قوچان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قوچان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
براتى اميرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 66
سلطانى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 47
نيك فرجام مهسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 44
عباسى طليعه هنر طراحي صنعتي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
حسين زاده على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 48
رئوف مينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 40
ترابى آيلين هنر ارتباطتصويري | دانشگاه نيشابور | روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 15
جدى اميرحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
صديق على انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 30
اطمينان جواد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 34
بدخشان سينا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 13
گل محمدى اميرحسين انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 31
حسينى مايوان نازنين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 5سال از سوم راهنمايي 67
سليمى شادى هنر نقاشي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال از چهارم دبيرستان 24
نامجو آرشام تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 38
مردآزاد پانيز انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 49
رضايى رهورد الناز انسانی حقوق | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 33
عباسيان مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 7سال از اول راهنمايي 128
همتى زهرا انسانی روانشناسي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 38
كارآمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 56
زارعى انسانی حقوق | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسين پور ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 40
ايمانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 9سال از چهارم دبستان 143
زيبائى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 64
رشيدى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 27
جعفرى انسانی حقوق | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 28
قانعى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال از سوم راهنمايي 92
مهدى نيا انسانی علوم تربيتي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 29
اميرارجمندى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
سعيدى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
عابدى انسانی روانشناسي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 11
زراعتكار تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 9سال از چهارم دبستان 130
توحيدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 11
اسديار انسانی حقوق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 22
حاجى پير فرخانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 33
حيدرزاده انسانی مشاوره | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 34
برزگر انسانی روانشناسي | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 15
ناصرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 22
يساقى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 23
معمرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 13
رهنما تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 62
نيك فرجام انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 20
عباس زاده انسانی حسابداري | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 13
سمائى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 6سال از دوم راهنمايي 68
كارگر انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 24
رضازاده انسانی حسابداري | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 14
تيزتك تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 2سال از سوم دبيرستان 29
رسولى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 34
شريعت نژاد انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال از چهارم دبيرستان 19
قربانيان تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 29
تروند ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 35
ندائى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
اكبرنيا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 47
طالبى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 12
عنايتى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 17
خردمند تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 13
اخلاقى انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
بهشتى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 25
خورسندى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 10سال از سوم دبستان 123
مصدق تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 36
قبادى امامقلى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 23
بهادرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 5سال از سوم راهنمايي 87
سليمانى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
جهين تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 5سال از سوم راهنمايي 72
رمضانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان) 3سال از دوم دبيرستان 36
استاد قريه دولو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان) 2سال از سوم دبيرستان 34
اسعدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 54
دادرس تجربی شيمي محض | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال از اول دبيرستان 74
دهقانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 20
سرائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان) 4سال از اول دبيرستان 62
مسرور تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 39
عليزاده مقدم تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 44
اكبريان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 21
حسينى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 14
زارع تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال از دوم دبيرستان 39
نويدى انسانی جغرافيا | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
باقرنژاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 3سال از دوم دبيرستان 69
پروانه ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 20
خليلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 15
ميش مست انسانی اقتصاد | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال از چهارم دبيرستان 24
حسين پور سليم آباد تجربی روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال از اول دبيرستان 70
ايزدى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 17
تيمورى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 20
تاروردى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 5سال از سوم راهنمايي 96
وطن پرست تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين) 4سال از اول دبيرستان 63
جوكار ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 15
صدقيان مقدم انسانی جغرافيا | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 14
شامخى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 33
بشكنى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 50
خاكپور انسانی جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 52
طاهرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 16
رحمتى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 37
برادران فرد تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 7سال از اول راهنمايي 79
عباسى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 18
جهانگير تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 19
بابائى تجربی مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 57
جعفرى تجربی زمين شناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 24
شيرى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 14
شكفته تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 32
حاجى پور انسانی حقوق | دانشگاه دامغان | شبانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 19
ضيائى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 13
دهقان انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال از چهارم دبيرستان 12
گرداب ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 3سال از دوم دبيرستان 14
اميرى مقدم تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 35
فرمانبر تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 31
جوادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 12
خادمپير ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 14
فرامرزى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 36
رضائى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 3سال از دوم دبيرستان 60
قديرى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال از دوم دبيرستان 49
بومى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 23
غلامى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 44
باقرى خبوشان ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قوچان | شبانه دانشگاه صنعتي قوچان 3سال از دوم دبيرستان 41
مقدم تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال از اول دبيرستان 35
مهرروز انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 28
ناصرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 10
بهارستان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 22
ياقوتى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 19
احسانى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 32
هوشنگى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 2سال از سوم دبيرستان 27
شكفته تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 15
شريف زاده تجربی زمين شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 25
نعيمى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 38
ميرى قوچان عتيق ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قوچان | شبانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 13
زارع تجربی اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 16
بيگى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 2سال از سوم دبيرستان 24
فتاح الحسينى تجربی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد) 2سال از سوم دبيرستان 37
رحيم زاده تجربی اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 20
روان تجربی حسابداري | مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 4سال از اول دبيرستان 50