مشهد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مشهد

شجاعى سيدشايان

شجاعى سيدشايان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پوراكبر

پوراكبر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رحمانى رضا

رحمانى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شادى عرفان

شادى عرفان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
باروطى

باروطى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صالحى نظام آبادى ساسان

صالحى نظام آبادى ساسان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جعفرى سيدسپهر

جعفرى سيدسپهر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كبيرى

كبيرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مالكى

مالكى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جلائيان نصرآبادى

جلائيان نصرآبادى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضايى اميرحسين

رضايى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دليرى محمد

دليرى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
غلامى زهره

غلامى زهره

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
كاملان كافى فرزانه

كاملان كافى فرزانه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خوشدل سينا

خوشدل سينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صادق زاده پرستو

صادق زاده پرستو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رعيتى ميترا

رعيتى ميترا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضوانى فر محمد رضا

رضوانى فر محمد رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ركنى يزدى محمد

ركنى يزدى محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
به آذين شيدا

به آذين شيدا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صفرى مريم

صفرى مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شاهرخى هدى

شاهرخى هدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شهريارى زهرا

شهريارى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نامجو نگين

نامجو نگين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بشيان پوريا

بشيان پوريا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
باباگل زاده سپهر

باباگل زاده سپهر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ساعتى سيداميرحسين

ساعتى سيداميرحسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ناجى عطار عليرضا

ناجى عطار عليرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رياحى نگين

رياحى نگين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صمديه

صمديه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حريرى

حريرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خزايى پوريا

خزايى پوريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارع مودى نويد

زارع مودى نويد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
قوامى سيداميرضا

قوامى سيداميرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خواجويى

خواجويى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آذريان پرهام

آذريان پرهام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عليرضايى

عليرضايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوفرستى

نوفرستى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
وطنخواه پويا

وطنخواه پويا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كليدرى كيميا

كليدرى كيميا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صابرى فاطمه

صابرى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ياورى كندرى آيدا

ياورى كندرى آيدا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مومنى معين

مومنى معين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بنى اسدى پدرام

بنى اسدى پدرام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زرقى ساجده

زرقى ساجده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تبريزى خشايار

تبريزى خشايار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حبيبى مبرهن محبوبه

حبيبى مبرهن محبوبه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نجات محمدهادى

نجات محمدهادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيدموسوى سيداميرمحمد

سيدموسوى سيداميرمحمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
توانا

توانا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شاكريان

شاكريان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اصغريان

اصغريان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جوارشكيان ياسين

جوارشكيان ياسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جمالى مبين

جمالى مبين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رجبى نيما

رجبى نيما

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عرب زوزنى مرتضى

عرب زوزنى مرتضى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
امينى نيك رضا

امينى نيك رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رهباردارخراسانى زهرا

رهباردارخراسانى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ايوبيان

ايوبيان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
معتمدى عليرضا

معتمدى عليرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
درودى زينب

درودى زينب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضوى زاده سيدمهدى

رضوى زاده سيدمهدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سورچى قره آغاجى محمدجواد

سورچى قره آغاجى محمدجواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوى گرمارودى ياسمين

موسوى گرمارودى ياسمين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طالب پور

طالب پور

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خاتمى حوريه

خاتمى حوريه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خليلى ياشار

خليلى ياشار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عليزاده قمصرى سروش

عليزاده قمصرى سروش

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صلواتى نيك انسيه

صلواتى نيك انسيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
هاشمى مهديه سادات

هاشمى مهديه سادات

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ده نشين سجاد

ده نشين سجاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مالكى اميررضا

مالكى اميررضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شكوهى منش سجاد

شكوهى منش سجاد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فروزانيان مهران

فروزانيان مهران

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فردوسيان

فردوسيان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صمدى فاطمه

صمدى فاطمه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خزاعى يزدان

خزاعى يزدان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميبدى محمدحسين

ميبدى محمدحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سلطانيان زهرا

سلطانيان زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مروج ايمانى فاطمه

مروج ايمانى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زنگنه بايگى

زنگنه بايگى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
چشمى

چشمى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ضيايى

ضيايى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فكور بافنده يگانه

فكور بافنده يگانه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت سرخس

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محجوب محمدعلى

محجوب محمدعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ظريف كيا

ظريف كيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت باخزر

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
برومندنيا سعيده

برومندنيا سعيده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
لشكريان

لشكريان

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسينى سيد مرتضى

حسينى سيد مرتضى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رفيق پريسا

رفيق پريسا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بهره مند فضه

بهره مند فضه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خالقى حصار محمد

خالقى حصار محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بندار ارشيا

بندار ارشيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شعار ابوذرى امين

شعار ابوذرى امين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
كاظمى محمدمعين

كاظمى محمدمعين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خيرانديش اميرعلى

خيرانديش اميرعلى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
يعقوبى محمد

يعقوبى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حقى مونا

حقى مونا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسكندرى اصل اميرخسرو

اسكندرى اصل اميرخسرو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاهسوند اميرحسين

شاهسوند اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صابريان على رضا

صابريان على رضا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمودى ريحانه

محمودى ريحانه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پورعماد محدثه

پورعماد محدثه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
امام وردى زهرا

امام وردى زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سلطانى نسيم

سلطانى نسيم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اكبرى عليرضا

اكبرى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شريعتى سجاد

شريعتى سجاد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
وطن خواه مهين

وطن خواه مهين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عطائى ظاهر يگانه

عطائى ظاهر يگانه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حمامى

حمامى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
منجمى آرمان

منجمى آرمان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حسين زاده حسام الدين

حسين زاده حسام الدين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملايى فاطمه

ملايى فاطمه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادق نژاد

صادق نژاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نقاشان وحيد

نقاشان وحيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طالبى دلوئى محمد

طالبى دلوئى محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رنگرزى

رنگرزى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدى آذين

محمدى آذين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بينا

بينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رابط اسحاقى نيلوفر

رابط اسحاقى نيلوفر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرتضوى حجت

مرتضوى حجت

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گلكار طرقبه مهديه

گلكار طرقبه مهديه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدزاده فرزانه

محمدزاده فرزانه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
درودى عارفه

درودى عارفه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پوراسماعيل اميررضا

پوراسماعيل اميررضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صيفى

صيفى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امين طلائى محمدرضا

امين طلائى محمدرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدى نوبهارى حسن

محمدى نوبهارى حسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اكبرى زركش

اكبرى زركش

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غياثى نوقابى نازنين

غياثى نوقابى نازنين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نخعى مقدم ياسمين

نخعى مقدم ياسمين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صديق پناه يزدان

صديق پناه يزدان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
لشكرى پور سينا

لشكرى پور سينا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حشمتى

حشمتى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسكندرى فرد سارا

اسكندرى فرد سارا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عابدين زاده رعنا

عابدين زاده رعنا

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هدايتيان اميرحسين

هدايتيان اميرحسين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صفرى احمدرضا

صفرى احمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نصرت زاده نيما

نصرت زاده نيما

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قائمى على

قائمى على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نهاردانى اميرمحمد

نهاردانى اميرمحمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عباس زاده نفيسه

عباس زاده نفيسه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كاظميان امير

كاظميان امير

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضايى جامى

رضايى جامى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صانعى محمد صادق

صانعى محمد صادق

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ابراهيمى سحر

ابراهيمى سحر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
ابريشمى اميررضا

ابريشمى اميررضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سپهرى احسان

سپهرى احسان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ميرى حكيم آباد سيده يسنا

ميرى حكيم آباد سيده يسنا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ملايى مريم

ملايى مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهدوى شريف مهلا

مهدوى شريف مهلا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ايمانى مفرد على

ايمانى مفرد على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
وحدتى

وحدتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خالقى بيرجند فرزانه

خالقى بيرجند فرزانه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كلانترى

كلانترى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نخعى مقدم آرين

نخعى مقدم آرين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زنجانيان شايان

زنجانيان شايان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خليليان موحد عباس

خليليان موحد عباس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهرامى طاقانكى نگار

بهرامى طاقانكى نگار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صديقى على

صديقى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آهويى گراخك فائزه

آهويى گراخك فائزه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كجكلاه مهدى

كجكلاه مهدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت نيشابور

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شاداب مهر نگار

شاداب مهر نگار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ايمانى دلوئى بهنام

ايمانى دلوئى بهنام

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جعفريان اميرمحمد

جعفريان اميرمحمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محسنى نيك فاطمه

محسنى نيك فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قهار

قهار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيروانى نرجس

شيروانى نرجس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نادرى مقدم

نادرى مقدم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يوسفى محمد

يوسفى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
افقهى

افقهى

روانشناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معمورى

معمورى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خردمند مجيد

خردمند مجيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدپور كيميا

محمدپور كيميا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى كوثر سادات

حسينى كوثر سادات

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت نيشابور

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حبيب زاده

حبيب زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باباپور حانيه

باباپور حانيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سجادى زهرا

سجادى زهرا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سروش

سروش

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شمعى فاطمه

شمعى فاطمه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شريفى حسين آبادى بنت الهدى

شريفى حسين آبادى بنت الهدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت خليل آباد

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شمس عليرضا

شمس عليرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت سبزوار

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اشرف جولايى

اشرف جولايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نسيمى شاد آريا

نسيمى شاد آريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آصف آگاه سيدامير

آصف آگاه سيدامير

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يگانه خراسانى نگار

يگانه خراسانى نگار

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صداقت پور

صداقت پور

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روحى اميرحسين

روحى اميرحسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت کلات

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خوش اندام آرين

خوش اندام آرين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى سيد غزل

موسوى سيد غزل

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
باقرى فريد

باقرى فريد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
ضيغمى محمدحسين

ضيغمى محمدحسين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آشگران سيدعماد

آشگران سيدعماد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خطيبى شهلا

خطيبى شهلا

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اديبى راد ايمان

اديبى راد ايمان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اشكانى نيا ريحانه

اشكانى نيا ريحانه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موحدى

موحدى

کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جهان تيغ مهسا

جهان تيغ مهسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حماميان محسن

حماميان محسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت خليل آباد

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تميمى متين

تميمى متين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت سرخس

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارچى پور نازنين

زارچى پور نازنين

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمى اميررضا

فاطمى اميررضا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زكى پور اميرحسين

زكى پور اميرحسين

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سعادت

سعادت

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خوبان مهدى

خوبان مهدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گلزار

گلزار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صارمى نيا سارا

صارمى نيا سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوى سيد پوريا

موسوى سيد پوريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت رشتخوار

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بديع مريم

بديع مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت گناباد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حق بين نازنين

حق بين نازنين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پوروزيرى زهرا

پوروزيرى زهرا

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
نعمتى شقايق

نعمتى شقايق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آل رسول سيده زهرا

آل رسول سيده زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جمالى مطلق

جمالى مطلق

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رمضانى پارسا

رمضانى پارسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عرب پور ندا

عرب پور ندا

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مجيديان

مجيديان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نداماتى سارا

نداماتى سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت کلات

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرباسى اميرحسين

كرباسى اميرحسين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى رزمگاهى زهرا

حسينى رزمگاهى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
هزارجريبى پوريا

هزارجريبى پوريا

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

7سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
قزل سوفلو كيميا

قزل سوفلو كيميا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
هنرور هانيه

هنرور هانيه

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بيوك اميرحسين

بيوك اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
دانش خواه منا

دانش خواه منا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

10سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
ضميرى

ضميرى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حاجى زاده مهدى

حاجى زاده مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صفايى صالح

صفايى صالح

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جوانبخت حصار مونا

جوانبخت حصار مونا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت خواف

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خبيرى الناز

خبيرى الناز

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
طالب خواه

طالب خواه

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بروغنى محدثه

بروغنى محدثه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جليلى قربانى فاطمه

جليلى قربانى فاطمه

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
انصارى پور اميرحسين

انصارى پور اميرحسين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهدويان

مهدويان

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدزاده اميرحسين

محمدزاده اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | محروم-بومي خراسان رضوي محل خدمت جغتاي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تقوى ياسمن

تقوى ياسمن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غلام محمدى مهدى

غلام محمدى مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مخملباف اميرعطا

مخملباف اميرعطا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كنانى عليرضا

كنانى عليرضا

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحمانى بهزاد

رحمانى بهزاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حيدرزاده محمدرضا

حيدرزاده محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهيميان اميررضا

ابراهيميان اميررضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شيرازى

شيرازى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ميلانى

ميلانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مسلم

مسلم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گلدانى مقدم

گلدانى مقدم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بلوريان

بلوريان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
غنچه

غنچه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جغتايى

جغتايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قنادى

قنادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدى ثانى

محمدى ثانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قاسمى بهلولى

قاسمى بهلولى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد زاده ثانى

محمد زاده ثانى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
درويش

درويش

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
معلمى

معلمى

روانشناسي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مودى

مودى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خردمند

خردمند

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ازدكى

ازدكى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پاسدار

پاسدار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دستورده

دستورده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
وزيرى

وزيرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طلوعى

طلوعى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شكيب

شكيب

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اردكانيان

اردكانيان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كرمانى

كرمانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاشانى

كاشانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
جراحى

جراحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسن زاده كاج درختى

حسن زاده كاج درختى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
باقرزاده

باقرزاده

روانشناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احرارى

احرارى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عرفانى پور

عرفانى پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نظيف كار

نظيف كار

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
هاشمى فرد

هاشمى فرد

ميکروبيولوژي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اقحواحسين پور

اقحواحسين پور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
روحى

روحى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مزينى

مزينى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حقيان

حقيان

روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جمعه پور

جمعه پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرزادنيا

فرزادنيا

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
خدادادى خير آبادى

خدادادى خير آبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سخايى

سخايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نعمانى

نعمانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرپور

حيدرپور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
روشن دل

روشن دل

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صبورى فر

صبورى فر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

شيمي محض | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ذاكرى زاده

ذاكرى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
كرمانى پور

كرمانى پور

روانشناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
همتى بهرى

همتى بهرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بلورى

بلورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
فهيمى

فهيمى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهاجرى خراسانى

مهاجرى خراسانى

شيمي محض | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
يزدان جو

يزدان جو

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
هاديان

هاديان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دارچينى شرق

دارچينى شرق

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
غفارپور

غفارپور

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جاودانى

جاودانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شاهى

شاهى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
نمازى

نمازى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ارشيا

ارشيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
چكنه

چكنه

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امينى

امينى

روانشناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حزب الهى

حزب الهى

روانشناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محبى

محبى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اطهريان

اطهريان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
افخمى

افخمى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

6سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
آرشام

آرشام

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عبداله زاده

عبداله زاده

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شريفى تنورچه

شريفى تنورچه

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نبوى

نبوى

شيمي محض | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گل محمدى

گل محمدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شيرآشيانى

شيرآشيانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شمس زاده

شمس زاده

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شيرابراهيمى

شيرابراهيمى

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حلفى

حلفى

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فرقانى عيد گاهى

فرقانى عيد گاهى

روانشناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لطفى نيا

لطفى نيا

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رجب زاده

رجب زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پاليزكاران

پاليزكاران

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عباسيان توپكانلو

عباسيان توپكانلو

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عنبرسوز

عنبرسوز

روانشناسي | دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ضميرى

ضميرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عرفانى

عرفانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رشيد

رشيد

روانشناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امينى

امينى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خطيرآقاجانى

خطيرآقاجانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
چابوك

چابوك

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلاميان

غلاميان

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
انقوزه يزدى

انقوزه يزدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خداپرست

خداپرست

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بهبودى راد

بهبودى راد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ثانى طباطبايى

ثانى طباطبايى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مرتضوى

مرتضوى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت زاهدان وتوابع آن

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اعتمادى فر

اعتمادى فر

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رمضان زاده

رمضان زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صيامى گنبدجق

صيامى گنبدجق

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جاهدى طوسى

جاهدى طوسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هوشيار

هوشيار

روانشناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
هاشمى مطلق

هاشمى مطلق

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
يديى

يديى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خليق

خليق

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
باقرى اسناد

باقرى اسناد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
كاووسى

كاووسى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضائى بلال

رضائى بلال

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نعمتى سياهمزگى

نعمتى سياهمزگى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

زيست فناوري | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حياتى

حياتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حافظى خليل آبادى

حافظى خليل آبادى

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صباغ

صباغ

روانشناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ميرشاهى

ميرشاهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
داورپناه

داورپناه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يزدى پناه

يزدى پناه

شيمي محض | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فرهادى عبدى

فرهادى عبدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
درخشنده

درخشنده

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تميز طوسى

تميز طوسى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ملك نژاد

ملك نژاد

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاه تقى

شاه تقى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فقيه شاملو

فقيه شاملو

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
متين صدر

متين صدر

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسفنديارى

اسفنديارى

روانشناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سليمى نژاد

سليمى نژاد

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
داودزاده

داودزاده

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مجاوررضائى

مجاوررضائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عضدى

عضدى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قدرتى خاكستر

قدرتى خاكستر

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عباسى نيشابورى

عباسى نيشابورى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يوسفى پور

يوسفى پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صادق نژاد حقيقى

صادق نژاد حقيقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
توانگر

توانگر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

ميکروبيولوژي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جليليان

جليليان

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بساوند منش

بساوند منش

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
بهزاد

بهزاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صادق نژاد

صادق نژاد

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نصفه كار قوچان عتيق

نصفه كار قوچان عتيق

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كريميان اقبال

كريميان اقبال

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وطن پرست مقدم

وطن پرست مقدم

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خوشروى

خوشروى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهرآبادى

بهرآبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گل محمدى

گل محمدى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فنونى ترشيز

فنونى ترشيز

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رزمى

رزمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خندان

خندان

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قانعى

قانعى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كلانترى نژاد

كلانترى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زروندى

زروندى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سرجوقى

سرجوقى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خيابانى

خيابانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
معاضدى

معاضدى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيات مختارى

بيات مختارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مهديخانى

مهديخانى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حق پناه

حق پناه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اكبرى شعرباف

اكبرى شعرباف

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مينايى

مينايى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آهنچيان

آهنچيان

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مقيمى

مقيمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صانعى

صانعى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جوقه سالار

جوقه سالار

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فشندى

فشندى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلاميان

سلاميان

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عنبرسوز

عنبرسوز

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تاج بخش

تاج بخش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عاشورى

عاشورى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اقبالى

اقبالى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نبوى آبيز

نبوى آبيز

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ودادى نژاد

ودادى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
تقى زادگان

تقى زادگان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حدادى

حدادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسينى گيو

حسينى گيو

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بهشتى نسب

بهشتى نسب

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دوست خواه

دوست خواه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عباس پور نامقى

عباس پور نامقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
طاهرى اول

طاهرى اول

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فكور پارسا

فكور پارسا

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
لريان نغندر

لريان نغندر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مرشدى

مرشدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
گلشن

گلشن

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حاضر

حاضر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شيخى عزيزى

شيخى عزيزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رجبى احمدآباد

رجبى احمدآباد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عبداله پور

عبداله پور

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يكه كار

يكه كار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قديرى

قديرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
موذنى لطف آبادى

موذنى لطف آبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رزاقى

رزاقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابراهيم پور

ابراهيم پور

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اديبى نيا

اديبى نيا

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بايگى

بايگى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حلاجى

حلاجى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فاتحى

فاتحى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عرب زاده

عرب زاده

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قارونى

قارونى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
با عدل چرى

با عدل چرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زارع

زارع

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جعفرى جوشقان

جعفرى جوشقان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ساعدى

ساعدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اصغرزاده

اصغرزاده

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صالحى نيا

صالحى نيا

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محفوظى

محفوظى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كارى

كارى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معتمدى

معتمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معمارزاده

معمارزاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آذرى شرق

آذرى شرق

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آرام زاد

آرام زاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
افخمى شيرازپور

افخمى شيرازپور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تاج فر

تاج فر

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اخوان

اخوان

شيمي محض | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بذرى

بذرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نورى

نورى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
اميرى شهرى

اميرى شهرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نعيمى

نعيمى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابارشى

ابارشى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تراب زاده خراسانى

تراب زاده خراسانى

مديريت بازرگاني | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
افراسيابى

افراسيابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدزاده امان اباد

احمدزاده امان اباد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صحراپيما

صحراپيما

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كيوانى

كيوانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
درودى

درودى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاهچراغى

شاهچراغى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اعلايى

اعلايى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ندايى نيا

ندايى نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خواجويان

خواجويان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حقانى پيوندى

حقانى پيوندى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صباغى

صباغى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
چابك دولو

چابك دولو

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبادى

عبادى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ضيائى منتظرى

ضيائى منتظرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مداح

مداح

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سهرابيان

سهرابيان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فخار

فخار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدى عبدآباد

احمدى عبدآباد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
طالبى بيارجمندى

طالبى بيارجمندى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رضائيان ترشيزى

رضائيان ترشيزى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرزانه خلق آباد

فرزانه خلق آباد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ابوذرى

ابوذرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فيض محمدى

فيض محمدى

شيمي محض | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
افقهى

افقهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ازغدى

ازغدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بنازاده

بنازاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ذبيحى

ذبيحى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسينيان

حسينيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آقايى

آقايى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ايرانى

ايرانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فياض

فياض

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مقدس خراسانى

مقدس خراسانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميرمحمدى

ميرمحمدى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خواجه دلويى

خواجه دلويى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مقيمى

مقيمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

شيمي محض | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
توسلى

توسلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
همتى

همتى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينى كفشدار

حسينى كفشدار

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عرفانى پور

عرفانى پور

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سميعى

سميعى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جويا

جويا

اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحمتى نيا

رحمتى نيا

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صباحى نيا

صباحى نيا

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسن دخت

حسن دخت

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
افتخارى

افتخارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هزارجريبى

هزارجريبى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نيك فرجام

نيك فرجام

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فقيرى

فقيرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرخرسندى

ميرخرسندى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تقى زاده كاشانى

تقى زاده كاشانى

شيمي محض | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سجادى راد

سجادى راد

روانشناسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سنجاق ساز

سنجاق ساز

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شاهينى

شاهينى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نيازى

نيازى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هوسى

هوسى

اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ظفرى

ظفرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صاحبدل فرد

صاحبدل فرد

روانشناسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سالار حسن

سالار حسن

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
موسوى محجوب

موسوى محجوب

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
جهانتيغ

جهانتيغ

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كلالى نصرآبادى

كلالى نصرآبادى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
روحانى

روحانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آريايى فر

آريايى فر

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قابل

قابل

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

7سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
تقوى قمى

تقوى قمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
هامونى

هامونى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زيورى

زيورى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نقدى ثقى

نقدى ثقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سليمان پور

سليمان پور

روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمودى دوغائى

محمودى دوغائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پاليزكاران

پاليزكاران

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رعيتى

رعيتى

مديريت بيمه اکو | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فارسيان

فارسيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفائى

صفائى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پورطيبى

پورطيبى

ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مكرم دوست دلخواه

مكرم دوست دلخواه

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستمى آغوى

رستمى آغوى

مديريت بازرگاني | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مينو سپهر

مينو سپهر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زهدى

زهدى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پهلوان

پهلوان

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
توسلى

توسلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نظافت

نظافت

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بهلول خيبرى

بهلول خيبرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جعفرى اسماعيل آباد

جعفرى اسماعيل آباد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
وارسته تبار

وارسته تبار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جامى

جامى

اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پاك نفس

پاك نفس

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دلاويز

دلاويز

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اطمينان

اطمينان

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پورعرفانيان

پورعرفانيان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مصطفايى

مصطفايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مقدس خراسانى

مقدس خراسانى

روانشناسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معاون افشارى

معاون افشارى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صباغ

صباغ

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كليدرى

كليدرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مير شاهى

مير شاهى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سرولير

سرولير

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رحيم پورجهانى

رحيم پورجهانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خداخواه

خداخواه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خيرآبادى

خيرآبادى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سهرابى پور

سهرابى پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ضرغام

ضرغام

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آزادفر

آزادفر

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خيراللهى

خيراللهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاهسون

شاهسون

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شايان فر

شايان فر

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فيض آبادى

فيض آبادى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مصطفى زاده

مصطفى زاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مشيريان

مشيريان

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زوارى

زوارى

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عسكرى فرد

عسكرى فرد

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاضلى كاخكى

فاضلى كاخكى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فكرى

فكرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
درويش

درويش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شوريداخلمد

شوريداخلمد

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افشار

افشار

بهداشت موادغذايي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

زيست فناوري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نورى

نورى

روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جابرى

جابرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ماهى

ماهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفاپورمقدم

صفاپورمقدم

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيبك

شيبك

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تفقدى

تفقدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محبى

محبى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فلاح مهرجردى

فلاح مهرجردى

روانشناسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گوهرى

گوهرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بهرامى زاده

بهرامى زاده

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سيستانى

سيستانى

گياه پزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

شيمي محض | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تولايى

تولايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادق

صادق

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زواره

زواره

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى زاوه

احمدى زاوه

روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آيته اللهى

آيته اللهى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاهى

شاهى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شجاعيان

شجاعيان

مديريت بازرگاني | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عطار ايوانى

عطار ايوانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صهبا

صهبا

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فخرالواعظين مهدوى

فخرالواعظين مهدوى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عاملى بصيرى

عاملى بصيرى

روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كاظميان

كاظميان

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خرامان كريم آباد

خرامان كريم آباد

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
چابك

چابك

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بقايى

بقايى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ثابت

ثابت

روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شكورى

شكورى

شيمي محض | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جاهدى زاده

جاهدى زاده

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميرشاهى

ميرشاهى

شيمي محض | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شمس

شمس

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
وحدت

وحدت

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عبدالله زاده رنگ فروش

عبدالله زاده رنگ فروش

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جبرئيلى

جبرئيلى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يوسف زاده

يوسف زاده

زمين شناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صحرانورد

صحرانورد

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ظهيريان

ظهيريان

زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاكر

شاكر

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اشرفى راد

اشرفى راد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

فناوري اطلاعات سلامت | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قربان نژاد

قربان نژاد

زيست شناسي گياهي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ذهبى

ذهبى

روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حور

حور

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مدرسى

مدرسى

اديان وعرفان | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قربان زاده مقدم

قربان زاده مقدم

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پرتنده حسينى

پرتنده حسينى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قلعه نوى

قلعه نوى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زينلى يزدى

زينلى يزدى

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسماعيل پور مقدم

اسماعيل پور مقدم

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اميريان چنار چنار

اميريان چنار چنار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

فناوري اطلاعات سلامت | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
روحبخش سيامى

روحبخش سيامى

روانشناسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صادقى تيغاب

صادقى تيغاب

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شريف باقرى

شريف باقرى

اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
واحديان شاهرودى

واحديان شاهرودى

روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نجاتى

نجاتى

شيمي محض | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عين افشار

عين افشار

شيمي محض | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سرور احمدى

سرور احمدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كثيرالسفر

كثيرالسفر

گياه پزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زهدى

زهدى

زيست فناوري | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قديمى احسان آباد

قديمى احسان آباد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
جهانديده

جهانديده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضايى چاهوكى

رضايى چاهوكى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عطايى

عطايى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شقائى

شقائى

اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
متولى

متولى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مقدسيان

مقدسيان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
موسوى بايگى

موسوى بايگى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صديقى

صديقى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بختيارى آغويى

بختيارى آغويى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
وائلى

وائلى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مقدس زاده

مقدس زاده

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نسبتى

نسبتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ممتاز

ممتاز

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آب شناس

آب شناس

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
خياط زاده

خياط زاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رادپور

رادپور

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سبزيكاران مشهدى

سبزيكاران مشهدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جبارزاده

جبارزاده

روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بهزاد نسب

بهزاد نسب

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زارع مهرجردى

زارع مهرجردى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
برقبانى

برقبانى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حاجى زاده ذاكر

حاجى زاده ذاكر

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نجفى الاصل

نجفى الاصل

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قدميارى

قدميارى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پيش قدم

پيش قدم

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كيمياوى

كيمياوى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دباغى

دباغى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طلوع فكور

طلوع فكور

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پريشان

پريشان

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرد

كرد

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجاتى

نجاتى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آريانا

آريانا

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پاسبان

پاسبان

فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
انتظام

انتظام

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اله دادى

اله دادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهتدى تبريزى

مهتدى تبريزى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شايگان پور

شايگان پور

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خوجه على

خوجه على

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محب الاسلام

محب الاسلام

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
چاويده

چاويده

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خداپناه

خداپناه

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
فيض آبادى

فيض آبادى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بزنگاهى

بزنگاهى

فناوري اطلاعات سلامت | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جوازى طرقى

جوازى طرقى

مديريت دولتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آل داوود

آل داوود

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عرفانى

عرفانى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
وفائى پروانه

وفائى پروانه

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خرسند

خرسند

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رونده

رونده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جويبار

جويبار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
طيبى

طيبى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قره باقى

قره باقى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
راستين

راستين

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سروش

سروش

اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادپور

مرادپور

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غلاميان

غلاميان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نيازى

نيازى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عرب نژاد

عرب نژاد

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورثانى زاده

پورثانى زاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
افسرى

افسرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جلالى باجگيران

جلالى باجگيران

بهداشت موادغذايي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
يادگارى

يادگارى

ميکروبيولوژي | دانشگاه مراغه | شبانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
درمانى

درمانى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هوشيار

هوشيار

زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كوهستانيان

كوهستانيان

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

زيست شناسي گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميررضائى

ميررضائى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بلوچ

بلوچ

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ميرشاهى

ميرشاهى

روانشناسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كيوانفر

كيوانفر

اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عرب

عرب

اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قوى هيكل

قوى هيكل

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمى

فاطمى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نورى

نورى

فناوري اطلاعات سلامت | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيدالحسينى

سيدالحسينى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سراجى كرمانى

سراجى كرمانى

مديريت دولتي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
منتظرى

منتظرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باقرى تاجانى

باقرى تاجانى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهربان

مهربان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عرفانى حسن زاده

عرفانى حسن زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مباركى

مباركى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قهرمانلو

قهرمانلو

زيست شناسي گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صباغى

صباغى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ظهيرى

ظهيرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كسبى

كسبى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ارغيانى

ارغيانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
هاشميان

هاشميان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غلام زاده

غلام زاده

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

گياه پزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

فناوري اطلاعات سلامت | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عصار

عصار

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
منعمى

منعمى

فناوري اطلاعات سلامت | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

9سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
شيدا

شيدا

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلامحسينيان

غلامحسينيان

زيست شناسي گياهي | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسفلانى

اسفلانى

روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پورموسويان

پورموسويان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قربانى شايه

قربانى شايه

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

گياه پزشکي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حقيقى

حقيقى

زمين شناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

شيمي محض | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قصيرى آبكوه

قصيرى آبكوه

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نوذرى

نوذرى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كامرانى

كامرانى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زره كافى

زره كافى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

8سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
آزادگان

آزادگان

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

گياه پزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شجاع

شجاع

گياه پزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرخنده زاد

فرخنده زاد

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جهانيان

جهانيان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مديريت بازرگاني | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سنجرى

سنجرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نورايى

نورايى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قديمى

قديمى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قديمى

قديمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رياضى

رياضى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صبح خيزى

صبح خيزى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ملكوتى

ملكوتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زابل | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حداد مقدم

حداد مقدم

مديريت بازرگاني | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كلالى

كلالى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غلام زاده قاسم آبادى

غلام زاده قاسم آبادى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آخرتى

آخرتى

حسابداري | دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريم پور

كريم پور

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عنابستانى

عنابستانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پروانه

پروانه

زمين شناسي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قربانيان

قربانيان

زيست شناسي جانوري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خزايى

خزايى

مهندسي طبيعت | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
چاجى

چاجى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزابيگى

ميرزابيگى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

مديريت صنعتي | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خراشادى زاده

خراشادى زاده

زيست فناوري | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
موسوى فرد

موسوى فرد

اقتصادکشاورزي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

زمين شناسي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كريمدادى صاديانى

كريمدادى صاديانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
راسخى نژاد

راسخى نژاد

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

فناوري اطلاعات سلامت | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نيكفرجام نورى

نيكفرجام نورى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان محل خدمت ايرانشهر

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

شيمي محض | دانشگاه بيرجند | شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آقاخانى

آقاخانى

زيست فناوري | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بافنده

بافنده

اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زمانى پور

زمانى پور

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهين جعفرآبادى

مهين جعفرآبادى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ژيان

ژيان

مهندسي طبيعت | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميدان دار

ميدان دار

زيست فناوري | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شركاثانى

شركاثانى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعادت

سعادت

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تقى زادگان

تقى زادگان

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ثريائى

ثريائى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت | غير انتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حشمتى

حشمتى

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نيرومند

نيرومند

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
چوپانى

چوپانى

مهندسي فضاي سبز | موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اندى

اندى

علوم ومهندسي باغباني | دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی