بهمئي

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بهمئي

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شريفى تبار مدينه انسانی حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 19
تاراج انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 61
ويسى نژاد تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 75
برازش انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 46
خوبى پور انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
دانائى نيكو انسانی حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال از اول دبيرستان 54
ذهرابى نژاد انسانی علوم تربيتي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
نظرى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 41