لنده دوگنبدان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر لنده دوگنبدان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فتحى انسانی علوم ارتباطات اجتماعي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
صدرى دليك انسانی علوم ارتباطات اجتماعي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
پيرزاد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 5سال از سوم راهنمايي 65
قنبرى انسانی روانشناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 11
خوشقدم تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 36
آقازاده عروه تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال از دوم دبيرستان 65
پرويزى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 53
مومنى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 19
بوذرجمهرى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
بيگلرى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 37