دهدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر دهدشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سجاديان ميلاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 6سال از دوم راهنمايي 84
دانشمند سيدمحمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 6سال از دوم راهنمايي 127
نيكويى زاده احسان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 68
عادلى اصل اشكان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 58
زرين عسل تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 41
اندامى داريوش تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 78
دمساز على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 17
امجدى مهرداد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
دست گزين رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 44
پارسا شكوفه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال از دوم دبيرستان 55
رجائى ميلاد انسانی حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 36
پژواك دستگرد رامين تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 41
خدادوست تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
خادمى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 2سال از سوم دبيرستان 36
موسوى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
توحيدى فر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 4سال از اول دبيرستان 78
خندانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 19
سلطانى زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 28
آرا انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 13
آرمون تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 55
رستم ااصل انسانی روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 34
اورنگ تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 33
بهاگير انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 33
ارغا انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 12
داشاب انسانی حسابداري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 18
خرند انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 32
پورگير تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 16
شيدائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 36
آهون تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 19
خضريان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال از دوم دبيرستان 43
بزمه تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 19
صيادزاده انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 15
قاسمى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 4سال از اول دبيرستان 46
نعمتى فر ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 18
تجرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 43
عزيزى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 2سال از سوم دبيرستان 37
طالبى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 34
اكرامى تجربی روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 27
بهره بر تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 3سال از دوم دبيرستان 21
افزا تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
طباطبائى اصل انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 17
بختت تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 64
خوشنوامقدم تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 59
افرازه تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 14
دست گزين تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 7سال از اول راهنمايي 41
چراغ چشم تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 13
نيك اقبال تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 29
خوليا تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 46
جبيره تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 24
معصومى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 36
اندامى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال از چهارم دبيرستان 17
عارف نژاد تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
اپرا تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 4سال از اول دبيرستان 57
بهره بر انسانی جامعه شناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 19
زمانى نيا تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال از اول دبيرستان 28
سيادت مهر تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 15
لاهوتيان ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 18
اپرا تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 4سال از اول دبيرستان 56
بهره بر تجربی بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 13
پازير تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 4سال از اول دبيرستان 64
دانشى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 18
جمشيدى تجربی اقتصاد | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 4سال از اول دبيرستان 49
اميد تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 37
حافظى تجربی اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16