دهدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر دهدشت

سجاديان ميلاد

سجاديان ميلاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
دانشمند سيدمحمد

دانشمند سيدمحمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
نيكويى زاده احسان

نيكويى زاده احسان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عادلى اصل اشكان

عادلى اصل اشكان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فرزاد اعظم

فرزاد اعظم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
تروند عاطفه

تروند عاطفه

حقوق | دانشگاه شيراز | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
پرواز حامد

پرواز حامد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رضازاده سيده عاطفه

رضازاده سيده عاطفه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نريمانى

نريمانى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زرين عسل

زرين عسل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اندامى داريوش

اندامى داريوش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
رضوان دوست

رضوان دوست

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قربانى شهين

قربانى شهين

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
برخه

برخه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
دمساز على

دمساز على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بياد فرهاد

بياد فرهاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
صادقيان كورش

صادقيان كورش

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
امجدى مهرداد

امجدى مهرداد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تقديرى

تقديرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دست گزين رضا

دست گزين رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پورحجازى

پورحجازى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
پارسا شكوفه

پارسا شكوفه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رجائى ميلاد

رجائى ميلاد

حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
آزادوار كامين

آزادوار كامين

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
درخشانزاده

درخشانزاده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اميان

اميان

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرهادى مهران

فرهادى مهران

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد محل خدمت کهگيلويه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بنام

بنام

پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پژواك دستگرد رامين

پژواك دستگرد رامين

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بنام

بنام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بزرگيان پور

بزرگيان پور

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حجت دوست

حجت دوست

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پيكانى

پيكانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جليلى فر

جليلى فر

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
پاسيانى

پاسيانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
اميرى مهر

اميرى مهر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
توفيقى اصل

توفيقى اصل

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
الهامى فرد

الهامى فرد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پيمان دوست

پيمان دوست

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 15 آزمون

زبان
كشاورزى

كشاورزى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فتحى پور

فتحى پور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خدادوست

خدادوست

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سبك خيز

سبك خيز

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حجت دوست

حجت دوست

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شرافتى پور

شرافتى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
دينارى

دينارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
گنجى پور

گنجى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
توحيدى فر

توحيدى فر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
خندانى

خندانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضوى نژاد

رضوى نژاد

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
وحيدى نيا

وحيدى نيا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
خيرخواه

خيرخواه

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
پيراى

پيراى

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
صميمى دوست

صميمى دوست

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

8سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
آرام

آرام

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آب بردارى

آب بردارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سلطانى زاده

سلطانى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پرهيزكاريان

پرهيزكاريان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آرا

آرا

علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آرمون

آرمون

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ساجديان فر

ساجديان فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رستم ااصل

رستم ااصل

روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
اورنگ

اورنگ

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بهاگير

بهاگير

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ارغا

ارغا

علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پسنديده

پسنديده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
داشاب

داشاب

حسابداري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خرند

خرند

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
خنجرزاده

خنجرزاده

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

زبان
متقى راد

متقى راد

علوم تربيتي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پورگير

پورگير

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
داورپناه

داورپناه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شيدائى

شيدائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پيشوايى

پيشوايى

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهرکرد | شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آهون

آهون

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خضريان

خضريان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بزمه

بزمه

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آب راهه

آب راهه

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
ارزيده

ارزيده

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سميع زاده

سميع زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صيادزاده

صيادزاده

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ربانى مقدم

ربانى مقدم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نعمتى فر

نعمتى فر

مهندسي شيمي | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تجرى

تجرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شكوهى

شكوهى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شيراز | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اميرخسرو

اميرخسرو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بخت

بخت

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
اكرامى

اكرامى

روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بهره بر

بهره بر

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
افزا

افزا

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طباطبائى اصل

طباطبائى اصل

علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
باخويش

باخويش

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بختت

بختت

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خوشنوامقدم

خوشنوامقدم

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
افرازه

افرازه

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تابا

تابا

اقتصاد | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
دست گزين

دست گزين

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

7سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
چراغ چشم

چراغ چشم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نيك اقبال

نيك اقبال

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خوليا

خوليا

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ربيعى پور

ربيعى پور

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جبيره

جبيره

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اندامى

اندامى

مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
انوشه

انوشه

معارف اسلامي واديان | موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم | مجازي دولتي

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عارف نژاد

عارف نژاد

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
روان

روان

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شيرزادى پور

شيرزادى پور

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اپرا

اپرا

فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بهره بر

بهره بر

جامعه شناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زمانى نيا

زمانى نيا

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
برخه

برخه

شيمي محض | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيادت مهر

سيادت مهر

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اورنگ

اورنگ

جامعه شناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
لاهوتيان

لاهوتيان

علوم ومهندسي اب | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اپرا

اپرا

فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بهره بر

بهره بر

بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پازير

پازير

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
دانشى

دانشى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تبار

تبار

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
طاهرى فرد

طاهرى فرد

زيست شناسي گياهي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

اقتصاد | دانشگاه ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اميد

اميد

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
داورپناه

داورپناه

زيست شناسي گياهي | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آذربخش

آذربخش

شيمي محض | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حافظى

حافظى

اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيدى نسب

سعيدى نسب

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ناظمى مهر

ناظمى مهر

شيمي محض | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دانشى

دانشى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شادى

شادى

زيست شناسي دريا | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی