گچساران

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر گچساران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رستگارى فرد مجتبى هنر سينما | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 4سال از اول دبيرستان 51
حيدرى مهرسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 10سال از سوم دبستان 142
تقى پور سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 8سال از پنجم دبستان 139
محمدى سيده الهه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 7سال از اول راهنمايي 125
صالح زاده موژان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 38
احمدى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 38
تيمورى پويا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 6سال از دوم راهنمايي 128
محمدپور نعيم تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 10سال از سوم دبستان 147
مراديان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 8سال از پنجم دبستان 162
درخشان انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 11
پوران پور ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 4سال از اول دبيرستان 22
عباسى لركى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 58
ويسى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 8سال از پنجم دبستان 138
حيدرى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 47
بهرامى ايوبلو تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 11سال از دوم دبستان 201
حسينى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 36
غلامى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 11سال از دوم دبستان 165
قابضى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 29
جليل تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 10سال از سوم دبستان 133
دياله تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 10سال از سوم دبستان 131
بخشايى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال از سوم دبيرستان 34
علوى نيا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 52
محمدپور ده بزرگ تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 12
ارشدى نژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 9سال از چهارم دبستان 159
مهدى پور تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 62
محسنى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 47
رحمانى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 44
حسن زاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 44
ناركى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 49
ظريفى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 5سال از سوم راهنمايي 88
كهمره تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 72
نبى الهى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 16
مراديان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 12
حيدرپور تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 38
احسانى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 5سال از سوم راهنمايي 81
مرادى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 18
فرهنگى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
بخشايى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 25
محمدى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 67
فاطمى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 22
شهبازى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 9سال از چهارم دبستان 109
معصومى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال از چهارم دبيرستان 15
قوى تجربی مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 8سال از پنجم دبستان 167
جشيره نژادى تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
سهمگين تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
سينا تل چگاه تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 9سال از چهارم دبستان 120
ميرزاخانى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 5سال از سوم راهنمايي 67