ياسوج

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ياسوج

دست پاك اميرحسين

دست پاك اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بنام الهه

بنام الهه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
طاهرى نيك رضا

طاهرى نيك رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ناطقى

ناطقى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صادقى خو

صادقى خو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تندپور

تندپور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
ميدجانى فرزاد

ميدجانى فرزاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ظهرابى تارا

ظهرابى تارا

حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
احمدى منصوراباد احمدرضا

احمدى منصوراباد احمدرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرزام نژاد احسان

فرزام نژاد احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
موسوى سيد مسعود

موسوى سيد مسعود

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
هدايتى خواه مجتبى

هدايتى خواه مجتبى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرج نيا

فرج نيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دانش پايه

دانش پايه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
نيك پى حسين آباد ميثم

نيك پى حسين آباد ميثم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بادغن جواد

بادغن جواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
علمدارى شروين

علمدارى شروين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
طهماسبى سينا

طهماسبى سينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
عزيزى پويا

عزيزى پويا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مبرى

مبرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
مختارى يوسف آباد

مختارى يوسف آباد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
باختر اصل حسين

باختر اصل حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
چترروز پژمان

چترروز پژمان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
روان

روان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عليزاده محدثه

عليزاده محدثه

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
كيانى

كيانى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
عزيزى

عزيزى

حقوق | دانشگاه شيراز | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
فريدونى فاطمه

فريدونى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سعيدى نسب

سعيدى نسب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
آشتيانى پور سيد احمدرضا

آشتيانى پور سيد احمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خادمى سيده ناديا

خادمى سيده ناديا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پالاش ناهيد

پالاش ناهيد

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آزادى محدثه

آزادى محدثه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسينى آرشام

حسينى آرشام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
راد مريم

راد مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
هادى مهريان

هادى مهريان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
دادگر سمانه

دادگر سمانه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
آستينه

آستينه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد محل خدمت بهميي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جانى پور الهه

جانى پور الهه

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

زبان
ذكاوت على

ذكاوت على

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
محمدى على

محمدى على

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريمى نژاد نگين

كريمى نژاد نگين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زرين محمد

زرين محمد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
شادمان نژاد

شادمان نژاد

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
هادى حسين

هادى حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
جليل مجيد

جليل مجيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رسول زاده

رسول زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
مودت جاه ياسر

مودت جاه ياسر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
معتمدى نيا مريم

معتمدى نيا مريم

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدى نيا مهدى

محمدى نيا مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
قلى پور سعيد

قلى پور سعيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

10سال کانونی / 151 آزمون

تجربی
پور قاضى عمار

پور قاضى عمار

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
اسلام پى مسعود

اسلام پى مسعود

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مجيديان

مجيديان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
بختيارى محمد مهدى

بختيارى محمد مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
درخشيده صديقه

درخشيده صديقه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد محل خدمت باشت

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسميان سيد مهدى

قاسميان سيد مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
پاسيار سارا

پاسيار سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نظرى مرضيه

نظرى مرضيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد محل خدمت کهگيلويه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نيك دل اسماعيل

نيك دل اسماعيل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هادى پور پوريا

هادى پور پوريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد محل خدمت چرام

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عاطفى فر الهه

عاطفى فر الهه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
بختيارى زاده نويد

بختيارى زاده نويد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدى كوشك

محمدى كوشك

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
بهرك

بهرك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
فرجى ياسوج

فرجى ياسوج

مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محرابى دولت آباد

محرابى دولت آباد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كريمى سى سخت

كريمى سى سخت

مهندسي معماري | دانشگاه شيراز | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بالنده

بالنده

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

9سال کانونی / 159 آزمون

تجربی
آبيارى

آبيارى

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رضايى نيك

رضايى نيك

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حافظى نيك

حافظى نيك

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بهروز

بهروز

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
دستواره

دستواره

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
حسينى پور

حسينى پور

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفوى

صفوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جاودانه

جاودانه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهادرفرد

بهادرفرد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
تقوى نژاد

تقوى نژاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
دانايى نصراباد سفلى

دانايى نصراباد سفلى

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
فضايلى كيش

فضايلى كيش

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مهرپرور

مهرپرور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
تقوايى

تقوايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
دشتيان

دشتيان

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
ستوده غضنفرخانى

ستوده غضنفرخانى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
تابشان

تابشان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مبرى

مبرى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
جاودانپور

جاودانپور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

10سال کانونی / 188 آزمون

تجربی
احمدى گنجه

احمدى گنجه

ارتباطتصويري | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
زمانى

زمانى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

5سال کانونی / 58 آزمون

زبان
اسدى

اسدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اميدى جو

اميدى جو

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
ميرقاسمى

ميرقاسمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شيخعلى

شيخعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
محمودى نژاد

محمودى نژاد

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ضيائى

ضيائى

حقوق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رسام

رسام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حكمتى فر

حكمتى فر

کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حيدر خواه

حيدر خواه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

5سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
انصارى خواه

انصارى خواه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
روانان مهر

روانان مهر

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ژاغريان

ژاغريان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روانسالار

روانسالار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيك روز

نيك روز

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
وطن جو

وطن جو

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
علمدارى

علمدارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قلم فرسا

قلم فرسا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
بهره مند

بهره مند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شايسته

شايسته

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ذكاوت فر

ذكاوت فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
رستار

رستار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
آريايى

آريايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
طاعت نژاد

طاعت نژاد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
كيهان آرا

كيهان آرا

مهندسي معماري | دانشگاه شيراز | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
روانگرد

روانگرد

حقوق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

روانشناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
فرخانى

فرخانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شكوا كوشا

شكوا كوشا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
شريفى كوخدان

شريفى كوخدان

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه جهرم | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

زبان
حسينى نژاد

حسينى نژاد

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كشاورزى فهليانى

كشاورزى فهليانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شفيعى مطلق

شفيعى مطلق

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
برخفچى

برخفچى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
دهقانى نژاد

دهقانى نژاد

مهندسي نفت | دانشگاه شيراز | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
رضايى مطلق

رضايى مطلق

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
والافرد

والافرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
مظفرى

مظفرى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

زبان
شجاعيان

شجاعيان

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
مرادى شيبانى

مرادى شيبانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
على يارى زاده

على يارى زاده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طالع زاده

طالع زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
پورمهراب

پورمهراب

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
باردل

باردل

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مرادى ناصر آباد

مرادى ناصر آباد

اقتصاد | دانشگاه ياسوج | روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
قلندرى نصراباد عليا

قلندرى نصراباد عليا

حسابداري | دانشگاه شيراز | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
درخشان

درخشان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دانشگر

دانشگر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دارفرين

دارفرين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
براتى

براتى

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ملك حسينى

ملك حسينى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
دلبند

دلبند

علوم تربيتي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پلاش

پلاش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمودى تبار

محمودى تبار

علوم تربيتي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

7سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
آبسالان

آبسالان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احسانى

احسانى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اقبالى نژاد

اقبالى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عسكرى

عسكرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مرادى حميد آباد

مرادى حميد آباد

بازيگري | دانشگاه زابل | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
افتخارى نسب

افتخارى نسب

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهروزى دهنو

بهروزى دهنو

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
نجفى چنارستان سفلى

نجفى چنارستان سفلى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهاگير

بهاگير

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
علوانى مهريان

علوانى مهريان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كمالى نژاد

كمالى نژاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اژدره

اژدره

شيمي محض | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
روزبهى

روزبهى

زيست فناوري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شريفى فرد

شريفى فرد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خليل فر

خليل فر

مهندسي عمران | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قاسميان

قاسميان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
حميدى

حميدى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوى كوشك

موسوى كوشك

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباس نژاد

عباس نژاد

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

مهندسي دريا | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نصرتى

نصرتى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مديريت بازرگاني | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
امينى كيا

امينى كيا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
روايى

روايى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خواهشى نيك

خواهشى نيك

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاخرى

فاخرى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهزادى

بهزادى

مهندسي دريا | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
على پور اميرآباد

على پور اميرآباد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صبرى

صبرى

علوم قران وحديث | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
قبادپور

قبادپور

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
رمضانيان

رمضانيان

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شبانى سوق

شبانى سوق

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ره انجام

ره انجام

اقتصاد | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدپور

محمدپور

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
خاتمى پور دهنو

خاتمى پور دهنو

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
داوريان

داوريان

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مباركى ديل

مباركى ديل

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نيكخواه

نيكخواه

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
قره باقى

قره باقى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عزت خواه

عزت خواه

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جوادى

جوادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
آئين پرست

آئين پرست

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

7سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
قلنده

قلنده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مطهرى دوست

مطهرى دوست

علوم تربيتي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدى چشمه چنار

محمدى چشمه چنار

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بى نياز

بى نياز

مديريت امورگمرکي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

مهندسي دريا | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آراسته

آراسته

مهندسي مکانيک | دانشگاه ياسوج | شبانه

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
احمدى مفرد

احمدى مفرد

علوم تربيتي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

مهندسي برق | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هرمزى

هرمزى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نژندى منش

نژندى منش

تاريخ | دانشگاه ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
زرين

زرين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
خالدى برهنه

خالدى برهنه

حسابداري | دانشگاه شيراز | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
درويش

درويش

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شريف نژاد

شريف نژاد

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
بخشنده زاده

بخشنده زاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صفرپور

صفرپور

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
روزبهى

روزبهى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مهرماه

مهرماه

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
فاضلى

فاضلى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مظفرى

مظفرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فضيلت خواه

فضيلت خواه

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رضائى زاده

رضائى زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
تقوى نژاد

تقوى نژاد

ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دارابى

دارابى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
درخشان قلب

درخشان قلب

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
جليل

جليل

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آرامش

آرامش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
افشون

افشون

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صفرپور

صفرپور

زبان وادبيات اردو | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
حسين زاده

حسين زاده

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كيهانى راد

كيهانى راد

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سى سخت پور

سى سخت پور

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سعيدنژاد

سعيدنژاد

اقتصاد | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
انديك

انديك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرزانه

فرزانه

اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صديقى نژاد

صديقى نژاد

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هدايتى اصل

هدايتى اصل

مديريت بازرگاني | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نجات جهان اباد

نجات جهان اباد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صالح پور

صالح پور

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
داميار

داميار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمد خانى

محمد خانى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمدنژاد

محمدنژاد

جامعه شناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خادمى

خادمى

روانشناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

10سال کانونی / 149 آزمون

تجربی
بى نياز

بى نياز

حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بيانى فر

بيانى فر

اقتصاد | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عزيزى سى سخت

عزيزى سى سخت

اقتصاد | دانشگاه ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جهانگير

جهانگير

مديريت امورگمرکي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تاج الدينى

تاج الدينى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دانايى نسب

دانايى نسب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهگام سيرت

بهگام سيرت

مهندسي شيمي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دسترنج

دسترنج

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
سى سخت نژاديان

سى سخت نژاديان

مهندسي معدن | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بامشاد

بامشاد

فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نمازى

نمازى

مهندسي شيمي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كهزادى جو

كهزادى جو

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عطايى

عطايى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كيانپور

كيانپور

اقتصاد | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پيروز

پيروز

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
خادمى

خادمى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
دادگر

دادگر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عمادى

عمادى

مديريت صنعتي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
جوادى نيا

جوادى نيا

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
توسلى نيا

توسلى نيا

علوم سياسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
موسوى منش

موسوى منش

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غلام نژادى

غلام نژادى

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

اقتصاد | دانشگاه ياسوج | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دولت

دولت

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آرامش

آرامش

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عظامى اصل

عظامى اصل

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آروند

آروند

فلسفه | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بهروز

بهروز

علوم سياسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
فضلى

فضلى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مومن نسب

مومن نسب

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
تقوى دوست

تقوى دوست

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
شكيب نيا

شكيب نيا

جامعه شناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
چترروز

چترروز

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يزدان شناس

يزدان شناس

روانشناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بهره مند

بهره مند

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فرهمند

فرهمند

جغرافيا | دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
احمدى كوشك

احمدى كوشك

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خشنوانيا

خشنوانيا

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
راستگو گنجه

راستگو گنجه

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زارع

زارع

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى باوى

مرادى باوى

روانشناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سيدى موردراز

سيدى موردراز

جغرافيا | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مولايى

مولايى

فيزيک | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فروغ فرد

فروغ فرد

جغرافيا | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

تاريخ | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شكوهمندى

شكوهمندى

مهندسي پليمر | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
راشدى موخر

راشدى موخر

جغرافيا | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدحسينى

محمدحسينى

اقتصاد | دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بختو

بختو

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه ياسوج | شبانه

5سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
پريزان

پريزان

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
يزدانپناه حميداباد

يزدانپناه حميداباد

شيمي محض | دانشگاه ياسوج | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آهنود

آهنود

اقتصاد | دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سپهر

سپهر

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رمضانى مهريان

رمضانى مهريان

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خان محمدى

خان محمدى

اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غلامى كالوس

غلامى كالوس

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
دستاريان

دستاريان

علوم قران وحديث | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
وصال زاده

وصال زاده

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
رحيمى منصورخاني

رحيمى منصورخاني

اقتصاد | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رومينا

رومينا

جامعه شناسي | دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بخشى گنجه

بخشى گنجه

گياه پزشکي | دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
گرامى

گرامى

شيمي محض | دانشگاه ياسوج | روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

جغرافيا | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جهانفكر

جهانفكر

فلسفه | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرادپور

مرادپور

مهندسي طبيعت | دانشگاه ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مرادى كشكولى

مرادى كشكولى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اسفنديارى

اسفنديارى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه شيراز | روزانه

6سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نادرى دولت اباد

نادرى دولت اباد

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فرشيدمنش

فرشيدمنش

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حبيب نژاد

حبيب نژاد

گياه پزشکي | دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
چراغى سى سخت

چراغى سى سخت

اقتصاد | دانشگاه ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
نيك نژاديانى

نيك نژاديانى

اقتصاد | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صالحى دهنو

صالحى دهنو

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پناهى كالوس

پناهى كالوس

شيمي محض | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صولتى نيا

صولتى نيا

شيمي محض | دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

علوم سياسي | دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خرم روز

خرم روز

شيمي محض | دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

اقتصاد | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

10سال کانونی / 158 آزمون

تجربی
پوربهشت نژاد

پوربهشت نژاد

مهندسي طبيعت | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عزيزى حبيب اباد

عزيزى حبيب اباد

اقتصاد | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اصلانى نژاد

اصلانى نژاد

تاريخ | دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آذرى

آذرى

شيمي محض | دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ارشدى فرد

ارشدى فرد

شيمي محض | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباس نژاد

عباس نژاد

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه زابل | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سى سخت نژاد

سى سخت نژاد

باستان شناسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سبحانى نسب

سبحانى نسب

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهرپرور

مهرپرور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه زابل | شبانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مقصودى فر

مقصودى فر

گياه پزشکي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امدادى فر

امدادى فر

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
آزمل

آزمل

مديريت بازرگاني | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بيژنى فر

بيژنى فر

زيست شناسي دريا | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

گياه پزشکي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
روزدار

روزدار

گياه پزشکي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عادل زاده

عادل زاده

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فروغ زاد

فروغ زاد

زيست شناسي گياهي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نيكنام حميداباد

نيكنام حميداباد

زيست شناسي گياهي | دانشگاه ياسوج | شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خشنود خانيمنى

خشنود خانيمنى

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ارجمند

ارجمند

زيست شناسي گياهي | دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه ياسوج | شبانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فروغ زاد

فروغ زاد

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی