ياسوج

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ياسوج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دست پاك اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 65
بنام الهه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 66
طاهرى نيك رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 47
ميدجانى فرزاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 66
ظهرابى تارا انسانی حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 39
فرزام نژاد احسان تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال از سوم راهنمايي 68
موسوى سيد مسعود ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
هدايتى خواه مجتبى تجربی پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
نيك پى حسين آباد ميثم تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 64
بادغن جواد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 45
علمدارى شروين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 46
طهماسبى سينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 6سال از دوم راهنمايي 89
عزيزى پويا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 54
باختر اصل حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال از سوم دبيرستان 39
چترروز پژمان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 73
فريدونى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 38
آشتيانى پور سيد احمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 37
خادمى سيده ناديا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 52
آزادى محدثه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 57
راد مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 6سال از دوم راهنمايي 124
دادگر سمانه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 59
جانى پور الهه زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 5سال از سوم راهنمايي 72
محمدى على تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
كريمى نژاد نگين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 18
هادى حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 7سال از اول راهنمايي 85
جليل مجيد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمدى نيا مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 6سال از دوم راهنمايي 99
قلى پور سعيد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 10سال از سوم دبستان 151
نيك دل اسماعيل تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
بختيارى زاده نويد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 4سال از اول دبيرستان 37
صالحى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 37
فرجى ياسوج ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 26
بالنده تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 92
حافظى نيك تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 43
حسينى پور تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمدى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
بهادرفرد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 59
تقوى نژاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 72
مهرپرور تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 7سال از اول راهنمايي 118
محمدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 76
اسدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 38
شيخعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 6سال از دوم راهنمايي 76
رسام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 80
حكمتى فر تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 3سال از دوم دبيرستان 58
فرخى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 79
قلم فرسا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 5سال از سوم راهنمايي 93
بهره مند تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 49
روانگرد انسانی حقوق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 57
شريفى كوخدان زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 3سال از دوم دبيرستان 50
حسينى نژاد ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 29
كشاورزى فهليانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 59
مظفرى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 45
درخشان تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 41
دانشگر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال از سوم دبيرستان 37
رضايى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمودى تبار انسانی علوم تربيتي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 13
صادقى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 7سال از اول راهنمايي 145
احسانى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 60
عسكرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 54
افتخارى نسب تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 24
علوانى مهريان تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 13
ابراهيمى تجربی تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال از سوم راهنمايي 73
شريفى فرد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 18
خليل فر ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 26
طهماسبى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 48
موسوى كوشك تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 26
روايى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 34
خواهشى نيك تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 23
على پور اميرآباد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 41
كرمى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 53
منصورى تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 49
خاتمى پور دهنو زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 19
مباركى ديل تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 34
نيكخواه زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 15
قره باقى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 13
عزت خواه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
جوادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال از اول دبيرستان 71
آئين پرست تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 7سال از اول راهنمايي 111
قلنده تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 25
احمدى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
مطهرى دوست انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدى چشمه چنار تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال از دوم دبيرستان 47
بى نياز انسانی مديريت امورگمرکي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 30
احمدى مفرد انسانی علوم تربيتي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمودى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 16
هرمزى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 49
درويش تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 48
شريف نژاد زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه ياسوج | شبانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 10
بخشنده زاده تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 43
روزبهى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 56
مظفرى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 30
فتاحى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 69
فضيلت خواه تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 54
رضائى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 33
تقوى نژاد تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
دارابى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 38
درخشان قلب تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 18
جليل تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 36
افشون تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 5سال از سوم راهنمايي 53
ايمانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 45
سى سخت پور تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 19
سعيدنژاد انسانی اقتصاد | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
حيدرى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 19
فرزانه ریاضی اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال از چهارم دبيرستان 21
هدايتى اصل انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال از چهارم دبيرستان 19
نجات جهان اباد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمد خانى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 46
محمدنژاد انسانی جامعه شناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 20
خادمى تجربی روانشناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 10سال از سوم دبستان 149
بى نياز تجربی حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 60
بيانى فر انسانی اقتصاد | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 20
جهانگير تجربی مديريت امورگمرکي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 11
بهگام سيرت ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 14
دسترنج تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال از اول دبيرستان 72
سى سخت نژاديان ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 24
نمازى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 16
كهزادى جو تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 17
عطايى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 19
پيروز انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 5سال از سوم راهنمايي 66
عمادى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 30
توسلى نيا انسانی علوم سياسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 17
دولت ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ياسوج | شبانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 19
آروند انسانی فلسفه | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 22
بهروز انسانی علوم سياسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 51
مومن نسب انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال از چهارم دبيرستان 10
شكيب نيا انسانی جامعه شناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 18
يزدان شناس تجربی روانشناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 32
بهره مند تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 64
فرهمند انسانی جغرافيا | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 60
احمدى كوشك تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
صادقى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 36
راستگو گنجه تجربی کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 35
مرادى باوى تجربی روانشناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 38
سيدى موردراز انسانی جغرافيا | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 21
فروغ فرد انسانی جغرافيا | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 11
حسن زاده انسانی تاريخ | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 20
شكوهمندى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) 1سال از چهارم دبيرستان 13
راشدى موخر انسانی جغرافيا | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 32
محمدحسينى انسانی اقتصاد | دانشگاه ياسوج | شبانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 17
بختو انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه ياسوج | شبانه دانشگاه ياسوج 5سال از سوم راهنمايي 58
پريزان تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 6سال از دوم راهنمايي 99
آهنود انسانی اقتصاد | دانشگاه ياسوج | شبانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 15
سپهر تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 25
رمضانى مهريان تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 4سال از اول دبيرستان 64
غلامى كالوس انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 32
دستاريان انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 15
وصال زاده انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل كرمانشاه) 5سال از سوم راهنمايي 63
رحيمى منصورخاني تجربی اقتصاد | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 55
رومينا انسانی جامعه شناسي | دانشگاه ياسوج | شبانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 11
بخشى گنجه تجربی گياه پزشکي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 44
تقى زاده انسانی جغرافيا | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 12
جهانفكر انسانی فلسفه | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 18
نادرى دولت اباد انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ياسوج | شبانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 12
فرشيدمنش تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
چراغى سى سخت تجربی اقتصاد | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 5سال از سوم راهنمايي 74
نيك نژاديانى تجربی اقتصاد | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 15
كرمى انسانی علوم سياسي | دانشگاه ياسوج | شبانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 13
اكبرى تجربی اقتصاد | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 10سال از سوم دبستان 158
عزيزى حبيب اباد تجربی اقتصاد | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 20
اصلانى نژاد انسانی تاريخ | دانشگاه ياسوج | شبانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 17
عباس نژاد تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 3سال از دوم دبيرستان 51
سبحانى نسب تجربی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل كرمانشاه) 1سال از چهارم دبيرستان 19
مقصودى فر تجربی گياه پزشکي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 18
فتاحى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ياسوج | شبانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 10
آزمل تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 3سال از دوم دبيرستان 39