الوند

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر الوند

حسينى سيدمحمدحسين

حسينى سيدمحمدحسين

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

انسانی
افشار ابوالفضل

افشار ابوالفضل

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رضائى فاطمه

رضائى فاطمه

مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خدابنده لو پريا

خدابنده لو پريا

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
موسوى سيدعليرضا

موسوى سيدعليرضا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
امينى سينكى سمانه

امينى سينكى سمانه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كاظمى اميرحسين

كاظمى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خراسانى اصل

خراسانى اصل

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پيروندى اميرمحمد

پيروندى اميرمحمد

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خوشنود قشلاقى

خوشنود قشلاقى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كلهر

كلهر

مهندسي پليمر | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بحرى دورباش

بحرى دورباش

مهندسي ماشين‌هاي ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
نصيرى اوانكى

نصيرى اوانكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بلاسى سعيد

بلاسى سعيد

حقوق | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
خانجانى رضا

خانجانى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
على موسى

على موسى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اينانلو

اينانلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جنتى اصفهانى

جنتى اصفهانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عالمى

عالمى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ابراهيم پور

ابراهيم پور

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حاجتى

حاجتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بقائى فر

بقائى فر

مهندسي معدن | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
نجاتى

نجاتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قهرى

قهرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اينانلو دقوز

اينانلو دقوز

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سيدحسينى

سيدحسينى

مديريت بازرگاني | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عنادى

عنادى

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
تقى زاده

تقى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
موسى نژاد

موسى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شفيع آبادى

شفيع آبادى

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نظرى دوست

نظرى دوست

امار | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قاقازانى

قاقازانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فارياب

فارياب

اقتصاد | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی