آبيك

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر آبيك

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عزيزخانى ميلاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 51
شعبانى سينا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
صالحى امير حسين ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
خدادادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 31
جعفرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 39
مهدوى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 23
محمدى نيا ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال از سوم دبيرستان 37