قزوين

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قزوين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
غلامى محدثه انسانی روانشناسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 17
خانى ماهان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
امينى افشار سپهر ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 55
پورقناد محمدسپهر ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
پرورش پويا انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 21
غفارزاده وفائى محمدسجاد زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 32
عسگرى نژاد اميرمحمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 60
نهاوندى روزبه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 52
حسينى متينه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
زرباف پور نازنين انسانی حقوق | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
مرادى محدثه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 88
بياتى شاكندى اميرحسين انسانی علوم سياسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
سيفى نيوشا انسانی حقوق | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
اصغرزاده بناب كيميا انسانی حقوق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
كاتبى عليرضا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 38
صراف فاطمه ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
شيخ جعفرى مبينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
خمسه عليرضا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 6سال از دوم راهنمايي 65
گل محمدى همايون تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 53
عليپورآتانى ابوالفضل ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
اطلس باف محمد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
زرآبادى پور فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 45
زرآبادى پور اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
يعقوبى هشتجين سيده فاطمه ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
حاجى سليمانى مهديه ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 25
پورهاشمى محمدرضا زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
حيدرى مسعود ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
حسينى حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 12
ميرابها مليكا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 19
شهسوارى محمدمهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 38
نادرى محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 24
دره شيرى فاطمه هنر ارتباطتصويري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
صفى پورپاكدهى عرفان انسانی حقوق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 32
جعفرلو مهران انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 23
شهسوارى محمدرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 49
كلهر محمدامين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال از دوم دبيرستان 52
نورى اميد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 25
نجفى معين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 42
دادور حسين تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
زينلى اميرحسين ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
قربانى محدثه ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 43
الهيارى محمد انسانی حقوق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 37
خراسانى عرفان تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 8سال از پنجم دبستان 119
طايفه احسان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 23
معتمدى قزوينى امير ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
طاعتى انبوهى فاطمه انسانی حقوق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 22
كاظمى مطهره انسانی حقوق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 18
كشاورز آرمين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 39
ثابتى هانى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال از دوم دبيرستان 41
شريفى محمدحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
صنايع نادرى لاهيجانى نيوشا ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
فرهانى نژاد اميرحسين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
خاكپور فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 17
اطلس باف مهدى ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
صمدى شادور محمدرضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال از اول دبيرستان 72
هوشيارى شايگان ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 43
روفيان رومينا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 23
جبارى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 26
شيرمحمدى شكوفا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 16
طالبى محمدحسين ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
على پور عليرضا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
نعل بر محمدعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 23
كيالها فاطمه ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 30
قويدل لياولى محمد ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
جامعى سيدآرمان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 24
معصومى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 24
حسينى اميرحسين انسانی حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 57
صفربالى اشكان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
سهيلى مهران تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 25
رضائى مريم ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
يوسفى محمد انسانی حقوق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 23
نبى محبوبه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 5سال از سوم راهنمايي 64
زارعى اميرعباس ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
كاتبى تبارارداقى ندا انسانی حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 27
سپهرى آزاد شهرزاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 19
حسينى رازك ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
انصارى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 24
گروسى محدثه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 50
جوادى محمد امين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 55
شيرمحمدى محمدمهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 42
كسمائى ميرميران مهدى انسانی حقوق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
كوكبى اميرعلى ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 34
شيخ محمدى على ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 26
قاسمى پريا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 15
عظيميان اميد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال از اول دبيرستان 71
شادروز سجاد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 21
جعفرى سينا انسانی حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17
گونجى رقيه ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
نيكجو ثمين ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
عظيمى پيرسرائى سيده صبا ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 19
اسمعيلى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 25
رضوى روحانى سيده فاطمه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 6سال از دوم راهنمايي 90
اصغردوست رضائى ميلاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال از چهارم دبيرستان 16
شالى ها عليرضا ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 25
امامى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 13
نيكو عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام رسمي وزارت دفاع دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال از چهارم دبيرستان 13
ميهمى نگين ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
كرمى نگار هنر ارتباطتصويري | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
عباسى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 4سال از اول دبيرستان 70
شعبانى كاكرودى انسانی روانشناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 17
عزتى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 23
كاظم لو ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
نصراله زاده جيرندهى ریاضی فيزيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
توكلى الموتى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 33
يونسى زرينى انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 33
نصيرى الموتى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسنى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 49
قورچى بيگى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
يوسفى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
كشتكارليائى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 25
نوراله پور انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 15
رحمانى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 33
دوستى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 23
دشتدار ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 47
معمارزاده رحيمى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 20
درخشانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 20
ماست بندكهن ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 14
جوادى پور تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 10سال از سوم دبستان 137
قاسمى ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
عسگرى دوست انسانی حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 22
داداش زاده طارمى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 19
محمدى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال از دوم دبيرستان 43
غلامحسينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 16
صادقى نژاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 31
پوربابا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 24
حمزه اى ها ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 37
خان كندى انسانی روانشناسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 30
دانائى كنارسرى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 51
نايب زاده ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 43
بهرامى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
ميرزائى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
حيدرى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 43
پورفرهمند ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
روح الله ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
جعفرخانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 19
قربانى كيوج ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
تاجوك تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 78
كريمخانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
تيمورى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
جعفرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 48
على محمديها ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 62
خليل زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 41
شاكرى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 22
بندرچى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 34
فخار ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 6سال از دوم راهنمايي 84
مصطفوى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 14
ساسان انسانی حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 40
دروگرادولو ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان | روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 37
شهسوارى تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
يحيى زاده گوراب پسى انسانی علوم سياسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 15
عبداللهى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 39
شالى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 17
احمدى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 13
نورى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 12
بويه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 36
صالحى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 28
جوى بار انسانی روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
مظفرى تجربی شيمي محض | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال از سوم راهنمايي 61
رجبى دهكى انسانی حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 2سال از سوم دبيرستان 23
لشگرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
خليلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي قزوين 8سال از پنجم دبستان 128
عظيمى انسانی حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 25
حسينعلى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 17
فصيحى رامندى تجربی روانشناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال از دوم دبيرستان 30
حسينى راد انسانی اقتصاد | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 24
عباسى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 26
شاه محمدى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 22
على آبادى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 17
رحمانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 40
فاضلى كبريا ریاضی روانشناسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 21
مخنفى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 45
اسدزاده انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 16
حاجى آقائى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 20
رحمانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ميرشجاعى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 21
نصرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
اكبرى ریاضی امار | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 17
مافى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 46
محمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 29
يعقوبى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 13
مظاهرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
كاظمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 38
طاهرخانى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
رستمى اروشكى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 11
خواجه وند تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال از اول دبيرستان 56
شهبازخانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 11
رشيدى فرد انسانی مترجمي زبان عربي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 20
صفائى فخر ریاضی مهندسي برق | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال از دوم دبيرستان 53
حاجى نصيرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 25
وهاب پور تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 13
ايروانى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 21
نيكونام تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 28
زنديان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 31
قديرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 4سال از اول دبيرستان 36
سميعى فرد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 10
احمدى ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 11
عوض پوركياسرا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 4سال از اول دبيرستان 69
محمدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 3سال از دوم دبيرستان 43
شريفى ریاضی فيزيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
عليخانى ها تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 5سال از سوم راهنمايي 56
فقيهى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال از اول دبيرستان 23
جوانمردى انسانی تاريخ | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
دهقان انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 16
شيبه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 4سال از اول دبيرستان 68
پرويزى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 19
شريعتى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 36
كلهر تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال از دوم دبيرستان 43
دائمى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 30
حسينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند) 1سال از چهارم دبيرستان 10
عباسقليها تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 31
نوروزى ریاضی مهندسي پزشکي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 12
ابراهيمى آتانى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
نوروزى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 36
رسولى سفيددرى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 25
قشقائيان ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 23
واسطه دوست تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 12
ملكى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 21
معصومى گازرخانى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | شبانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال از سوم دبيرستان 29
رودبارى انسانی تاريخ | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 23
فتح الهى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
زرشكى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 19
اميدوارى ریاضی مهندسي شهرسازي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 15
برخوردارى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال از دوم دبيرستان 37
پورجهانى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال از اول دبيرستان 72
كشاورزترك تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 1سال از چهارم دبيرستان 19
حياتى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 22
حياتى انسانی تاريخ | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 15
كاكاوند تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال از اول دبيرستان 54
فصيح رامندى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 15
آزاد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 14
حاجى آقاسى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 9سال از چهارم دبستان 82
اسماعيلى ریاضی مهندسي شيمي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 15
بهرامى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 12
حمداله زاده تجربی مديريت دولتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 68
ابوالفتحى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 2سال از سوم دبيرستان 37
مراقى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 22
عزيزخانى تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 38
ربانيها تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 7سال از اول راهنمايي 127
جهان بخشى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 40
نجفى پور تجربی شيمي محض | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 35
ملكى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال از اول دبيرستان 41
تيمورى انسانی مترجمي زبان عربي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 17
خانزاده تجربی روانشناسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 19
حكاكيان انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
صفائى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 17
گروسى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 25
كشاورزخانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 12
سهيلى راد تجربی حسابداري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 26
فخيمى انسانی جغرافيا | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
يوسفى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 12
ميرزاعباسى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 41
بهرامى تجربی شيمي محض | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 4سال از اول دبيرستان 33
محمدپورسادات محله ریاضی مهندسي برق | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 14
حاجى رفيعى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 12
على مردانى ریاضی مهندسي پليمر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال از دوم دبيرستان 40
على مرادى اطاقور تجربی شيمي محض | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 14
يوسف زاده تجربی حسابداري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 15
عسگرى برهمند ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
نظرپور تجربی مديريت بيمه | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال از دوم دبيرستان 34
مهدى زاده تجربی شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
غفار زاده وفائى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 31
رضاپور تجربی شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
مخبرفر تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 23
آب بندپاشاكى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمدخانى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل كبودر آهنگ) 1سال از چهارم دبيرستان 10
بيگناه ميكال تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 11
حاجى ميرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 37
نجفى زادگان تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 38
كردى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 39
قموشى رامندى تجربی فقه وحقوق اسلامي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 10
ساقرىچيها تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 23
بشيرى تجربی شيمي محض | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 24
غلامى ويه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 5سال از سوم راهنمايي 58
سالاروند تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال از اول دبيرستان 53
آخوندى ریاضی فيزيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 19
جمشيدى تجربی حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 50
كريمى يان تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 20
على پورشاليها تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 30
شمسى تجربی شيمي محض | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 61
زارعى تجربی شيمي محض | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 26
اسلامى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال از دوم دبيرستان 31
بهرامى زاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
پايانى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16