عشق آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر عشق آباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسن پور على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 6سال از دوم راهنمايي 98
على پور انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
نادى انسانی مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 20
ميرى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 15
غلامى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال از چهارم دبيرستان 17
ايلخانى انسانی تاريخ | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 13