اشکذر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اشکذر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رحمانيان اشكذرى سجاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
خزعلى تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 19