اشکذر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اشکذر

رحمانيان اشكذرى سجاد

رحمانيان اشكذرى سجاد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيفى اشكذرى

سيفى اشكذرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
انتظارى مهديه

انتظارى مهديه

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
خزعلى

خزعلى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورابوالحسنى

پورابوالحسنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رضايى صدرآبادى

رضايى صدرآبادى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی