اردكان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اردكان

كمالى اردكانى مريم

كمالى اردكانى مريم

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ناظمى اردكانى معين

ناظمى اردكانى معين

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جان اردكانى

جان اردكانى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
نيسارى رضا

نيسارى رضا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قاسمى اميرحسين

قاسمى اميرحسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بهجتى اردكانى فاطمه

بهجتى اردكانى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برزگر بفروئى زينب

برزگر بفروئى زينب

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عابدى اردكانى نعيمه

عابدى اردكانى نعيمه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اميدوار

اميدوار

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زمانيان زنجيرى ايمان

زمانيان زنجيرى ايمان

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شجاعى سورك فاطمه

شجاعى سورك فاطمه

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
ابراهيمى كاظم آباد ابوالفضل

ابراهيمى كاظم آباد ابوالفضل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كمالى اردكانى زهرا

كمالى اردكانى زهرا

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حيدرى ترك آباد

حيدرى ترك آباد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مخدومى ميبدى اميرحسين

مخدومى ميبدى اميرحسين

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
طالعى اردكانى زهره

طالعى اردكانى زهره

نقاشي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
موتاب بفروئى

موتاب بفروئى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طبائى بفروئى

طبائى بفروئى

مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رفيعى صدرآباد

رفيعى صدرآباد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شاكراردكانى

شاكراردكانى

مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
طبائى عقدائى

طبائى عقدائى

جغرافيا | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حو ت

حو ت

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

4سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
طالعى اردكانى

طالعى اردكانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
خليلى نژاد ميبدى

خليلى نژاد ميبدى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسينى پور اردكانى

حسينى پور اردكانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فروغى اردكانى

فروغى اردكانى

فرش | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
دهقانى احمدآباد

دهقانى احمدآباد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قدرتى ميبدى

قدرتى ميبدى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عموئى كوشكنو

عموئى كوشكنو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مشك آباديان

مشك آباديان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
برزگر بفروئى

برزگر بفروئى

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عموئى

عموئى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فتوحى اردكانى

فتوحى اردكانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طبائى نژاد

طبائى نژاد

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كمالى اردكانى

كمالى اردكانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هاتفى اردكانى

هاتفى اردكانى

مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ثقفى

ثقفى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سرافراز

سرافراز

علوم کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
برزگر بفروئى

برزگر بفروئى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كارگران اردكانى

كارگران اردكانى

مهندسي شيمي | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جواهرى مقدم

جواهرى مقدم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كمالى اردكانى

كمالى اردكانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مجاور ترك آباد

مجاور ترك آباد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پورمسجدى ميبدى

پورمسجدى ميبدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پوردهقان اردكان

پوردهقان اردكان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بهزادى

بهزادى

مترجمي زبان انگليسي | دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
حاجى ميبدى

حاجى ميبدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرتضائى شورك

مرتضائى شورك

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رفيعى صدرآباد

رفيعى صدرآباد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شاطرى احمدآبادى

شاطرى احمدآبادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بيكى ده آبادى

بيكى ده آبادى

مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رجائى

رجائى

مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اكبريان

اكبريان

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهدوى فيروزآبادى

مهدوى فيروزآبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پورحسينى محمودآبادى

پورحسينى محمودآبادى

زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قاضى اردكانى

قاضى اردكانى

مهندسي برق | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فتوحى اردكانى

فتوحى اردكانى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
ساجدى

ساجدى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پوررشيدى فيروزآبادى

پوررشيدى فيروزآبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اثنى عشرى

اثنى عشرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسنى اردكانى

حسنى اردكانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شاكرى اشتيجه

شاكرى اشتيجه

مطالعات خانواده | دانشگاه اردکان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
جوكارجمالى

جوكارجمالى

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شيرى احمدآبادى

شيرى احمدآبادى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اعرابى اردكانى

اعرابى اردكانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى احمدآبادى

محمدى احمدآبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خيرخواه

خيرخواه

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

علوم سياسي | دانشگاه اردکان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
كلانتر زاده ركن آبادى

كلانتر زاده ركن آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كمالى اردكانى

كمالى اردكانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غفورى

غفورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حيدرى ترك آباد

حيدرى ترك آباد

مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مديريت صنعتي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهجتى اردكانى

بهجتى اردكانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حيدرى بفروئى

حيدرى بفروئى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شيرغلامى

شيرغلامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جوان يغما

جوان يغما

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
طاهرپور هفتادر

طاهرپور هفتادر

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ميرمحمدى كوشكنو

ميرمحمدى كوشكنو

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی