اردكان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اردكان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ناظمى اردكانى معين ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
نيسارى رضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
قاسمى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 23
بهجتى اردكانى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
برزگر بفروئى زينب ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 27
زمانيان زنجيرى ايمان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 16
ابراهيمى كاظم آباد ابوالفضل تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 22
رفيعى صدرآباد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 21
حسينى پور اردكانى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 18
فروغى اردكانى هنر فرش | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
مشك آباديان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 35
برزگر بفروئى تجربی کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 22
عموئى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 39
هاتفى اردكانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 48
ثقفى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 16
سرافراز ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 40
برزگر بفروئى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال از سوم دبيرستان 22
كارگران اردكانى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 13
كمالى اردكانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 16
پوردهقان اردكان تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 50
حاجى ميبدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 16
مرتضائى شورك تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال از سوم دبيرستان 30
رفيعى صدرآباد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 3سال از دوم دبيرستان 41
شاطرى احمدآبادى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 24
بيكى ده آبادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 29
رجائى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 16
اكبريان تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 23
مظفرى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 27
پورحسينى محمودآبادى تجربی زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 47
قاضى اردكانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 13
ساجدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 18
حسنى اردكانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال از سوم دبيرستان 18
شاكرى اشتيجه انسانی مطالعات خانواده | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 10
جوكارجمالى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 10
شيرى احمدآبادى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 23
اعرابى اردكانى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 17
خيرخواه تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 30
بابائى انسانی علوم سياسي | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 11
حيدرى ترك آباد تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 21
موسوى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 19