مهريز

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مهريز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كمال زاده ابوالفضل ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
حسينى سيدمحمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 35
انارى محسن ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
زارع زاده فرشاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 45
ازادمنش اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
شيدا بغدادآباد امير حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 39
زارع انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 40
حسينى روش تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 60
دهقانى عصمت آباد تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 52
لجه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 42
زارع ميرك آباد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 42
زارعيان انسانی مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 24
طيب زاده ریاضی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 34
شجاعى پور تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
زارع خورميزى انسانی مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 3سال از دوم دبيرستان 40
زارع خورميزى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
ابوئى مهريزى انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 40
ابويى مهريزى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 31
قانع تجربی مديريت مالي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 15
پاكزاد تجربی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 36
دهقان منگابادى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 34