خاتم

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خاتم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ابراهيمى پناه انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 29