خاتم

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خاتم

اسلامى زكيه

اسلامى زكيه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بذرافشان

بذرافشان

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شكارى

شكارى

مديريت صنعتي | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقان زاده

دهقان زاده

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
برادران

برادران

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ابراهيمى پناه

ابراهيمى پناه

مددکاري اجتماعي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی