طبس

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر طبس

رمضان زاده هادى

رمضان زاده هادى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
ساجدى مجيد

ساجدى مجيد

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

5سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
متوليان سجادى سيد مرتضى

متوليان سجادى سيد مرتضى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
برقى نازنين

برقى نازنين

طراحي صنعتي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

هنر
محمد نژاد محسن

محمد نژاد محسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
رحمتى پوراصفهك زهرا

رحمتى پوراصفهك زهرا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عابدى اكرم

عابدى اكرم

طراحي صنعتي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

هنر
امينى وحيدرضا

امينى وحيدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
پوريامنش زهرا

پوريامنش زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بيكى محمدحسين

بيكى محمدحسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
محمديان سجاد

محمديان سجاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اخوان طبسى فاطمه

اخوان طبسى فاطمه

صنايع دستي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

هنر
خوئى زهرا

خوئى زهرا

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
تقى زاده مقدم زينب

تقى زاده مقدم زينب

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
نوروزيان ميثم

نوروزيان ميثم

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خالويى محمد

خالويى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي محل خدمت طبس

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
محسنى بابعبدانى على

محسنى بابعبدانى على

مديريت دولتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

انسانی
اكبرى پور على

اكبرى پور على

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

5سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
ناظمى على

ناظمى على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي محل خدمت قاين

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مالك

مالك

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي محل خدمت نهبندان

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
هاديان مقدم

هاديان مقدم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
يعقوب زاده

يعقوب زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صادق احمدى

صادق احمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي محل خدمت قاين

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غلامزاده دشتغران

غلامزاده دشتغران

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

5سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
باقرزاده دشتغران

باقرزاده دشتغران

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
موذن

موذن

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حبيب زاده

حبيب زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ابراهيمى بانوى

ابراهيمى بانوى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 70 آزمون

زبان
صادق احمدى اصفهك

صادق احمدى اصفهك

مددکاري اجتماعي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مالى ديهوك

مالى ديهوك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
شمس

شمس

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
حسين زاده مقدم

حسين زاده مقدم

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي خراسان جنوبي محل خدمت نهبندان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رحيم جوخواه

رحيم جوخواه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

6سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
اورنگ

اورنگ

علوم تربيتي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

انسانی
فرح نيا

فرح نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رفيعيان محمد اباد

رفيعيان محمد اباد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
فرخ نيا

فرخ نيا

اقتصاد | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رسائى ديهوك

رسائى ديهوك

علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
امينى

امينى

زبان روسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
رجبى

رجبى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
چوبدارى

چوبدارى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ارغوانى

ارغوانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ذبيحى مقدم

ذبيحى مقدم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
محمدزاده دشتغران

محمدزاده دشتغران

علوم قران وحديث | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
جعفرى پور

جعفرى پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
عبدالله زاده

عبدالله زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
مالك

مالك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سنگكى

سنگكى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
گلزار

گلزار

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباسپور

عباسپور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارع

زارع

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
هاديان

هاديان

مديريت مالي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

7سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
كاظم زاده

كاظم زاده

علوم قران وحديث | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
جوادموسوى

جوادموسوى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قمرى

قمرى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رمضانى پور

رمضانى پور

مديريت بازرگاني | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
شفيعى مقدم

شفيعى مقدم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نجف زاده

نجف زاده

رياضيات وکاربردها | دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عبدالهى ديهوك

عبدالهى ديهوك

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه نيشابور | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
محمدنژاد

محمدنژاد

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سالارى كامرود اصفهك

سالارى كامرود اصفهك

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سپهريان

سپهريان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
اسماعيليان جمز

اسماعيليان جمز

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
معتمدى

معتمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

گياه پزشکي | دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فهرستى ثانى

فهرستى ثانى

مهندسي صنايع | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
غلامى جوخواه

غلامى جوخواه

اديان وعرفان | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سليمى مقدم

سليمى مقدم

علوم ورزشي | دانشگاه بيرجند | شبانه

4سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عدالتى ديهوك

عدالتى ديهوك

مديريت صنعتي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حق پرست

حق پرست

جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

6سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضائيان

رضائيان

گياه پزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدنيا

محمدنيا

باستان شناسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

جغرافيا | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مهدى زاده اصفهك

مهدى زاده اصفهك

جغرافيا | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسين زاده مقدم

حسين زاده مقدم

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

زيست فناوري | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی