طبس

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر طبس

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رمضان زاده هادى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 6سال از دوم راهنمايي 98
متوليان سجادى سيد مرتضى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 6سال از دوم راهنمايي 106
برقى نازنين هنر طراحي صنعتي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
محمد نژاد محسن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال از سوم راهنمايي 92
عابدى اكرم هنر طراحي صنعتي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 6سال از دوم راهنمايي 74
امينى وحيدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 73
پوريامنش زهرا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال از سوم راهنمايي 60
بيكى محمدحسين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 75
محمديان سجاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال از دوم دبيرستان 46
اخوان طبسى فاطمه هنر صنايع دستي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
محسنى بابعبدانى على انسانی مديريت دولتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 5سال از سوم راهنمايي 85
حبيب زاده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 47
شمس ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 36
حسين زاده مقدم ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 38
اورنگ انسانی علوم تربيتي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 6سال از دوم راهنمايي 91
فرح نيا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 57
رسائى ديهوك انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 21
رجبى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 62
چوبدارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 13
ارغوانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 66
مرادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 51
سنگكى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 42
گلزار تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 26
زارع تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 3سال از دوم دبيرستان 49
هاديان تجربی مديريت مالي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 7سال از اول راهنمايي 125
كاظم زاده انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 22
حسن زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 34
حسين زاده انسانی حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 5سال از سوم راهنمايي 98
جوادموسوى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 51
دهقانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 2سال از سوم دبيرستان 38
على زاده هنر مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
شفيعى مقدم تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين) 3سال از دوم دبيرستان 45
محمدنژاد انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 23
اصغرى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 4سال از اول دبيرستان 68
رحيمى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 4سال از اول دبيرستان 59
ملكى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 18
فهرستى ثانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 3سال از دوم دبيرستان 28
غلامى جوخواه انسانی اديان وعرفان | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
رحيمى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 11
عدالتى ديهوك انسانی مديريت صنعتي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 12
عباسى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 39
حق پرست انسانی جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 6سال از دوم راهنمايي 63
رضائيان تجربی گياه پزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 40
مهدى زاده اصفهك انسانی جغرافيا | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | شبانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 13