ميبد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ميبد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پورطالبى وراعون حميدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
مهدى پور پاپكياده اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
دهقانى فيروزآبادى سجاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 51
دهقانى فيروزآبادى دانيال تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 43
فتاحى اردكانى سينا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
خدائى اردكانى يوسف تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 45
زارع محيا انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال از سوم دبيرستان 27
محمدحسينى اردكان محمد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
قانعى اردكان محمد ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
پوراغنيائى احمد ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
دهقانى احمدآبادى محمدعلى ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
زارع مهرجردى محسن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 49
كارگر بيده فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 40
دشتى اردكانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 23
رضائى شوركى انسانی روانشناسي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 30
كارگر بيده ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
امامى ميبدى انسانی حقوق | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 6سال از دوم راهنمايي 80
فاتحى ميبدى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 40
شيرغلامى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 30
آقائى ميبدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 4سال از اول دبيرستان 65
كارگر شوركى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 25
رضائى ميبدى ریاضی مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 42
امامى ميبدى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 5سال از سوم راهنمايي 70
امامى ميبدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 35
ميرزائى پور ميبدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 48
حسنى اردكانى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 21
ژيان سروينيان انسانی حسابداري | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 56
دهقانى محمدآبادى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 18
جنبره تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 57
عباسى اردكانى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
فلاح مهرجردى تجربی مديريت مالي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
امينى فرد تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال از چهارم دبيرستان 13
حيدرى ترك آباد تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال از سوم دبيرستان 30
دهقانى فيروزآبادى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 28
زارع ده آبادى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 5سال از سوم راهنمايي 60
دهقانى فيروزآبادى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال از سوم راهنمايي 73
شبانى كاظم آباد تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
دستجردى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 21
ذبحى ندوشن انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 11
عزيزى بارجينى تجربی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 5سال از سوم راهنمايي 37
زارعى محمودآبادى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 11
موسوى بفروئى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 11
فلاح يخدانى تجربی اقتصاد | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 12
امامى ميبدى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال از چهارم دبيرستان 11
دهقانى فيروزآبادى تجربی اقتصاد | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 12
زارع شاهى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 10
كارگر شوركى تجربی اقتصاد | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 20
زارع شاهى تجربی اقتصاد | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 12