ابركوه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ابركوه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اميدوار على ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
اميدى زهرا هنر ارتباطتصويري | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 34
سليمانى عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 36
اميدپناه سجاد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
ابراهيم زاده فاطمه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 53
زارع زاده عليرضا ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
دهقان امين ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
عبدالغفارى محمد مهدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
كريمى امير ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
ابراهيمى پور ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
اژدرپور اسفندابادى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
زارع زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 51
چاكرالحسينى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 42
صادق پناه تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
روحى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 62
فتح زاده انسانی مشاوره | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 17