ابركوه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ابركوه

اميدوار على

اميدوار على

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميدى زهرا

اميدى زهرا

ارتباطتصويري | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

هنر
سليمانى عرفان

سليمانى عرفان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اميدپناه سجاد

اميدپناه سجاد

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صالحى محمد على

صالحى محمد على

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
چاكرالحسينى عاطفه

چاكرالحسينى عاطفه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ابراهيم زاده فاطمه

ابراهيم زاده فاطمه

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
زارع زاده عليرضا

زارع زاده عليرضا

فيزيک مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دهقان امين

دهقان امين

فيزيک مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ولى فاطمه

ولى فاطمه

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عبدالغفارى محمد مهدى

عبدالغفارى محمد مهدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كريمى امير

كريمى امير

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اكبرى فاطمه

اكبرى فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
طاهرى

طاهرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اكرمى

اكرمى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ابراهيمى پور

ابراهيمى پور

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حاتمى زاده

حاتمى زاده

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اژدرپور اسفندابادى

اژدرپور اسفندابادى

مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زارع زاده

زارع زاده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
چاكرالحسينى

چاكرالحسينى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اكرمى

اكرمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فلاح زاده

فلاح زاده

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صادق پناه

صادق پناه

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روحى

روحى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
كارگر

كارگر

مددکاري اجتماعي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
اكرمى

اكرمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
فتح زاده

فتح زاده

مشاوره | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی