يزد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر يزد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
استقامت امير حسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 6سال از دوم راهنمايي 127
پورهاشمى اردكانى سيداميرعلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
سلطانى گردفرامرزى حانيه زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
ميرعلى بيداخويدى اميرحسين انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 44
مكى زاده تفتى مهرزاد انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
خاموشيان سيد على انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
قوام مهديه هنر طراحي صنعتي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
جعفرى ندوشن مرتضى انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 63
رعيتى شوازى رويا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 51
خيرانديش عليرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
هاديان اميرحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
جاويديان زهرا انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
رعيتى بنادكوكى محمد انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال از چهارم دبيرستان 22
شريف بيگى ياسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
مداح زاده عارفه انسانی روانشناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
ميرحسينى سيدحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
ميرشمسى محمدرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
زارع بيدكى محمدمهدى انسانی فلسفه | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
گلشن احمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 37
حيدرى بندرآبادى على ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 53
غياثى نژاد اميرمحمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 79
عزيزى مهسا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
نعمتى فخرآباد مجتبى انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال از چهارم دبيرستان 17
پيشكارى آيدا انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 31
رايگان محمداحسان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 24
ملائى پور اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
آبيارى فرد فاطمه انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 24
قوه ندوشن سيدمجتبى انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 38
زارع حسين آبادى حميد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 18
كدوئى ابوالفضل تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 27
ميرجليلى محمدصادق تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 39
امينى حاجى آبادى محمدامين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 53
دهقانپور فراشاه محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
اعظمى راد ريحانه زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
نيك نظر اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 18
صادقيان محمدمهدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
ميرجليلى مهديه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 33
ميرجليلى اميرحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
خاكباز فرشيد انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال از چهارم دبيرستان 13
باغشاهى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدى محيا انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 32
وزيرى بزرگ سيدمحمد ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 53
طباطبايى بافقى سيدمصطفى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
طرفدارى منشادى محمدسينا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
جعفر زاده ابوالفضل تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 32
ميركى زهرا انسانی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 33
خيرانديش مهران تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 43
فاضل على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
فلاح تفتى مبين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 72
بهارلويى پرديس ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
حسين بيكى على اصغر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 25
ميرعبداللهى شمسى فاطمه السادات ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
صفرى محمدآبادى مجتبى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 24
حسن پور على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 92
نورآبادى محمدمصطفى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 38
زارع بيدكى اميرحسين انسانی فلسفه | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
صادقى نژاد شايان ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
جعفرى ندوشن سعيد انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 35
موحدى فر فاطمه انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 24
ابريشمى تفتى سيدمحمدمهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 40
سميعى سروش تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
ابوطالبى منصوره هنر نقاشي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
حاجى حسينى اميررضا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
رادمنش على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 50
برزگرى بافقى محمدحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 43
شفيع نيا معين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
نيكوبخش ريحانه انسانی حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهدوى فر فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 46
شكارى سريزدى مهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
نورى ماجلان محمد معين انسانی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
رحيمى محمد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
كمندى كيان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
زارع محمدحسين انسانی مشاوره | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
ساعت چى محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 31
صراف يزد محمدمعين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 57
شاكرى نيما تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 22
طالبيان مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 55
شايقى ساغند فرزانه انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
رنگين كمان احمدطاها ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
معنويت محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال از اول دبيرستان 60
مديرى محمدحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال از اول دبيرستان 76
شيرازى ريحانه انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 33
انتظارى زارچ عليه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
مطهرى پور ساجده انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 27
مهدى نژاد يزدى محمدجواد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 31
احسانى نازنين انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
سليمان زاده ساناز انسانی روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 36
سجادى سيدمعين الدين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 20
باغى ابوالمعالى سيدمهدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
قاسم زاده پيمان ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
فلاحى الهام انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 27
آذرى فرد مارال انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 28
ميرجليلى مصطفى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 24
روئين تن پور عرفان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 20
دهشيرى محمدمهدى انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 33
موسوى بيوكى سيدمحمدماهان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 48
حسين بيگى هانيه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 49
حسينيان محمدامين ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 36
علمدار عليرضا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
بخشى زاده ريحانه هنر ارتباطتصويري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
حكيمى ميبدى مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 24
رمضانى جلال آبادى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 59
باغشاهى زهرا انسانی علوم ارتباطات اجتماعي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
صادق پور معين انسانی حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
ابوئى نژاد سعيد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
سليمانشاهى يزد سارا ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
فتاحى بافقى مجتبى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
مازاراتابكى ثنا انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 25
اتحاديه ابوالفضل ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
شكوهى سيدمحمد انسانی کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 13
فرجى فيروزآبادى على ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
ميرزمانى بهرمانى سيدعلى اكبر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
رزاقى بهابادى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ناموران محدثه زبان زبان چيني | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
زارع زاده مهريزى محمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 57
شاه خواجه على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال از دوم دبيرستان 46
قاسمى راد حميد رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال از اول دبيرستان 63
حيدرى دهوئى على ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
درخشان برجوئى محمدمعين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 35
كلانترى دولاب حانيه انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
ساويز عليرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
خياطيان يزدى محمدهادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
حج فروش عليرضا انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
ابريشمى محمود تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال از اول دبيرستان 69
قندهارى زاده سجاد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال از سوم راهنمايي 83
جعفرى نعيمى ابوالفضل ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 28
ابوالحسن زاده ماهانى على ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
اسماعيلى دهشيرى محمدنويد ریاضی روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
شمس الدينى منصوره انسانی مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 29
خواجه مهريزى مهدى انسانی مديريت مالي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
منتظرى سيداميد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
مروتى شريف آباد فرزانه ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
ملت يزدى محراب انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 8سال از پنجم دبستان 157
دهقان منشادى محمدحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 35
فلاح زاده فراشاهى فاطمه ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
رهنما بهنام انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
اقبال زهرا ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
آب حيات سبحان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 33
صالحيان على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
اخوان سيگارى محمد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 30
دهقان دهنوى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 39
فلاح تفتى ريحانه انسانی مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
باقرى فهرجى محمد ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 45
دهستانى بافقى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 12
دشتى رحمت آبادى على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 33
جلوه مهديه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 41
محمدى ميلاد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 34
بهشتى نواز ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
استادى حجت آبادى محدثه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 25
ابهت آوا انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 28
يغمايى مهدى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 22
باقى آبادى فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 24
سلمانى زارچى محمدمهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 40
دشتى خويدكى دانيال ریاضی فيزيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
مدقق يزدى امير انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 22
كافى سيد محمد رضا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 32
خان صباغ اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 35
نينوائى فاطمه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 34
شفيعى دهنوى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال از دوم دبيرستان 59
آقايى ميبدى سيدسروش ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 37
اعتمادى فر ركسانا هنر ارتباطتصويري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
زارع رحيمى آبادى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 21
سيدرضايى خورميزى سيد ابوالفضل انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 32
دهقان بنادكى سيد على ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
جعفرى ندوشن محمدمهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 18
بابائيان بهابادى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
نصيرى مجتبى هنر طراحي صنعتي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 40
جهانفر على ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
كرمانى ارشيا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
كرمى شاهرخى الميرا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 30
دلاكى بنادكى سيدمصطفى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
طاهرنژاد جوزم ايمان انسانی مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 19
زمانيه پدرام ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 30
باغشاهى سجاد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 32
استادان صفار عارفه انسانی حقوق | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 20
اشرف زاده مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 57
آزادى حسين آباد مهدى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 29
مشكى مهتاب هنر نقاشي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
رضائى چاهوكى نگين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 40
آذرباد بهرنگ ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 15
همتى عباس ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
ميرى اشكذرى سيدابوالفضل انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 21
پورمنصورى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 28
اميرى دهج زكيه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 34
ميرجليلى محمد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 28
بياتى مرضيه ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 33
واثقى على ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
قربانى دهج كيميا انسانی مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
پهلوانى شيخداد محسن ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
كافى زاده بغداد آباد مژده هنر ارتباطتصويري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 31
ميروكيلى مهريزى سيدشهاب تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 41
آيت اللهى سيداحمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال از اول دبيرستان 68
عسكرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
خواجه محمودآبادى عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 41
جعفرى نجف آبادى مجتبى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 35
دهقانى محمدآبادى على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 19
قزوينى بزاز اميرعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 47
اسمعيلى زينى محمدرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 25
حدادزاده على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 32
اولياء سعيد زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 37
كيانى كيميا انسانی روزنامه نگاري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
ميرحسينى حسين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 58
مباشر مصطفى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 23
فصاحت اميرحسين تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
مقيمى فيروزآباد عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 24
زارع شاهى شهاب الدين ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 32
دهقانى محمدآبادى محمدحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 25
موسوى ندوشن سيدمحمدجواد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال از سوم دبيرستان 21
فتاحى بافقى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
صباغ زادگان انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 29
حسينى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 54
حكيمى نصرآبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 28
آسايش اردكانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 26
امام نژاد ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
بمانى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 8سال از پنجم دبستان 104
كارگر تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 28
خيرانديش انسانی مشاوره | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 27
گلنام ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 21
باروت كوب انسانی مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
عزيزيان ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 32
دشتى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 40
رهيده تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
مسعودى انسانی حقوق | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 13
آبيارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 32
قطب الدينى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 19
خانى زبان زبان وادبيات اسپانيايي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
دستمالچيان ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
عارف حسينى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
دهقان طزرجانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 27
رفيعى صدرآباد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 69
شكوهى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
مهدى زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 22
خورشيدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 21
تجمليان تجربی زيست فناوري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
فرخى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 31
دهقان پور فراشاه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 28
جعفرى نعيمى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
زارع خورميزى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 30
رحيمى ببرويى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 39
يعقوبى ریاضی مديريت دولتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 75
ميدانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 32
دستجردى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 19
حسن آبادى انسانی حقوق | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 18
شاه محمدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 42
گل افشان زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
كوشكى بافقى هنر ارتباطتصويري | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 1سال از چهارم دبيرستان 14
صمصامى مزرعه آخوند زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
بسيطى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 23
وهابى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
منصورى محمدآبادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 62
زارع خورميزى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسنى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 31
دهقانزاده تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 37
فقيهى ابرندآباد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 49
فلاحى رحمت آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
ابراهيميان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 20
دهقان نيرى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 37
ميرجليلى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 31
پور بافرانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
پورشريفى انسانی حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 20
آيت اللهى انسانی حقوق | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 19
مهدوى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 29
ميرجليلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
آبيد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 10
طالبى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 78
رجبيون ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 22
حسينى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 12
خوش گذران ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 12
آرتا هنر فرش | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 20
مظفرى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 6سال از دوم راهنمايي 108
تفضلى يزدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 28
سلطانى گردفرامرزى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 22
اقبالى زارچى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
منصورى نصرآباد ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 17
مسلمان نژاد ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
قطبى زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 21
جعفرى قلعه كهنه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 21
حيدرى بافقى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 54
كوچك زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 26
ابراهيمى غلامى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
امينى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 22
ميرجليلى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 26
فيض اردكانى ریاضی مديريت دولتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 29
عرب پور ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
آرديان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 45
رفيع زاده بنادك تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 20
نعمتى شمس آباد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
حيائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 64
هنرور تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 56
سروش محمدآبادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
زارع زردينى تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 14
برزگرى نصرآباد ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
صادق پور ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 42
قيطاس ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 36
دشتى رحمت آباد انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
خواجه افضلى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
حيدرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 50
سيدعربى سردرود انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 12
حيدرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 43
بهزادى نيا انسانی حقوق | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 16
ميرحسينى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 21
مزنگى شاه آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 23
پورمحموديان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 39
غلمانى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 33
برجيان يزدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
دهقان حسينى فراشاه ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 31
سيف الدينى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
سعدى پور انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 18
دهقان ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 37
اخلاقى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 65
ايمانى بهابادى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
صادق پور انسانی حقوق | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى كوهستانى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال از چهارم دبيرستان 16
باغستانى هنر نقاشي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 16
نصيرى بختيارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 43
صابر زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 38
حسنى قوام آباد انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 12
اسماعيلى نژاد ریاضی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
ميرخليلى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
رشيدى فر ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 23
حافظى مقدم ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 19
حكيميان انسانی روانشناسي | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 31
ميرجليلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 32
اميرى هفتادر انسانی مشاوره | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 22
شقازى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 27
جندقى گرمسير ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 33
زيورى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 31
منتظرى انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
رحيمى ندوشن ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 28
ميرحسينى چاهوكى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
انتظارى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
بردستانى انسانی مشاوره | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 14
حكيمى ركن آبادى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 38
اكرمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
كبيريان مروستى انسانی حقوق | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 14
دشتى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
كارگر حجت آبادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
صادقيه ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 34
حرزاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 23
پاروئى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 42
دره زرشكى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 39
كلانترى همت آبادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 33
ريسمانى انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 19
حسينى انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 32
كشفى سير ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 10
حيدرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
برزو انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
هاشميه فهادانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 32
دهقان تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 44
دهستانى بافقى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 24
دهقان نيرى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 38
شمس فيروزآبادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 28
دهقانى زاده بغدادآباد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 20
خوش حالت انسانی مشاوره | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 31
حمله دارى مييدى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 34
ميرجعفرى بنادكوكى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 29
استقامت تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 29
امامى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
خانى كهنوئى تجربی حقوق | دانشگاه تهران | پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 39
محمودى ميدهاشمى انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
دهقانى زاده بغدادآباد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
صدر پور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
نظير ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 24
عبدالحسينى شريفى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 47
حبيبيان ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 42
كماندار انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
خانى سانيج ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 42
مظفرى نسيانى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 12
محتاج اله يزدى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 29
ميرجليلى انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 29
حاجى دانايى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 10
ديبائى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 32
اصغرزاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 49
علمدار ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 35
حيدرى اردكانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 42
نجفيان انسانی مديريت مالي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 13
عابدينى سانيجى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
دشتى رحمت آبادى انسانی اقتصاد | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 20
چوخى زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 30
دانافر تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال از سوم راهنمايي 71
مختارى شمسى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 32
خباز مهرجردى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال از سوم دبيرستان 40
زحمت كش سردوراهى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 24
شفائى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 40
سيدابريشمى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
عزيزيان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 27
ذكرى يزدى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 19
ميراب باشى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
مدامى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 34
كاظمى يزدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 23
بكاء ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
قاسمى چله خانه انسانی حقوق | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 15
محسن الحسينى ریاضی مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 25
قاسمى فيروزآبادى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 21
دستمالچيان ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 66
فلاحتى مروست تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 36
مستورى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان) 3سال از دوم دبيرستان 32
كمال تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 37
سيدرضايى انسانی حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 31
سادات اخوى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
نجارى طزرجانى ریاضی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
فارغ تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 20
عربيان گرمسير ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 27
زارع چاهوكى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
مزيدى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 46
آدينه نصرآباد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 31
جعفرى فرد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 38
حسينى قوام آباد انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 10
دهقان طزرجانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 21
جديدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 34
شكارى ندوشن ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
دلدار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 34
غضنفرى نصرآباد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 34
سلمانى بنادكوكى انسانی مطالعات خانواده | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 26
اميرحيدرى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 11
نصيريان مجومرد انسانی جامعه شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 27
دهقان دهنوى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
زيورى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 28
آقاباقرى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال از اول دبيرستان 55
اسمعيلى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 41
آزادفر ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 20
سجاديه انسانی مشاوره | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 17
لشكرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 26
كهدوئى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 40
دهقان طزرجانى انسانی علوم سياسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
باقرى هامانه انسانی جامعه شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى فهرجى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 14
دهقان طزرجانى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 37
دهقان دولاب انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 21
ابراهيمى سروعليا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 21
زارع احمدآبادى انسانی حقوق | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 17
شفيق انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 36
نظميه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 34
ملاحسينى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 55
روشن زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 13
شارق زاده انسانی مديريت دولتي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 13
ربيعى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 40
نبوى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 19
گل آرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 21
كريميان قناد ریاضی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 3سال از دوم دبيرستان 47
مزيدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 44
صحراكارى تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 3سال از دوم دبيرستان 57
جعفريان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 10
مرادى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
شبانى خليل آباد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 44
صادقى بخى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 41
نخجوانى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 32
طالبى مور ى آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 27
مظفرى محمدآبادى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 14
فلاح فراغه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
عنايتى نصرآباد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 28
بحرى زاده تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 21
ابراهيمى ميمند تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
حسينى كهدويى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 21
حسن پور كرمانى انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 24
زربخش تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال از سوم راهنمايي 87
حيدرى قورتانى انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 19
سادات اخوى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه ميبد دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 18
ماسترى فراهانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 44
باهرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 32
شجاعى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 40
سجاديفر ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 17
زارع بنادكى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 24
ابويى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 16
لاله زارى هدش تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 60
برومند تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 51
تيمورى آسفيچى انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
قدمى يزدى انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 12
ابراهيمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 17
صبوحى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 21
طوافيان زاده زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 26
خانى زاده بهابادى ریاضی فيزيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
دهقانى اشكذرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 16
ذكرى يزدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 32
يوسفى هنومرور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 28
خليفه زاده يزدى انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 31
سوف باف سرجمعى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 3سال از دوم دبيرستان 46
محمدى نيا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال از سوم دبيرستان 43
فاطمى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 34
ميرحسينى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 24
دهقان بنادكى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 21
سالم ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 20
لطفى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 27
باغستانى هدشى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 43
آسال ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 13
سريزدى زاده دره ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 12
آيت اللهى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
باطنى شلمانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 51
عابد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 32
بابايى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 33
حامى ضعفا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 12
گيوه چى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 32
موبد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 39
رفيعى هامانه ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 35
اكبرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 18
تربتى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 26
خرم آبادى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
برزگرى جوزم ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 24
گل ورد زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 32
ميرغفورى بازى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 3سال از دوم دبيرستان 59
جعفرى ریاضی مهندسي برق | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 24
يوسفى سخويدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 3سال از دوم دبيرستان 48
سليمى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
ايوبى يزدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 27
كمالى ميزرائى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 18
عطارها ریاضی فيزيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 28
بهجت ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 32
معماريان ریاضی روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 12
منصورى زاده انسانی اقتصاد | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 11
زارع زاده تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال از اول دبيرستان 35
خيرانديش شوركى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 15
سالارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 30
زارع زردينى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 21
حسينى بيوكى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 18
هاشمى نژاد تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 32
علائى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 11
آقايى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
كارگر ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 43
دامكى على آباد انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 37
جعفرى پور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 16
خوشحال تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال از سوم دبيرستان 38
كرباسى ریاضی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 15
سلطانى گردفرامرزى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 15
نورى زاده فيروزآبادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 17
زارع خورميزى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 21
مصلح آرانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 3سال از دوم دبيرستان 23
رنجبر بافقى انسانی علوم سياسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 29
زاده قرشى تفتى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 12
شيرينى ساز انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 22
ابوالحسنى ابرقوئى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 29
خدائى ميرانشاه تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 40
دريانورد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 11
باقرى خانكهدانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 11
خراسانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 34
موركيان على آباد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 18
اسلام پور نصرت آبادى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 28
برخوردارى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 10
خلفائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال از چهارم دبيرستان 13
جعفرى ندوشن انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال از چهارم دبيرستان 24
خوانين زاده انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 31
صلاحى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 13
ردائى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
حيدرپناه انسانی برنامه ريزي اجتماعي وتعاون | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
افخمى عقدا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 18
دوست حسينى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 24
دهقانپور ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 25
رعيت پور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 36
آتشى ده شيرى انسانی علوم سياسي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 13
جلالى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 49
فاطمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 18
فلاح تفتى تجربی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 31
گرجى ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 37
عربى خليل آباد انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
هادوى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 55
گلشن ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 15
زارع تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 49
كافى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 3سال از دوم دبيرستان 44
محمدى كوه بنانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 11
وحيدى خباز ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 49
دامن خشك تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 41
قنبريان دهكردى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
خسروى بهابادى انسانی جغرافيا | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 21
زربخش تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 36
جوزمى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 18
شايان فرد تجربی حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 63
دهقان پور فراشاه ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 18
بياتى حسين آباد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال از سوم دبيرستان 41
منتظران تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال از اول دبيرستان 38
حيدريه ميبدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 23
دهقان محمدآبادى تجربی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 24
ريحانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال از دوم دبيرستان 34
آدابى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
ايرانى زاده انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 24
شبانى كوهبنانى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 48
اله وردى ازناو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 3سال از دوم دبيرستان 53
رضايى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 31
حاجى ده آبادى تجربی شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
عليرضايى بيوكى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 11
محمدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 19
نايبى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 53
شيرسليميان تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 19
صداقت نوريان ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 34
زارع خورميزى انسانی مردم شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
حاجى حيدرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال از سوم دبيرستان 29
زارع زردينى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 15
رضائى نسب فتح آبادى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
پور روستايى اردكانى ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 17
جانفدا انسانی مديريت دولتي | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 15
غفورى فرد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 49
فتحى هرات تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 33
حايرى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 36
دهقان منشادى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 17
معينى صدرآباد انسانی برنامه ريزي اجتماعي وتعاون | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
صادقى انسانی باستان شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 15
حيدرى خورميزى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال از سوم دبيرستان 32
سعيديان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 15
شيرزاده ریاضی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 16
دهقان طزرجانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب) 3سال از دوم دبيرستان 46
زارع زردينى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
دهقان مروست انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 30
ميرزايى شادكام ریاضی امار | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 10
فلاح تفتى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 10
سلطانى گردفرامرزى تجربی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 41
تقى نژاد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 18
برادران تجربی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 35
صادقيان زاده ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
اميدعلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 3سال از دوم دبيرستان 48
فرقانى اله آبادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 22
مولائى فرد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 1سال از چهارم دبيرستان 15
شمس على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 18
دره شيرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب) 2سال از سوم دبيرستان 34
زارعى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
فاضلى على آباد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 15
همتى انسانی برنامه ريزي اجتماعي وتعاون | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 12
مستان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 11
دشت آبادى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 19
عسكرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) 2سال از سوم دبيرستان 34
كاربخش راورى ریاضی مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 20
مصطفى زاده تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 43
زارع محمدجانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 44
كرم پناه خويدكى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 30
شيركوهى دره شيرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 25
بيكى منشادى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 19
سالارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 42
زارع ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 19
منتظرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 35
محمدحسنى جور ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 37
حيدرى بندرآبادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال از سوم دبيرستان 21
حكيميان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 23
پاينده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال از سوم دبيرستان 35
شيوه دهج تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 3سال از دوم دبيرستان 43
توكلى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 16
حاج غلامرضائى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 29
حسينى الهاشمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 22
نصيرى زاده نصرآبادى انسانی ايران شناسي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 13
معقولان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 36
مظفرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال از سوم دبيرستان 32
كلانترى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 20
مهرزاده ابرقويى انسانی اقتصاد | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 22
ريحانى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 21
دهقان چنارى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
زارع نظرى بياضى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 25
برومند انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال از چهارم دبيرستان 20
حيدريه بافقى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 34
خوانين زاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 17
نيك مهر انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 16
پورسراجيان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 30
هاديان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 31
گرامى فر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال از دوم دبيرستان 37
فخرآبادى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 31
منتظران ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 3سال از دوم دبيرستان 30
بيك خورميزى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 36
دهقانى فيروزآبادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 33
باغبان زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 22
حيدرى ترك آباد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 19
مدرسى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 18
سليمى ریاضی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 3سال از دوم دبيرستان 49
توده زعيم تجربی شيمي محض | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 23
مقيمى فيروزآباد ریاضی اقتصاد | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ستوديان ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال از اول دبيرستان 37
اسلامى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 32
ابراهيمى انسانی مردم شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 37
خاك ساريان ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 17
درى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 12
محقق تجربی زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 20
مزرعه ملائى تجربی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى يار ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 34
رضايى يزدى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسينى گل تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 49
پورجعفر طزرجانى ریاضی روانشناسي | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 19
زرين فر ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 33
دهقان منشادى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 24
ميردهقان ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 24
مقيمى نوه تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 33
خدادادى انسانی جغرافيا | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 10
دهقانى تفتى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
ناطقى تجربی زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 35
ياسين زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 37
شيرازى نسب تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 33
جعفرى پور هدش ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 21
جمشيديان باغ گلستان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 24
جلالى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 14
رنجبر تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 10
دژبان تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال از سوم دبيرستان 38
تيمورى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 31
مطاعى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 21
كاركران بافقى انسانی برنامه ريزي اجتماعي وتعاون | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
دره شيرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال از سوم دبيرستان 30
ابويى هدش تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال از سوم دبيرستان 24
حسينى سانيجى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال از چهارم دبيرستان 23
نشان تجربی زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 35
پاكروان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 47
دانشفر ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 24
زارع زاده تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال از سوم دبيرستان 36
تقى نژادبهادرانى نوه ریاضی فيزيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 21
افخمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 13
وحدتى تجربی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 3سال از دوم دبيرستان 44
كل العماد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 39
امامى تفتى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 10
كاظمى مغستان ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
طالبى مورى آبادى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 36
صفارى شاه آباد تجربی اقتصاد | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 24
ميراسمعيلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 40
دهقان ميرك آباد تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 39
ميرجليلى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 10
مودتى يزدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 35
برخوردارى نائينى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 12
نوابى بافقى تجربی مديريت مالي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 3سال از دوم دبيرستان 42
جلالى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 29
منصورابادى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 3سال از دوم دبيرستان 34
مالكى ریاضی مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال از چهارم دبيرستان 10
عابدينى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 36
فلاح حسنى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 29
نوق جوزم تجربی روانشناسي | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 3سال از دوم دبيرستان 38
اسلامى مهدى آبادى تجربی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 63
اسدى ریاضی فيزيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 12
سالارى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 30
برزگرى مروست تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
ذوالفقارى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 10
رعدآبادى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 12
قديرى بيداخويدى انسانی ايران شناسي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 3سال از دوم دبيرستان 34
حكيمى نصرآبادى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 42
پور ميرعبدالهى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 30
دهقانى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 7سال از اول راهنمايي 102
صوابيه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 55
حيدرى تجربی شيمي محض | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 16
زارع بيدكى تجربی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 56
زارع تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 34
ياورى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 35
زارع تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 50
شاكريان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 46
فتاحى بافقى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال از سوم دبيرستان 39
فخرالدينى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 56
فروزانى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 35
طباخ ميدانى تجربی روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 30
زينلى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 30
طالبى پور تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 63
جعفريان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
خرمى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 35
حبيبى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
دهقانى زاده بغدادآباد تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
شكوهيان تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
نبوى تجربی شيمي محض | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 36
حق اللهى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 29
شاكرى پور تجربی حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 14
پورسالارى زاده تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 73
مسيح تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
كلانترى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 27
گلى مهدى اباد تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 12
فلاح تفتى تجربی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 3سال از دوم دبيرستان 52
نصيرى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 16
پورجان آباد ریاضی امار | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
خانى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ذوالفقارى تجربی شيمي محض | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 32
صادقى تفتى تجربی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 37
راشدى پور تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 18
مردانى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 26
سلطانى گردفرامرزى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 30
صدرآبادى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 32
آيت اللهى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
گلستانى فر تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 32
مقيمى اسفندآبادى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 24
جبروتى يزدى تجربی مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 42
حسينى ریاضی فيزيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
غلام زاده هنزايى تجربی روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 32
پورمظفرى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمودى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 27
صفارى شاه آباد تجربی اقتصاد | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 24
داستان تجربی علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 10
يوسفى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 35
دهقانى زاده تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 32
اميريان تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 46
شهيد زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 29
خبرى زاده جوزم تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال از دوم دبيرستان 36
اسدى پورانارى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جيرفت | شبانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 10
ابراهيم زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
خان نيرى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 31
نجيبيان تجربی اقتصاد | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
انوشه تجربی علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 22
جعفرى ندوشن تجربی شيمي محض | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 24
عالم زاده تجربی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 3سال از دوم دبيرستان 54
بابائى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 4سال از اول دبيرستان 74
اخوان تجربی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 30
عالم تجربی روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 4سال از اول دبيرستان 61
كمال الدينى عزآبادى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
زينى تجربی علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 3سال از دوم دبيرستان 34
خياطيان يزدى تجربی اقتصاد | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 5سال از سوم راهنمايي 67
مختارى تجربی اقتصاد | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 16
عادل زاده تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 20
بهروزى فر تجربی مديريت صنعتي | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 21