يزد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر يزد

رعيتى شوازى رويا

رعيتى شوازى رويا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خوشاب

خوشاب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
منيرى پورتفتى

منيرى پورتفتى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دائمى

دائمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
گلشن احمدرضا

گلشن احمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
غياثى نژاد اميرمحمد

غياثى نژاد اميرمحمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
عزيزى مهسا

عزيزى مهسا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رايگان محمداحسان

رايگان محمداحسان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زارع حسين آبادى حميد

زارع حسين آبادى حميد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كدوئى ابوالفضل

كدوئى ابوالفضل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ميرجليلى محمدصادق

ميرجليلى محمدصادق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
امينى حاجى آبادى محمدامين

امينى حاجى آبادى محمدامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نيك نظر اميرحسين

نيك نظر اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرجليلى مهديه

ميرجليلى مهديه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميرجليلى

ميرجليلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
باغشاهى على

باغشاهى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحيمى بافقى

رحيمى بافقى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جعفر زاده ابوالفضل

جعفر زاده ابوالفضل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خيرانديش مهران

خيرانديش مهران

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فلاح تفتى مبين

فلاح تفتى مبين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسن پور على

حسن پور على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
نورآبادى محمدمصطفى

نورآبادى محمدمصطفى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سميعى سروش

سميعى سروش

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شايق

شايق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
رادمنش على

رادمنش على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
برزگرى بافقى محمدحسين

برزگرى بافقى محمدحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مهدوى فر فاطمه

مهدوى فر فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صبا

صبا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ساعت چى محمدرضا

ساعت چى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صراف يزد محمدمعين

صراف يزد محمدمعين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شاكرى نيما

شاكرى نيما

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
طالبيان مهدى

طالبيان مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
يغمايى

يغمايى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
معنويت محمد

معنويت محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مديرى محمدحسين

مديرى محمدحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
انتظارى زارچ عليه

انتظارى زارچ عليه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهدى نژاد يزدى محمدجواد

مهدى نژاد يزدى محمدجواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سجادى سيدمعين الدين

سجادى سيدمعين الدين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غفورى فرد

غفورى فرد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
موسوى بيوكى سيدمحمدماهان

موسوى بيوكى سيدمحمدماهان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسين بيگى هانيه

حسين بيگى هانيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حكيمى ميبدى مريم

حكيمى ميبدى مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رمضانى جلال آبادى محمد

رمضانى جلال آبادى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رزاقى بهابادى زهرا

رزاقى بهابادى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع زاده مهريزى محمد

زارع زاده مهريزى محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شاه خواجه على

شاه خواجه على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قاسمى راد حميد رضا

قاسمى راد حميد رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
درخشان برجوئى محمدمعين

درخشان برجوئى محمدمعين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ابريشمى محمود

ابريشمى محمود

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
زارع

زارع

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دهقانى سانيج

دهقانى سانيج

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دهقان دهنوى فاطمه

دهقان دهنوى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جلوه مهديه

جلوه مهديه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
استادى حجت آبادى محدثه

استادى حجت آبادى محدثه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يغمايى مهدى

يغمايى مهدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نينوائى فاطمه

نينوائى فاطمه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شفيعى دهنوى محمد

شفيعى دهنوى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زارع رحيمى آبادى فاطمه

زارع رحيمى آبادى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جعفرى ندوشن محمدمهدى

جعفرى ندوشن محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بابائيان بهابادى

بابائيان بهابادى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرمى شاهرخى الميرا

كرمى شاهرخى الميرا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اشرف زاده مهدى

اشرف زاده مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
آزادى حسين آباد مهدى

آزادى حسين آباد مهدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جعفرى فخرآبادى

جعفرى فخرآبادى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضائى چاهوكى نگين

رضائى چاهوكى نگين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پورمنصورى عليرضا

پورمنصورى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
باغشاهى

باغشاهى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ميروكيلى مهريزى سيدشهاب

ميروكيلى مهريزى سيدشهاب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آيت اللهى سيداحمدرضا

آيت اللهى سيداحمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
خواجه محمودآبادى عرفان

خواجه محمودآبادى عرفان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قزوينى بزاز اميرعلى

قزوينى بزاز اميرعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حدادزاده على

حدادزاده على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرهمند اسفندآبادى

فرهمند اسفندآبادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فصاحت اميرحسين

فصاحت اميرحسين

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بمانى

بمانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
كارگر

كارگر

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رهيده

رهيده

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قطب الدينى

قطب الدينى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رفيعى صدرآباد

رفيعى صدرآباد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
تجمليان

تجمليان

زيست فناوري | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاه محمدى

شاه محمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فرهمند اسفندآبادى

فرهمند اسفندآبادى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
وهابى

وهابى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
منصورى محمدآبادى

منصورى محمدآبادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عزت منشادى

عزت منشادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
دهقانزاده

دهقانزاده

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فقيهى ابرندآباد

فقيهى ابرندآباد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
دهقان نيرى

دهقان نيرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فلاح تفتى

فلاح تفتى

روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرجليلى

ميرجليلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
درويشيان

درويشيان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حيدرى بافقى

حيدرى بافقى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آرديان

آرديان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رفيع زاده بنادك

رفيع زاده بنادك

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هنرور

هنرور

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دهشيرى

دهشيرى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارع زردينى

زارع زردينى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گل وردى يزدى

گل وردى يزدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صدوقيان

صدوقيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيف الدينى

سيف الدينى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شيخ راستى

شيخ راستى

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اخلاقى

اخلاقى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
دهقانپور فراشاه

دهقانپور فراشاه

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بيكى

بيكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زيورى

زيورى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رشيدى شريف آبادى

رشيدى شريف آبادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پاروئى

پاروئى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نيكخواه

نيكخواه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صابرى حسين آباد

صابرى حسين آباد

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دهستانى بافقى

دهستانى بافقى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقان نيرى

دهقان نيرى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حمله دارى مييدى

حمله دارى مييدى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مروتى شريف آباد

مروتى شريف آباد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
استقامت

استقامت

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فلاحتى مروست

فلاحتى مروست

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سمسار

سمسار

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خانى كهنوئى

خانى كهنوئى

حقوق | دانشگاه تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
منتظرى هدشى

منتظرى هدشى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عبدالحسينى شريفى

عبدالحسينى شريفى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اصفهانيان زاده

اصفهانيان زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مقوم

مقوم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تشكرى بافقى

تشكرى بافقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دانافر

دانافر

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
خباز مهرجردى

خباز مهرجردى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شفائى

شفائى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مدامى

مدامى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ميراب باشى

ميراب باشى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فلاحتى مروست

فلاحتى مروست

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مستورى

مستورى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كمال

كمال

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آخوندى انارى

آخوندى انارى

روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سادات اخوى

سادات اخوى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فارغ

فارغ

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارع چاهوكى

زارع چاهوكى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مزيدى

مزيدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دانشور

دانشور

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آدينه نصرآباد

آدينه نصرآباد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جعفرى فرد

جعفرى فرد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جديدى

جديدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دهقان دهنوى

دهقان دهنوى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فتوحى بنستانى

فتوحى بنستانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آقاباقرى

آقاباقرى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رنجبر آسفيچى

رنجبر آسفيچى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غالبى

غالبى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
لشكرى

لشكرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
روح اللهى

روح اللهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقان طزرجانى

دهقان طزرجانى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نظميه

نظميه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بيك خورميزى

بيك خورميزى

روانشناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهرافزا

مهرافزا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اورنگ

اورنگ

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مزيدى

مزيدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صحراكارى

صحراكارى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
باقرى فهرجى

باقرى فهرجى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بهشتى

بهشتى

روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شبانى خليل آباد

شبانى خليل آباد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صادقى بخى

صادقى بخى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مظفرى محمدآبادى

مظفرى محمدآبادى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فلاح فراغه

فلاح فراغه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بحرى زاده

بحرى زاده

ميکروبيولوژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ابراهيمى ميمند

ابراهيمى ميمند

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زربخش

زربخش

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ماسترى فراهانى

ماسترى فراهانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع

زارع

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زارع بنادكى

زارع بنادكى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
لاله زارى هدش

لاله زارى هدش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
برومند

برومند

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
دشتى رحمت آبادى

دشتى رحمت آبادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شيخى شوركى

شيخى شوركى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ذكرى يزدى

ذكرى يزدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يوسفى هنومرور

يوسفى هنومرور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدى نيا

محمدى نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فاطمى

فاطمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
موسوى فر

موسوى فر

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قادرى بغدادآباد

قادرى بغدادآباد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باطنى شلمانى

باطنى شلمانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عابد

عابد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دهقان طزرجانى

دهقان طزرجانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گيوه چى

گيوه چى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موبد

موبد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سفيدباف

سفيدباف

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
يوسفى سخويدى

يوسفى سخويدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارع زاده

زارع زاده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زارع زردينى

زارع زردينى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هاشمى نژاد

هاشمى نژاد

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
علائى

علائى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حقيقى

حقيقى

مديريت مالي | دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خوشحال

خوشحال

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ميرجليلى

ميرجليلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خدائى ميرانشاه

خدائى ميرانشاه

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دريانورد

دريانورد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسلام پور نصرت آبادى

اسلام پور نصرت آبادى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
داريوش

داريوش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خلفائى

خلفائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارع زردينى

زارع زردينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ردائى

ردائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ياورى

ياورى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فروزان نيا

فروزان نيا

شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دوست حسينى

دوست حسينى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شهدى نژاد

شهدى نژاد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمديان احمدآبادى

احمديان احمدآبادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قيصرى

قيصرى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فلاح تفتى

فلاح تفتى

روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
هادوى

هادوى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فلاحتى مروست

فلاحتى مروست

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارع

زارع

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كافى

كافى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دامن خشك

دامن خشك

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زربخش

زربخش

مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شيخ زاده بهابادى

شيخ زاده بهابادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
باقرى فهرجى

باقرى فهرجى

علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
جوزمى

جوزمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملانورى شمسى

ملانورى شمسى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شايان فرد

شايان فرد

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
بياتى حسين آباد

بياتى حسين آباد

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
منتظران

منتظران

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ريحانى

ريحانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دهقان محمدآبادى

دهقان محمدآبادى

روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اله وردى ازناو

اله وردى ازناو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حاجى ده آبادى

حاجى ده آبادى

شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نايبى

نايبى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جعفرى ندوشن

جعفرى ندوشن

مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شيرسليميان

شيرسليميان

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجى حيدرى

حاجى حيدرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غفورى فرد

غفورى فرد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
تقوائى

تقوائى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فتحى هرات

فتحى هرات

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حايرى

حايرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سامعى

سامعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حيدرى خورميزى

حيدرى خورميزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ملك زاده بافقى

ملك زاده بافقى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقان نيرى

دهقان نيرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دهقان طزرجانى

دهقان طزرجانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سلطانى گردفرامرزى

سلطانى گردفرامرزى

روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بردستانى

بردستانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
برادران

برادران

حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كفيرى

كفيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اميدعلى

اميدعلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زارعيان بغدادآبادى

زارعيان بغدادآبادى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مولائى فرد

مولائى فرد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دره شيرى

دره شيرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جعفرى هرفته

جعفرى هرفته

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفرى ندوشن

جعفرى ندوشن

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مصطفى زاده

مصطفى زاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اقبالى

اقبالى

مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كرم پناه خويدكى

كرم پناه خويدكى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دلخوش

دلخوش

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
افخمى عقدا

افخمى عقدا

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كشاورزى پور

كشاورزى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حيدرى بندرآبادى

حيدرى بندرآبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پورخردمند

پورخردمند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
همتى

همتى

روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پاينده

پاينده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شيوه دهج

شيوه دهج

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حاج غلامرضائى

حاج غلامرضائى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ستايش

ستايش

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
معقولان

معقولان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صادقيان تفتى

صادقيان تفتى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارع خورميزى

زارع خورميزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميرحسينى

ميرحسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارع نظرى بياضى

زارع نظرى بياضى

ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دهقانى محمودآبادى

دهقانى محمودآبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حيدريه بافقى

حيدريه بافقى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خوانين زاده

خوانين زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پورسراجيان

پورسراجيان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جعفرى ندوشن

جعفرى ندوشن

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گرامى فر

گرامى فر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سراستاد

سراستاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
توده زعيم

توده زعيم

شيمي محض | دانشگاه کاشان | شبانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميرعلمى

ميرعلمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محقق

محقق

زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مزرعه ملائى

مزرعه ملائى

حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نصيرى زارچ

نصيرى زارچ

مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضايى يزدى

رضايى يزدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسينى گل

حسينى گل

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
غياثى

غياثى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقان منشادى

دهقان منشادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مقيمى نوه

مقيمى نوه

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فلاح مهرجردى

فلاح مهرجردى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ناطقى

ناطقى

زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدى بيداخويدى

احمدى بيداخويدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شيرازى نسب

شيرازى نسب

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقانى محمود آبادى

دهقانى محمود آبادى

اقتصاد | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احرارى

احرارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دژبان

دژبان

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دره شيرى

دره شيرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ابويى هدش

ابويى هدش

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهدوى انارى

مهدوى انارى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسينى سانيجى

حسينى سانيجى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نشان

نشان

زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پاكروان

پاكروان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دهقانزاده

دهقانزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زارع زاده

زارع زاده

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
وحدتى

وحدتى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كل العماد

كل العماد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
امامى تفتى

امامى تفتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صفارى شاه آباد

صفارى شاه آباد

اقتصاد | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقانى محمودآبادى

دهقانى محمودآبادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ميراسمعيلى

ميراسمعيلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دهقان ميرك آباد

دهقان ميرك آباد

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
داستان

داستان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سنجيده نصر آبادى

سنجيده نصر آبادى

روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مودتى يزدى

مودتى يزدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فروزانى

فروزانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حيدرى بافقى

حيدرى بافقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نوابى بافقى

نوابى بافقى

مديريت مالي | دانشگاه ميبد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ميراحمدى نيرى

ميراحمدى نيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
منصورابادى

منصورابادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فلاح حسنى

فلاح حسنى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عابدينى

عابدينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نوق جوزم

نوق جوزم

روانشناسي | دانشگاه اردکان | شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسلامى مهدى آبادى

اسلامى مهدى آبادى

حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
دهقان ميرك آباد

دهقان ميرك آباد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
برزگرى مروست

برزگرى مروست

مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روستايى صدرآبادى

روستايى صدرآبادى

اقتصاد | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى مباركه

مرادى مباركه

روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طباطبايى

طباطبايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقانى نجم آبادى

دهقانى نجم آبادى

روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پور ميرعبدالهى

پور ميرعبدالهى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صوابيه

صوابيه

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صفارى دهج

صفارى دهج

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

شيمي محض | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع بيدكى

زارع بيدكى

حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حكمت

حكمت

شيمي محض | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دهقان طزرجانى

دهقان طزرجانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زارع

زارع

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ياورى

ياورى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهجتى اردكانى

بهجتى اردكانى

روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عسگرى نسب يزدى

عسگرى نسب يزدى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زارع

زارع

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شاكريان

شاكريان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فخرالدينى

فخرالدينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شيرزاديان

شيرزاديان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فروزانى

فروزانى

مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
باقرى فهرجى

باقرى فهرجى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طباخ ميدانى

طباخ ميدانى

روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زينلى

زينلى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طالبى پور

طالبى پور

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رسايى

رسايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زارع بغدادآبادى

زارع بغدادآبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دهقانى اشكذرى

دهقانى اشكذرى

مهندسي طبيعت | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خرمى

خرمى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دهقانى زاده بغدادآباد

دهقانى زاده بغدادآباد

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شكوهيان

شكوهيان

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نبوى

نبوى

شيمي محض | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حق اللهى

حق اللهى

مديريت صنعتي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شاكرى پور

شاكرى پور

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پورسالارى زاده

پورسالارى زاده

مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
بيك آبادى

بيك آبادى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مسيح

مسيح

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كلانترى

كلانترى

مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
گلى مهدى اباد

گلى مهدى اباد

مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فلاح تفتى

فلاح تفتى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ملانورى شمسى

ملانورى شمسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عسگرى باقرآبادى

عسگرى باقرآبادى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرحسينى نيرى

ميرحسينى نيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيشه برى

شيشه برى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آتشى

آتشى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقان بنادكى

دهقان بنادكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهشت آرا

بهشت آرا

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

شيمي محض | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آخوندى

آخوندى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قانع عزآبادى

قانع عزآبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صادقى تفتى

صادقى تفتى

حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسينى عراقى

حسينى عراقى

روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
وزيرى كردستانى

وزيرى كردستانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
راشدى پور

راشدى پور

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سلطانى گردفرامرزى

سلطانى گردفرامرزى

مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ياورى

ياورى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كارگران بافقى

كارگران بافقى

روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
تقى زاده مهرجردى

تقى زاده مهرجردى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صدرآبادى

صدرآبادى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آيت اللهى

آيت اللهى

مديريت بازرگاني | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موسوى راد

موسوى راد

شيمي محض | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قدكى

قدكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميرشمسى

ميرشمسى

روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
گلستانى فر

گلستانى فر

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
باقرى ده عسكرى

باقرى ده عسكرى

زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آيت اللهى

آيت اللهى

روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شيرخانى ندوشن

شيرخانى ندوشن

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مقيمى اسفندآبادى

مقيمى اسفندآبادى

گياه پزشکي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جبروتى يزدى

جبروتى يزدى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حريرى مريم آبادى

حريرى مريم آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اكبرى مهرجردى

اكبرى مهرجردى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
غلام زاده هنزايى

غلام زاده هنزايى

روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قالى اخوان

قالى اخوان

روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
دهستانى سركاره

دهستانى سركاره

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پورمظفرى

پورمظفرى

مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صفارى شاه آباد

صفارى شاه آباد

اقتصاد | دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آب دار

آب دار

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رشيدى بنا

رشيدى بنا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
داستان

داستان

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ستون زاده يزدى

ستون زاده يزدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دهقانى زاده

دهقانى زاده

مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اميريان

اميريان

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
درويشى لردى

درويشى لردى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غلامى خويدكى

غلامى خويدكى

شيمي محض | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شهيد زاده

شهيد زاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خبرى زاده جوزم

خبرى زاده جوزم

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اتحادى نيا

اتحادى نيا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نجيبيان

نجيبيان

اقتصاد | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
انوشه

انوشه

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دريابيگى

دريابيگى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيكو

نيكو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حج فروش

حج فروش

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جعفرى ندوشن

جعفرى ندوشن

شيمي محض | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقانيزاده بغدادآبادى

دهقانيزاده بغدادآبادى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عالم زاده

عالم زاده

حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اكبريان هنزائى

اكبريان هنزائى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نامدارى يزد

نامدارى يزد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسينى عزآبادى

حسينى عزآبادى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | شبانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رحيمى دشت آبادى

رحيمى دشت آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسى نژاد

عباسى نژاد

زمين شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
توكلى اله آبادى

توكلى اله آبادى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رفيع زاده

رفيع زاده

مهندسي طبيعت | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اخوان

اخوان

حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عالم

عالم

روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زارع

زارع

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تصديقى

تصديقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كمال الدينى عزآبادى

كمال الدينى عزآبادى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آدابى

آدابى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
تركى بيوكى

تركى بيوكى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زارع پور

زارع پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زينى

زينى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارع زردينى

زارع زردينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
روان شاد

روان شاد

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حافظى نيا

حافظى نيا

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خياطيان يزدى

خياطيان يزدى

اقتصاد | دانشگاه اردکان | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عزيزى بندرآبادى

عزيزى بندرآبادى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دانائى

دانائى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

اقتصاد | دانشگاه اردکان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يادگار

يادگار

مهندسي طبيعت | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
باز شوشترى

باز شوشترى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عادل زاده

عادل زاده

مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفرى ندوشن

جعفرى ندوشن

مهندسي طبيعت | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نعيم آبادى

نعيم آبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفرى سيريزى

جعفرى سيريزى

گياه پزشکي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عبدالوهابى

عبدالوهابى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عبدالهى بويى آباد

عبدالهى بويى آباد

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرامرز پور دار زينى

فرامرز پور دار زينى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زحمت كش

زحمت كش

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خواجه زاده

خواجه زاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مال گنجى

مال گنجى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
لطف آبادى ابولى

لطف آبادى ابولى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مقيمى

مقيمى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شاميرى

شاميرى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رحيم پور بافق

رحيم پور بافق

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سادات اخوى

سادات اخوى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كماليان مهريزى

كماليان مهريزى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دهقان زاده

دهقان زاده

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بهروزى فر

بهروزى فر

مديريت صنعتي | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مصدق منشادى

مصدق منشادى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
روح

روح

شيمي محض | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ابوالحسنى

ابوالحسنى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسن پور بهابادى

حسن پور بهابادى

زمين شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

زمين شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی