يزد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر يزد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
استقامت امير حسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 6سال کانونی 127
پورهاشمى اردكانى سيداميرعلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 36
سلطانى گردفرامرزى حانيه زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 40
مكى زاده تفتى مهرزاد انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
ميرعلى بيداخويدى اميرحسين انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 44
خاموشيان سيد على انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
حاجى مقصودى الهام انسانی اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 39
كاشى زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
قوام مهديه هنر طراحي صنعتي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
جعفرى ندوشن مرتضى انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 63
رعيتى شوازى رويا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 51
خيرانديش عليرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 33
هاديان اميرحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 36
جاويديان زهرا انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 24
حيدرى سميه انسانی اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 16
رعيتى بنادكوكى محمد انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 22
شريف بيگى ياسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 40
دهقان دهنوى ريحانه انسانی اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 21
كيان آرا مهديه انسانی اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 39
مستانى مهدى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 8
مظفرى خسروى مينا هنر ادبيات نمايشي | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 9
غلام زاده هنزائى انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 47
مداح زاده عارفه انسانی روانشناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 21
ضيغميان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 32
خوشاب تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 50
شرفى روح اله انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 9
منيرى پورتفتى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 44
ميرحسينى سيدحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
دائمى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 53
ميرشمسى محمدرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 15
عبداللهى على بيك ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 43
خبيرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 30
خبيرى انسانی علوم سياسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
زارع بيدكى محمدمهدى انسانی فلسفه | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 26
گلشن احمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 37
حبيبيان زهرا انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 22
حيدرى بندرآبادى على ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 53
غياثى نژاد اميرمحمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 79
عزيزى مهسا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 36
نعمتى فخرآباد مجتبى انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 17
پيشكارى آيدا انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 31
رايگان محمداحسان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 24
ملائى پور اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 49
آبيارى فرد فاطمه انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 24
قوه ندوشن سيدمجتبى انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 38
زارع حسين آبادى حميد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 18
كدوئى ابوالفضل تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 27
كشاورزى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 38
ميرجليلى محمدصادق تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 39
عبدلى سخويدى انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 41
امينى حاجى آبادى محمدامين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 53
دهقانپور فراشاه محمدرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
اعظمى راد ريحانه زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
پورحسينى سيريزى ساجده السادات هنر ارتباطتصويري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان يزد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 1سال کانونی 18
نيك نظر اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 18
صادقيان محمدمهدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 33
ميرجليلى مهديه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 33
ميرجليلى اميرحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 25
ميرجليلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 72
آهنگرى آيدا السادات هنر ادبيات نمايشي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال کانونی 9
خاكباز فرشيد انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 13
باغشاهى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 15
خانى سروعليا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 20
محمدى محيا انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
رحيمى بافقى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 48
وزيرى بزرگ سيدمحمد ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 53
ميرجليلى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 19
دشت آبادى رضا انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 22
ميزانى صباغ فاطمه انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 17
منتظر محسن ریاضی اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 13
طباطبايى بافقى سيدمصطفى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
طرفدارى منشادى محمدسينا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 24
جعفر زاده ابوالفضل تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 32
ميركى زهرا انسانی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 33
ميرجليلى سيدعلى محمد انسانی اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 13
خيرانديش مهران تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 43
فاضل على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
فلاح تفتى مبين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 72
بهارلويى پرديس ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 22
حسين بيكى على اصغر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 25
ميرعبداللهى شمسى فاطمه السادات ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
محمدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 7
بيشه زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 3سال کانونی 42
جلالى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 8
صفرى محمدآبادى مجتبى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 24
حسن پور على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 92
نورآبادى محمدمصطفى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 38
زارع بيدكى اميرحسين انسانی فلسفه | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 26
زارع انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
زارع ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 25
جعفرى ندوشن سعيد انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
صادقى نژاد شايان ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 32
موحدى فر فاطمه انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 24
خطير عسل انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 3سال کانونی 27
ابريشمى تفتى سيدمحمدمهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 40
سميعى سروش تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 48
ابوطالبى منصوره هنر نقاشي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 11
حاجى حسينى اميررضا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 28
شايق تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 5سال کانونی 90
حسينى فهرجى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 33
رادمنش على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 50
برزگرى بافقى محمدحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 43
شفيع نيا معين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 40
قادرى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 30
نيكوبخش ريحانه انسانی حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
مهدوى فر فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 46
پارساييان انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
شكارى سريزدى مهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 30
نورى ماجلان محمد معين انسانی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
رحيمى محمد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 33
كمندى كيان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 22
ميرجليلى سيدعباس انسانی اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 23
زارع سميرا انسانی اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 33
حسينى فاطمه السادات انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
صبا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 46
زارع محمدحسين انسانی مشاوره | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 28
ساعت چى محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
حكيمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 31
صراف يزد محمدمعين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 57
شاكرى نيما تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 22
طالبيان مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 55
رنگين كمان احمدطاها ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
شايقى ساغند فرزانه انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
صائبى ریاضی علوم مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
يغمايى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
حسين بيك عراقى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 23
معنويت محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 60
مديرى محمدحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 76
رضايى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 16
شيرازى ريحانه انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
انتظارى زارچ عليه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 12
مطهرى پور ساجده انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
مهدى نژاد يزدى محمدجواد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
احسانى نازنين انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
سليمان زاده ساناز انسانی روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 36
مهديان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 10
سجادى سيدمعين الدين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 20
غفورى فرد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 22
باغى ابوالمعالى سيدمهدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 31
كارگر شوركى ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 38
قاسم زاده پيمان ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 34
فلاحى الهام انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
ميرجليلى مصطفى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
آذرى فرد مارال انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
جعفرى سريزى محمدسجاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
ميرحسينى پريسا انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 11
ارس خان مهلا انسانی مشاوره | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 9
بيشه مسعود انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 33
روئين تن پور عرفان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 20
دهشيرى محمدمهدى انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
موسوى بيوكى سيدمحمدماهان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 48
نورى شمسى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 28
حسين بيگى هانيه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 49
حسينيان محمدامين ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 36
كاوه يزدى فاطمه انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 36
زارع تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
علمدار عليرضا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 35
بخشى زاده ريحانه هنر ارتباطتصويري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
حكيمى ميبدى مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 24
رمضانى جلال آبادى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 59
سيفى احمدآبادى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 22
سالارى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 17
باغشاهى زهرا انسانی علوم ارتباطات اجتماعي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 27
صادق پور معين انسانی حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
ابوئى نژاد سعيد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 34
سليمانشاهى يزد سارا ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 19
شاه ولى بيك انسانی اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 16
فتاحى بافقى مجتبى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
مازاراتابكى ثنا انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
اسدى كرم انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال کانونی 17
اتحاديه ابوالفضل ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
شكوهى سيدمحمد انسانی کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
فرجى فيروزآبادى على ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 41
زارع شحنه انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
ميرزمانى بهرمانى سيدعلى اكبر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
رزاقى بهابادى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
رهبرنيا انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 14
ناموران محدثه زبان زبان چيني | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
زارع زاده مهريزى محمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 57
شاه خواجه على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 46
قاسمى راد حميد رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 63
حيدرى دهوئى على ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
دهقانى محمد آبادى محمد جواد انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 30
درخشان برجوئى محمدمعين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
كلانترى دولاب حانيه انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
ساويز عليرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 37
خياطيان يزدى محمدهادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
حج فروش عليرضا انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
ابريشمى محمود تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 69
يزدان پناه ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
افتخارى شاه آباد انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 21
شيرغلامى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 28
زارع مظلوم محمدياسين ریاضی اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 3سال کانونی 46
قندهارى زاده سجاد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال کانونی 83
مزيدى شرف آبادى ابوالفضل انسانی اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 24
جعفرى نعيمى ابوالفضل ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 28
خيرانى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 7
ابوالحسن زاده ماهانى على ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
خامسى هامانه انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 28
كلانترى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 17
اسماعيلى دهشيرى محمدنويد ریاضی روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 38
شمس الدينى منصوره انسانی مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
خواجه مهريزى مهدى انسانی مديريت مالي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 19
زارع تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 52
منتظرى سيداميد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
مقتدائى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
مروتى شريف آباد فرزانه ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
ملت يزدى محراب انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 8سال کانونی 157
دهقان منشادى محمدحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 35
فلاح زاده فراشاهى فاطمه ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 38
دهقانى سانيج تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 38
شجاعى باغينى زهرا انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 16
رهنما بهنام انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
اقبال زهرا ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 30
آب حيات سبحان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
صالحيان على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 38
اخوان سيگارى محمد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 30
رضوى آسفيچى سيدابوالفضل ریاضی اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 3سال کانونی 37
دهقان دهنوى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 39
فلاح تفتى ريحانه انسانی مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
باقرى فهرجى محمد ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 45
رحمتى بافقى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
دهستانى بافقى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
فخرآبادى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 10
زيارتى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 3سال کانونی 45
دشتى رحمت آبادى على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
جلوه مهديه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 41
محمدى ميلاد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 34
افشارنيا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
بهشتى نواز ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
زارع زردينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 24
نيكوكار ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 24
استادى حجت آبادى محدثه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 25
ابهت آوا انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
يغمايى مهدى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 22
مجيدنيا انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
باقى آبادى فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 24
سلمانى زارچى محمدمهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 40
دشتى خويدكى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 23
دشتى خويدكى دانيال ریاضی فيزيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
مدقق يزدى امير انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
كافى سيد محمد رضا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 32
پورعزيزى دهج ساحل انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 23
روستائى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال کانونی 21
خان صباغ اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 35
نيكخواه انسانی مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
نينوائى فاطمه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 34
نيكوكاران انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
شفيعى دهنوى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 59
رضوى آسفيچى سيدعلى اكبر ریاضی اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 3سال کانونی 37
آقايى ميبدى سيدسروش ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
هاتفى سارا انسانی مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
اعتمادى فر ركسانا هنر ارتباطتصويري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 19
زارع رحيمى آبادى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 21
نكويى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 19
سيدرضايى خورميزى سيد ابوالفضل انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
دهقان بنادكى سيد على ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
جعفرى ندوشن محمدمهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
بابائيان بهابادى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 18
نصيرى مجتبى هنر طراحي صنعتي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال کانونی 40
قرشى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 26
جهانفر على ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 34
كرمانى ارشيا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
كريمى پناه على انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 19
دهقانى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 13
كرمى شاهرخى الميرا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 30
دلاكى بنادكى سيدمصطفى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
رضوانيان سيداحسان انسانی اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 4سال کانونی 46
طاهرنژاد جوزم ايمان انسانی مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
زمانيه پدرام ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 30
باغشاهى سجاد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
واحدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
استادان صفار عارفه انسانی حقوق | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 20
اشرف زاده مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 57
آزادى حسين آباد مهدى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 29
مشكى مهتاب هنر نقاشي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
جعفرى فخرآبادى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 30
رضائى چاهوكى نگين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 40
آذرباد بهرنگ ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
همتى عباس ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
ميرى اشكذرى سيدابوالفضل انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
پورمنصورى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 28
صباغيه يزدى حامد انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 12
رحيمى ميمونه انسانی حقوق | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 15
اميرپور زهرا انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 27
غلامرضايى پاچگانى انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 21
اميرى دهج زكيه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
ميرجليلى محمد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 28
واثقى على ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
بياتى مرضيه ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
محتشمى ریاضی اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 14
قربانى دهج كيميا انسانی مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
پهلوانى شيخداد محسن ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
كافى زاده بغداد آباد مژده هنر ارتباطتصويري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 31
باغشاهى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 25
اديب افشار انسانی حقوق | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال کانونی 15
جعفرى ريحانه انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 25
ميروكيلى مهريزى سيدشهاب تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 41
آيت اللهى سيداحمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 68
صادقيان فاطمه انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 20
عسكرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
خواجه محمودآبادى عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 41
عرب گورچويى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس رسالت - زاهدان 1سال کانونی 11
جعفرى نجف آبادى مجتبى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 35
دهقانى محمدآبادى على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 19
محمدى عزيزآبادى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 14
قزوينى بزاز اميرعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 47
اسمعيلى زينى محمدرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
گل زاده انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
حدادزاده على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 32
اولياء سعيد زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 37
كيانى كيميا انسانی روزنامه نگاري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
حسينى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
دره زرشكى مائده ریاضی اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 40
ميرحسينى حسين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 58
مباشر مصطفى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
فرهمند اسفندآبادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 7
ابوئى مهريزى انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
آخوندى عقدا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
فصاحت اميرحسين تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 50
محبوبى نيا انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 23
مقيمى فيروزآباد عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
زارع شاهى شهاب الدين ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 32
حيدرى خلفى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
اسعدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
دهقانى محمدآبادى محمدحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
خرمى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 3سال کانونی 39
موسوى ندوشن سيدمحمدجواد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 21
فتاحى بافقى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
آيت اللهى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
راست روش ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 20
صباغ زادگان انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
حسينى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 54
حكيمى نصرآبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
عبدالهى حجت آبادى انسانی اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 16
آسايش اردكانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
برادران فر ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
دميرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 19
امام نژاد ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
بمانى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 8سال کانونی 104
پاك زبان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 21
كارگر تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 28
خيرانديش انسانی مشاوره | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 27
گلنام ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
باروت كوب انسانی مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
عزيزيان ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
اسمعيلى باجگانى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 11
باغيانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
دشتى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
خدمتگذار ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
دهقان طزرجانى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 19
رهيده تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 31
مسعودى انسانی حقوق | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 13
آبيارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
تفكرى بافقى ریاضی اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 12
قطب الدينى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 19
خانى زبان زبان وادبيات اسپانيايي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
دستمالچيان ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
عارف حسينى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
دهقان طزرجانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
توكلى بنيزى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
رفيعى صدرآباد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 4سال کانونی 69
مناقب ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
شكوهى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 15
مهدى زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
خورشيدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 21
آقابزرگى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
تجمليان تجربی زيست فناوري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
فرخى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
دهقان پور فراشاه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
جعفرى نعيمى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
همتى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 13
زارع خورميزى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
رحيمى ببرويى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
فرهنگ پور ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 20
يعقوبى ریاضی مديريت دولتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 75
ميدانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
دستجردى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
حسن آبادى انسانی حقوق | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال کانونی 18
زارع بيدكى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
شاه محمدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 4سال کانونی 42
فرهمند اسفندآبادى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) 1سال کانونی 8
گل افشان زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
فهيمى راد انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 22
جعفرى نجف آبادى انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 7
كوشكى بافقى هنر ارتباطتصويري | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 1سال کانونی 14
احتشامى مقدم انسانی مشاوره | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 28
ميرى ریاضی اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 33
دهقانى محمدآبادى ریاضی اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 3سال کانونی 57
صمصامى مزرعه آخوند زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
بسيطى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
وهابى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
منصورى محمدآبادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 4سال کانونی 62
زارع خورميزى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
اسلانى نسب ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
عزت منشادى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال کانونی 80
حسنى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
دهقانزاده تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 37
مجاهديان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
فقيهى ابرندآباد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 49
فلاحى رحمت آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
كارگر حاجى آبادى انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 28
ابراهيميان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 20
دهقان نيرى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 37
خيرانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
ميرجليلى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
پور بافرانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
پورشريفى انسانی حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 20
آيت اللهى انسانی حقوق | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال کانونی 19
حبوباتى انسانی اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 5سال کانونی 82
مهدوى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 29
فلاح تفتى تجربی روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 18
سنجيده ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 24
ميرجليلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 16
ميرحسينى ریاضی مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
انورى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 26
ملك صبا انسانی مديريت فرهنگي هنري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 2سال کانونی 31
آبيد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
عبدالرحيم پور ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
طالبى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 78
مرتضوى مهريزى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 30
رجبيون ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
حسينى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 12
خوش گذران ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 12
آرتا هنر فرش | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 20
برزگرى دهج ریاضی اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 22
مكى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان يزد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 1سال کانونی 17
جعفرى يزدى ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 43
مظفرى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 6سال کانونی 108
محمدى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 41
تفضلى يزدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 28
سلطانى گردفرامرزى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
قاليچه اى انسانی اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 12
اقبالى زارچى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 38
افخمى عقدا ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 38
صندوق ساز هنر نقاشي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 5
صيادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 21
منصورى نصرآباد ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال کانونی 17
مسلمان نژاد ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
هدايتى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال کانونی 17
خانى انسانی اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 18
درويشيان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 43
قطبى زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 21
زارع زردينى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
حسينى انسانی اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 23
حسينى نسب اسمعيل آباد انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
جعفرى قلعه كهنه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
شمع ريزى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 10
ملك بنادكى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
دهقانى محمد آبادى ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 24
حيدرى بافقى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 54
بافقيان ریاضی اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 3سال کانونی 46
كوچك زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
ترحمى بهابادى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
ابراهيمى غلامى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
دهقان طزرجانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
امينى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
ميرجليلى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
كردآبادى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 28
فيض اردكانى ریاضی مديريت دولتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 29
كريمى مباركه ریاضی اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 23
عرب پور ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
موسوى ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 21
انتظارقائم ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 29
صالحى ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 16
زارع ریاضی مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 33
مشكى باف انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 10
آرديان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 45
زارع انسانی اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 29
رفيع زاده بنادك تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 2سال کانونی 20
كفيرى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 24
نعمتى شمس آباد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
حيائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 64
هنرور تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 56
سروش محمدآبادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
كمالى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 16
دهشيرى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 37
زارع زردينى تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 14
حاجى حسنى ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 11
دهقان محمودآبادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
برزگرى نصرآباد ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
منتظرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 32
صادق پور ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 42
اوليا انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
قيطاس ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 36
دشتى رحمت آباد انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
گل وردى يزدى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 30
خواجه افضلى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
ربيعى تجربی اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس 3سال کانونی 46
حيدرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 50
طيبى بافقى انسانی اقتصاد | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 18
سيدعربى سردرود انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
زارع ریاضی اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 11
حيدرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 43
محزون زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس رسالت - زاهدان 1سال کانونی 8
افراشته نيا انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 9
جعفرزاده ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 28
بهزادى نيا انسانی حقوق | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال کانونی 16
ميرجليلى ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 21
رحمانى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 7
ميرحسينى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 21
مزنگى شاه آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
رجبى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 33
پورمحموديان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
غلمانى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
صدوقيان تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 16
لقمانى انسانی روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 26
برجيان يزدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
دهقان حسينى فراشاه ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
سيف الدينى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 39
سعدى پور انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 18
دهقان ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
خواجه پور گراكوءى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
شيخ راستى تجربی علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز) 1سال کانونی 16
اخلاقى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 65
فهيمى راد انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 23
ايمانى بهابادى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
صادق پور انسانی حقوق | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 15
دهقانپور فراشاه تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
حسينى كوهستانى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال کانونی 16
باغستانى هنر نقاشي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
نصيرى بختيارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 43
نجفيان انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 30
صابر زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 38
رضائى حسن آبادى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 8
اسماعيلى نژاد ریاضی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
حسنى قوام آباد انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
آذرى فرد ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان يزد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 2سال کانونی 35
ميرخليلى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
رشيدى فر ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
زارع بنادكوكى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 20
حافظى مقدم ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
حكيميان انسانی روانشناسي | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 31
بيكى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 15
ميرجليلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
اميرى هفتادر انسانی مشاوره | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 22
شقازى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
جندقى گرمسير ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
صادقيان ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 3سال کانونی 37
زيورى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
منتظرى انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
رحيمى ندوشن ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
رشيدى شريف آبادى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
نظيرى ریاضی اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 14
ميرحسينى چاهوكى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
انتظارى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
بردستانى انسانی مشاوره | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 14
حكيمى ركن آبادى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 38
اكرمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
كبيريان مروستى انسانی حقوق | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 14
دشتى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
كارگر حجت آبادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
صادقيه ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
حرزاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
پاروئى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 42
دره زرشكى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
كلانترى همت آبادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
طاهرنژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 17
نيكخواه تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 25
دهقانى محمود آبادى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 29
صابرى حسين آباد تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 23
رحمانى ها ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 35
صديقى ریاضی اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 23
ريسمانى انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
وجيهى نژاد ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 5
حسينى انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
كشفى سير ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
حيدرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
برزو انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
هاشميه فهادانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
دهقان تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 44
جلادت انسانی جامعه شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
دهستانى بافقى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 24
اميرى دهج انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 3سال کانونی 45
حسنى صدرآبادى ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 27
دهقان نيرى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 38
شمس فيروزآبادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
عباسيان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
دهقانى زاده بغدادآباد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 20
زارع زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
خوش حالت انسانی مشاوره | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 31
اسمعيل پور جنگلى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 18
قطب الدينى بهابادى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
حمله دارى مييدى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 34
مروتى شريف آباد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 29
ميرجعفرى بنادكوكى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
استقامت تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 29
قديرى بيداخويدى ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 24
فلاحتى مروست تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 34
سمسار تجربی مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان يزد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 1سال کانونی 17
امامى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
خانى كهنوئى تجربی حقوق | دانشگاه تهران | پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 3سال کانونی 39
محمودى ميدهاشمى انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
منتظرى هدشى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
قاسمى سورك ریاضی اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 5سال کانونی 86
دهقانى زاده بغدادآباد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
عيوقى تفتى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
پورعسكرى انسانی مشاوره | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 9
صدر پور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
رعدآبادى ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 20
نظير ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 24
عبدالحسينى شريفى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 47
قاسمى سورك زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 31
اصفهانيان زاده تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 3سال کانونی 39
حبيبيان ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 42
مزيدى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
كماندار انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
حيدرى پور ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 11
خانى سانيج ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 42
مظفرى نسيانى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
محتاج اله يزدى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
ميرجليلى انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
مقوم تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 19
حاجى دانايى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 10
ديبائى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال کانونی 32
ناصرى انسانی اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 16
اصغرزاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 49
كلانترى اشكذرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
علمدار ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
حيدرى اردكانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 42
نجفيان انسانی مديريت مالي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال کانونی 13
تشكرى بافقى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 20
عابدينى سانيجى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
افشار انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 7
دشتى رحمت آبادى انسانی اقتصاد | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 20
كارگران قناد انسانی حقوق | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 9
دهقان منشادى انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 19
چوخى زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
دانافر تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال کانونی 71
مختارى شمسى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
خباز مهرجردى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 40
زحمت كش سردوراهى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
شفائى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 40
سيدابريشمى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
عزيزيان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 27
ذكرى يزدى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
كريمى بندر آبادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 37
ميراب باشى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
مدامى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 34
كاظمى يزدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
جهان آبادى ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 19
بكاء ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
قاسمى چله خانه انسانی حقوق | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 15
محسن الحسينى ریاضی مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
قاسمى فيروزآبادى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 21
شريعتى جزستانى ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 3سال کانونی 39
پورعليرضا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال کانونی 16
ريكا زاده انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 21
كوشكى بافقى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 14
دستمالچيان ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 66
فلاحتى مروست تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 36
بابائيان بافقى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال کانونی 10
حسينى زرى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
مستورى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان) 3سال کانونی 32
كمال تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 37
دهقان باغى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
سيدرضايى انسانی حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 31
آخوندى انارى تجربی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 57
سادات اخوى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
نجارى طزرجانى ریاضی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
فارغ تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 20
عربيان گرمسير ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
زارع چاهوكى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
طبائى فرد انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 24
مزيدى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 46
دانشور تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 8
آدينه نصرآباد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
جعفرى فرد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 38
حسينى قوام آباد انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 10
مولوى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
دهقان طزرجانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 21
جديدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 34
جعفرى ندوشن ریاضی اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 8سال کانونی 136
شكارى ندوشن ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
دلدار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
غضنفرى نصرآباد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
سلمانى بنادكوكى انسانی مطالعات خانواده | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 26
اميرحيدرى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
نصيريان مجومرد انسانی جامعه شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
دهقان دهنوى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
زيورى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
فتوحى بنستانى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 17
آقاباقرى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 55
شريف رياضى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 20
مدنى ریاضی اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 9
مزيدى شرف آبادى انسانی اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 13
رنجبر آسفيچى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 3سال کانونی 59
جعفرى نعيمى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 17
كبريائى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
اسمعيلى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 41
آزادفر ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 20
غالبى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 4سال کانونی 57
سجاديه انسانی مشاوره | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
لشكرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 26
كهدوئى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
روح اللهى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 15
زارع سخويدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 21
دهقان طزرجانى انسانی علوم سياسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
دهقانى محمودآبادى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 18
مهرابى مهدى آبادى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال کانونی 6
باقرى هامانه انسانی جامعه شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
تقى زاده تجربی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 15
دهقانى محمدآبادى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 17
حسينى فهرجى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال کانونی 14
دهقان طزرجانى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 37
دهقان دولاب انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 21
ابراهيمى سروعليا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
زارع احمدآبادى انسانی حقوق | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 17
شفيق انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
نظميه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 34
ملاحسينى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
حسينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 55
حسينى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 38
روشن زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 13
بيك خورميزى تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 22
مهرافزا تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 40
نورى انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 12
شارق زاده انسانی مديريت دولتي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 13
بستانى قلعه كهنه ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 23
ربيعى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 40
نبوى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال کانونی 19
گل آرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 21
اورنگ تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
كريميان قناد ریاضی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 3سال کانونی 47
مزيدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 44
صحراكارى تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 3سال کانونی 57
جعفريان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 10
باقرى فهرجى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 28
بوجلالى انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 31
شايان جو ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 5
مرادى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
بهشتى تجربی روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد (محل تحصيل يزد) 1سال کانونی 15
شبانى خليل آباد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 44
صادقى بخى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 41
نخجوانى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 32
صادقيان زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 12
طالبى مور ى آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 27
مظفرى محمدآبادى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 14
فلاح فراغه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
عنايتى نصرآباد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 28
بحرى زاده تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 21
ابراهيمى ميمند تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
حسينى كهدويى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
رحيميان على آباد ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 25
محمودى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 42
حسن پور كرمانى انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 24
حيدرى ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 15
زربخش تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال کانونی 87
حيدرى قورتانى انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 19
سادات اخوى انسانی مديريت صنعتي|دانشگاه ميبد دانشگاه ميبد 1سال کانونی 18
ماسترى فراهانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 44
شريفى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 16
زارع زردينى ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 15
سهيلى پور انسانی روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 14
باهرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
شجاعى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 40
سجاديفر ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
زارع تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 39
زارع بنادكى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 24
ابويى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 16
فلاح تفتى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 9
لاله زارى هدش تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 60
برومند تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 51
قدمى يزدى انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 12
تيمورى آسفيچى انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 21
دشتى رحمت آبادى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 29
ابراهيمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 17
صبوحى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 21
طوافيان زاده زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 26
شيخى شورك انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
خانى زاده بهابادى ریاضی فيزيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
شيخى شوركى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 15
عظيم پور انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 34
دهقانى اشكذرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 16
ذكرى يزدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
يوسفى هنومرور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 28
دهقان عصمت اباد ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 20
خليفه زاده يزدى انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 31
سوف باف سرجمعى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 3سال کانونی 46
محمدى نيا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 43
فاطمى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 34
دهقان بنادكى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 21
ميرحسينى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 24
رجب زاده ثانى آباد انسانی برنامه ريزي اجتماعي وتعاون | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
سالم ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 20
لطفى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 27
ايلچى خانى انسانی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 28
باغستانى هدشى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
محمدى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 43
موسوى فر تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 49
آسال ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 13
سريزدى زاده دره ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 12
قادرى بغدادآباد تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 31
آيت اللهى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
باطنى شلمانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 51
عابد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 32
دهقان طزرجانى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 3سال کانونی 46
بابايى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
حامى ضعفا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 12
گيوه چى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 32
موبد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 39
رفيعى هامانه ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
اكبرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 18
تربتى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 26
خرم آبادى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
سفيدباف تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 27
فاطمى پناه ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 12
برزگرى جوزم ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 24
گل ورد زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 32
ميرغفورى بازى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 3سال کانونی 59
جعفرى ریاضی مهندسي برق | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 24
يوسفى سخويدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 3سال کانونی 48
سليمى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
ايوبى يزدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 27
كمالى ميزرائى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 18
ميرفخرالدين ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 26
بهجت ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 32
عطارها ریاضی فيزيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
معماريان ریاضی روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
منصورى زاده انسانی اقتصاد | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال کانونی 11
زارع زاده تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 35
خيرانديش شوركى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
سالارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 30
زارع زردينى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 21
حسينى بيوكى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 18
هاشمى نژاد تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 32
علائى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 11
آقايى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
حقيقى تجربی مديريت مالي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال کانونی 32
عباسى دهج ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
دامكى على آباد انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 37
كارگر ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 43
جعفرى پور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 16
خوشحال تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 38
ميرجليلى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 25
كرباسى ریاضی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 15
سلطانى گردفرامرزى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال کانونی 15
نورى زاده فيروزآبادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 17
زارع خورميزى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 21
مصلح آرانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 3سال کانونی 23
رنجبر بافقى انسانی علوم سياسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
زاده قرشى تفتى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 12
احمدى نيا ریاضی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 44
شيرينى ساز انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 22
ابوالحسنى ابرقوئى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال کانونی 29
خدائى ميرانشاه تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 40
دريانورد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 11
باقرى خانكهدانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 11
خراسانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 34
موركيان على آباد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 18
اسلام پور نصرت آبادى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 28
داريوش تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 41
برخوردارى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
خلفائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال کانونی 13
زارع زردينى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 17
جعفرى ندوشن انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال کانونی 24
خوانين زاده انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 31
صلاحى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 13
ردائى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
مقتدرى انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 10
طالعى بافقى انسانی اقتصاد | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
ياورى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
فروزان نيا تجربی شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 42
حيدرپناه انسانی برنامه ريزي اجتماعي وتعاون | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
دوست حسينى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 24
افخمى عقدا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 18
شهدى نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
دهقانپور ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال کانونی 25
احمديان احمدآبادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
رعيت پور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 36
قيصرى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال کانونی 71
آتشى ده شيرى انسانی علوم سياسي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 13
جلالى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 49
فاطمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 18
فلاح تفتى تجربی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
گرجى ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 3سال کانونی 37
عربى خليل آباد انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
هادوى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 55
جعفرى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
گلشن ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 15
فلاحتى مروست تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 3سال کانونی 37
زارع تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 49
كافى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 3سال کانونی 44
محمدى كوه بنانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 11
وحيدى خباز ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 49
دامن خشك تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 41
قنبريان دهكردى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
خسروى بهابادى انسانی جغرافيا | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
زربخش تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
شيخ زاده بهابادى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 9
باقرى فهرجى تجربی علوم تغذيه | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 5سال کانونی 69
جوزمى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 18
ملانورى شمسى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
شايان فرد تجربی حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 63
دهقان پور فراشاه ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 18
بياتى حسين آباد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 41
منتظران تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 38
حيدريه ميبدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
دهقان محمدآبادى تجربی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
ريحانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 34
آدابى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 11
ايرانى زاده انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 24
شبانى كوهبنانى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 48
اله وردى ازناو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 3سال کانونی 53
رضايى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 31
حاجى ده آبادى تجربی شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 50
عليرضايى بيوكى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 11
محمدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 19
نايبى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 53
جعفرى ندوشن تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
شيرسليميان تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
صداقت نوريان ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
زارع خورميزى انسانی مردم شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
حاجى حيدرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 29
زارع زردينى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال کانونی 15
پور روستايى اردكانى ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 17
رضائى نسب فتح آبادى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
جانفدا انسانی مديريت دولتي | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
غفورى فرد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 49
تقوائى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 24
فتحى هرات تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 33
حايرى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
دهقان منشادى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 17
معينى صدرآباد انسانی برنامه ريزي اجتماعي وتعاون | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
صادقى انسانی باستان شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال کانونی 15
سعيدزاد ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
سامعى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 40
حيدرى خورميزى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 32
ملك زاده بافقى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد (محل تحصيل يزد) 2سال کانونی 16
سعيديان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
دهقان نيرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 9
شيرزاده ریاضی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 16
دهقان طزرجانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب) 3سال کانونی 46
زارع زردينى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
دهقان منشادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 8
دهقان مروست انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 30
ميرزايى شادكام ریاضی امار | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
فلاح تفتى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 10
سلطانى گردفرامرزى تجربی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 41
بردستانى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 4سال کانونی 49
تقى نژاد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 18
برادران تجربی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
جعفرى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 3سال کانونی 54
حاجى باقى آبادى ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 2سال کانونی 8
ابراهيمى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 3سال کانونی 40
كفيرى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 33
صادقيان زاده ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
اميدعلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 3سال کانونی 48
فرقانى اله آبادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 22
زارعيان بغدادآبادى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
مولائى فرد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 15
شمس على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 18
دره شيرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب) 2سال کانونی 34
دل انگيزان زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 12
جعفرى هرفته تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 19
زارعى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
فاضلى على آباد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
همتى انسانی برنامه ريزي اجتماعي وتعاون | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
مستان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 11
جعفرى ندوشن تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 14
سيف اللهى بافقى انسانی اقتصاد | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 6
دشت آبادى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 19
عسكرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) 2سال کانونی 34
كاربخش راورى ریاضی مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال کانونی 20
مصطفى زاده تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 43
اقبالى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال کانونی 34
زارع محمدجانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 44
كرم پناه خويدكى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 30
شيركوهى دره شيرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 25
دلخوش تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 22
بيكى منشادى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
سالارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 42
زارع ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
ردائى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 23
منتظرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 35
افخمى عقدا تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 8
كشاورزى پور تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 33
دهقان بنادكى انسانی روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 14
محمدحسنى جور ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
حيدرى بندرآبادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 21
حكيميان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 23
پورخردمند تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 3سال کانونی 51
همتى تجربی روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد (محل تحصيل يزد) 3سال کانونی 43
پاينده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 35
شيوه دهج تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 3سال کانونی 43
ايمانى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
توكلى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 16
حاج غلامرضائى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 29
حسينى الهاشمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 22
ستايش تجربی مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 9
معقولان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 36
نصيرى زاده نصرآبادى انسانی ايران شناسي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال کانونی 13
زارع خورميزى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 34
صادقيان تفتى تجربی علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 3سال کانونی 37
مظفرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 32
كلانترى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 20
مهرزاده ابرقويى انسانی اقتصاد | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 22
ميرحسينى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 1سال کانونی 17
ريحانى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 21
دهقان چنارى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
زارع نظرى بياضى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 25
دهقانى محمودآبادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 44
برومند انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال کانونی 20
حيدريه بافقى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 34
خوانين زاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 17
نيك مهر انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 16
دهقان ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 5
پورسراجيان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
هاديان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 31
جعفرى ندوشن تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 23
گرامى فر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 37
فخرآبادى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال کانونی 31
منتظران ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 3سال کانونی 30
بيك خورميزى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 36
محمودى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
تبريزى زاده ریاضی مديريت بازرگاني | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 9
سراستاد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 37
دهقانى فيروزآبادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 33
باغبان زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 22
حيدرى ترك آباد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 19
مدرسى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال کانونی 18
سليمى ریاضی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 3سال کانونی 49
توده زعيم تجربی شيمي محض | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 23
ترابى ميرزايى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
مقيمى فيروزآباد ریاضی اقتصاد | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
ستوديان ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال کانونی 37
اسلامى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال کانونی 32
ابراهيمى انسانی مردم شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
خاك ساريان ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 17
درى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
ميرعلمى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 7
محقق تجربی زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 20
مزرعه ملائى تجربی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
حسينى يار ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
نصيرى زارچ تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال کانونی 14
رضايى يزدى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 23
حسينى گل تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 49
پورجعفر طزرجانى ریاضی روانشناسي | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 19
غياثى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد (محل تحصيل يزد) 2سال کانونی 17
اصغرى انسانی تاريخ اسلام | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال کانونی 6
زرين فر ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 33
دهقان منشادى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 24
اسمعيلى انسانی علوم سياسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 8
ميردهقان ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 24
مقيمى نوه تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 33
خدادادى انسانی جغرافيا | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
دهقانى تفتى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
احمدى رشتى انسانی روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 12
فلاح مهرجردى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد (محل تحصيل يزد) 5سال کانونی 69
ناطقى تجربی زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 35
احمدى بيداخويدى تجربی اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 25
ياسين زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال کانونی 37
شيرازى نسب تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 33
جعفرى پور هدش ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 21
جمشيديان باغ گلستان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 24
عزيزى تجربی روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد (محل تحصيل يزد) 1سال کانونی 14
دهقانى محمود آبادى تجربی اقتصاد | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 22
ساكت يزدى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
جلالى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال کانونی 14
رنجبر تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه