قروه درجزين

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قروه درجزين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كبيرقراگوزلو سارا زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 33
غفرانى مساوات ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 24
احمدى ماهر ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
اكبرى هنر باستانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
فرامرزى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 45
عيوضى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 2سال از سوم دبيرستان 25
عين آبادى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 32
رسولى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 20
رسولى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 20
طاهرى تجربی حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
جعفرى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 48
خرقانى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال از چهارم دبيرستان 16