رزن

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رزن

فيضى آرمان

فيضى آرمان

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كرملو فرشته

كرملو فرشته

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عربلو

عربلو

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
عرب خانى زينب

عرب خانى زينب

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
يوسفيان اهور

يوسفيان اهور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
صناعتى بيات فاطمه

صناعتى بيات فاطمه

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
منصورى فر

منصورى فر

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رستمى راضيه

رستمى راضيه

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
عبدى بهمن

عبدى بهمن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوارى محمد

نوارى محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ايمانى اميرحسين

ايمانى اميرحسين

مهندسي معماري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدى وحدت پور

محمدى وحدت پور

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرادخانى

مرادخانى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
صفرى مفيد

صفرى مفيد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فلاح دوست

فلاح دوست

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عظيمى بيدار

عظيمى بيدار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيگلربيگى

بيگلربيگى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
جليلى

جليلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جوادى

جوادى

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خاكى

خاكى

مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خوش باش

خوش باش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رستمى ديدار

رستمى ديدار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سليمى

سليمى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت تويسرکان

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صادقى مهر

صادقى مهر

مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينلو

حسينلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
يعقوبى

يعقوبى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مولوى

مولوى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عربلو

عربلو

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ايمانى

ايمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريمى نسب

كريمى نسب

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاهرى زاده

طاهرى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قاسمى نژاد

قاسمى نژاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اظهرى

اظهرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محققى

محققى

مهندسي مکانيک | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عسگرزاده

عسگرزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
شكرى

شكرى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسنى پژو

حسنى پژو

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فيضى

فيضى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
عباسى محبوب

عباسى محبوب

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

7سال کانونی / 130 آزمون

ریاضی
انصارى شفيع

انصارى شفيع

بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نورى

نورى

اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سياحت قنبرى

سياحت قنبرى

امار | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بك محمدى

بك محمدى

علوم کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عبادى اعلائى

عبادى اعلائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سالك يمينى

سالك يمينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رمضانى نور

رمضانى نور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عربلو

عربلو

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی