بهار

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بهار

نعمتى

نعمتى

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
كاوسى جلال حسن

كاوسى جلال حسن

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حميديان متهور محمد قادر

حميديان متهور محمد قادر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اصلانى كرم مريم

اصلانى كرم مريم

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رسولى فرح محمد

رسولى فرح محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عليخانى خشايار

عليخانى خشايار

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رسولى محمد

رسولى محمد

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نيك مهر

نيك مهر

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محبى مرام

محبى مرام

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خورشيدى

خورشيدى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قاسملو

قاسملو

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فرجى مينائى

فرجى مينائى

اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
فرهنگى كوشش

فرهنگى كوشش

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
عباسيان طائب

عباسيان طائب

مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بهادرى

بهادرى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
قره خانى

قره خانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حقيقت شعار

حقيقت شعار

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
على پناهى

على پناهى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عسگرى مزين

عسگرى مزين

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قروئى

قروئى

فيزيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرهنگى كوشش

فرهنگى كوشش

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
توانا

توانا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
روشن

روشن

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابراهيمى نشاط

ابراهيمى نشاط

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسملو حجاز

قاسملو حجاز

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شيرى

شيرى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غفارى يمين

غفارى يمين

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عبدى مهرا

عبدى مهرا

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
ساغرچى

ساغرچى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

10سال کانونی / 153 آزمون

ریاضی
يارى

يارى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

6سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
شيرزاده

شيرزاده

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پناهى

پناهى

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
خوشابى

خوشابى

علوم سياسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسنى مليح

حسنى مليح

علوم سياسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نعمتى

نعمتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
طيبى محمود

طيبى محمود

ايران شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
يارى

يارى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفرى هنر

جعفرى هنر

شيمي محض | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدى فروغ

محمدى فروغ

زيست شناسي گياهي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی