تويسركان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تويسركان


الوندى

الوندى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت تويسرکان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی