تويسركان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تويسركان

بختيارى زهرا

بختيارى زهرا

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
حامى سعيده

حامى سعيده

ارتباطتصويري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
مالمير

مالمير

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي استان همدان

4سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
بصيرى مليحه

بصيرى مليحه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
شاهى زهرا

شاهى زهرا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
نبوى سحر

نبوى سحر

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
احمدوند

احمدوند

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
الوندى

الوندى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت تويسرکان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی