تويسركان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تويسركان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حامى سعيده هنر ارتباطتصويري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13