ملاير

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ملاير

مشفق عليرضا

مشفق عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سعدى نژاد محمد

سعدى نژاد محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اصفهانى حسين

اصفهانى حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
روستايى زهرا

روستايى زهرا

اموزش ارتباطتصويري | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 34 آزمون

هنر
تاج بخش محمدحسين

تاج بخش محمدحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
باقرى بهار

باقرى بهار

علوم کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
رضايى محمد

رضايى محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
احمدوند شاهوردى محمد

احمدوند شاهوردى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
معلمى طيبه

معلمى طيبه

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
اعرابى محمد

اعرابى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
رفيعى فرد عليرضا

رفيعى فرد عليرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
چهاردولى مهدى

چهاردولى مهدى

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جعفرى نگين

جعفرى نگين

ارتباطتصويري | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 20 آزمون

هنر
ملكى

ملكى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
ملكى سامان

ملكى سامان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
عباسى عرفان

عباسى عرفان

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سامانلو مريم

سامانلو مريم

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

5سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
نورالهى فر

نورالهى فر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت کبودرآهنگ

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ملكى درسا

ملكى درسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
كاكاوند محمدجواد

كاكاوند محمدجواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
مهدى نيا

مهدى نيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت ملاير

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
دادور  آيدا

دادور آيدا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

9سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
قياسوند على رضا

قياسوند على رضا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
الله وردى

الله وردى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بهرامى مائده

بهرامى مائده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اصفهانى عباس

اصفهانى عباس

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
تاجعلى آناهيتا

تاجعلى آناهيتا

باستانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
روستايى

روستايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت تويسرکان

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اسدى حسين

اسدى حسين

علوم سياسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رستمى مرضيه

رستمى مرضيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شاملو جانى بيگ مهشاد

شاملو جانى بيگ مهشاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
سرحدى رژين

سرحدى رژين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

9سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
باقرى پريسا

باقرى پريسا

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كوليوند پرنيان

كوليوند پرنيان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كلهرى فاطمه

كلهرى فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

5سال کانونی / 110 آزمون

انسانی
بيات

بيات

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كوشا دانيال

كوشا دانيال

مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
درويشى بهناز

درويشى بهناز

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حاجى وند على

حاجى وند على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خيرالهى محسن

خيرالهى محسن

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
زنديه اميرمحمد

زنديه اميرمحمد

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اميرى نگين

اميرى نگين

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حيدرى زهرا

حيدرى زهرا

مديريت بازرگاني | دانشگاه اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
بهرامى

بهرامى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عظيمى فر

عظيمى فر

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت ملاير

6سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
سبزيانى

سبزيانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت ملاير

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نعمتى پريدرى

نعمتى پريدرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بازدار

بازدار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت تويسرکان

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
موسوى كمازانى

موسوى كمازانى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
دشتى

دشتى

زبان وادبيات الماني | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 109 آزمون

زبان
مرادى

مرادى

ايمني صنعتي | دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
رهبرشاه

رهبرشاه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
كلهرى

كلهرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
يارمحمدتوسكى

يارمحمدتوسكى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

7سال کانونی / 119 آزمون

ریاضی
كبيرى

كبيرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت نهاوند

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

10سال کانونی / 159 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
گنجعلى

گنجعلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
قهرى

قهرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت کبودرآهنگ

9سال کانونی / 167 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان محل خدمت کبودرآهنگ

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
سادات موسوى

سادات موسوى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تركاشوند

تركاشوند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سبزى

سبزى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
حسينى كسبى

حسينى كسبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شجاعى

شجاعى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كوليوند

كوليوند

حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

مهندسي صنايع | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شرافتى

شرافتى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ماله مير

ماله مير

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
روستايى

روستايى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
پيرائى

پيرائى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
على يارى

على يارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

5سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ساجدى فر

ساجدى فر

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ظهرابى

ظهرابى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بتويى

بتويى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
صفى

صفى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
تركى

تركى

حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
يارى

يارى

مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهدوى پور

مهدوى پور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
ابراهيمى حسين آبادى

ابراهيمى حسين آبادى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
حاتمى

حاتمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جوكار

جوكار

روانشناسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شكرى

شكرى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

زبان
صفدرى

صفدرى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ايرانشاهى

ايرانشاهى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طاهرنيا

طاهرنيا

مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
روستائى

روستائى

حقوق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ميرزائى ازندريانى

ميرزائى ازندريانى

مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
برزگرجهانى

برزگرجهانى

علوم تربيتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
حبيبى داويجانى

حبيبى داويجانى

علوم تربيتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
احمدپور

احمدپور

تاريخ | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سلامى

سلامى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
كوششى

كوششى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شيراوند پيهانى

شيراوند پيهانى

حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صدوق يادگارى

صدوق يادگارى

حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كرمى راد

كرمى راد

حقوق | دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فراهانى علوى

فراهانى علوى

علوم تربيتي | دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بيات

بيات

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اميرى جورابى

اميرى جورابى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

زبان
پاداشى

پاداشى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زنديه پرى

زنديه پرى

علوم تربيتي | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مهديان

مهديان

علوم ومهندسي اب | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
گلوشجردى

گلوشجردى

حقوق | دانشگاه ملاير | شبانه

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شاهوند

شاهوند

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جعفرى جوزانى

جعفرى جوزانى

علوم تربيتي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عسگرى

عسگرى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كريم كريمى

كريم كريمى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

جامعه شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

8سال کانونی / 132 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

اقتصاد | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نادرى على آبادى

نادرى على آبادى

علوم تربيتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

علوم سياسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
يونسى

يونسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فراهانى

فراهانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
يدالهى نيا

يدالهى نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ميرباقرى مرويلى

ميرباقرى مرويلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
يارمحمدتوسكى

يارمحمدتوسكى

مهندسي شيمي | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
احمدوند

احمدوند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

علوم تربيتي | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ترابى

ترابى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فعليان

فعليان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ميرزائى على آبادى

ميرزائى على آبادى

علوم تربيتي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عبداللهى

عبداللهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ساوجى

ساوجى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

7سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
سخاوت

سخاوت

علوم تربيتي | دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فراهانى

فراهانى

جامعه شناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
متين پور

متين پور

مهندسي شيمي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اكبرطجرى

اكبرطجرى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
مطلبى

مطلبى

اقتصاد | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ملصقى

ملصقى

علوم سياسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
پيرحياتى

پيرحياتى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فرشاد

فرشاد

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
يارمحمد توسكى

يارمحمد توسكى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادق زاده

صادق زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بيات

بيات

علوم ورزشي | مجتمع اموزش عالي فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هنرمند

هنرمند

مهندسي مکانيک | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فتح الله زاده

فتح الله زاده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
تركاشوند

تركاشوند

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رحمتى نيا

رحمتى نيا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جوكار

جوكار

روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سلامى

سلامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حمزه على

حمزه على

روانشناسي | دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمد بيگى

محمد بيگى

مهندسي برق | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آقايى

آقايى

اقتصاد | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نقيبى

نقيبى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سهراب بيگى

سهراب بيگى

روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
كاويانى

كاويانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
نوابى

نوابى

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كمالى

كمالى

مهندسي مکانيک | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
افروزى

افروزى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كرميان

كرميان

علوم تربيتي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پيرايى

پيرايى

روانشناسي | دانشگاه ملاير | شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
چهاردولى

چهاردولى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | شبانه

4سال کانونی / 57 آزمون

زبان
آقايى

آقايى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بيات

بيات

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شبرزادى

شبرزادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم ورزشي | مجتمع اموزش عالي فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زنديه

زنديه

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمدوند كهريزى

احمدوند كهريزى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ونائى

ونائى

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سرمدى

سرمدى

علوم قران وحديث | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عظيمى

عظيمى

مهندسي برق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حمزه لويى

حمزه لويى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تركمن

تركمن

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جوكار

جوكار

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ملاير | شبانه

6سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
فرخچه

فرخچه

رياضيات وکاربردها | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليمرادى

عليمرادى

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كمالوند

كمالوند

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
باوندى

باوندى

مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / | روزانه

8سال کانونی / 127 آزمون

ریاضی
بهارى ملايرى

بهارى ملايرى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
حصارى

حصارى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نبى اللهى

نبى اللهى

زمين شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

شيمي محض | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی