همدان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر همدان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بزرگ زاده سندى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
فتوحى محمد متين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 56
شاه نظرى همايون ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 41
شريفيان افشين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
لطيفى پرهام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
آقاخانى محمد امير انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 46
بهراملو فرزاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 54
طالب اختيار مرضيه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 15
بيات كيانا انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
خلوصى صدق مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 12
حاجى عزيزى محمد مهدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال از اول دبيرستان 64
برقرارى امير حسين ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
اوقان سارا انسانی حقوق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
قمرى محمد حسام ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 40
درويش احد كليشمى محمد جواد انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 23
شهيدى پگاه زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
بهرامى مقدس اميررضا ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
بهرامى عليرضا انسانی علوم سياسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 24
جمالى رضوان انسانی روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
مقصود مديسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 64
يعقوبى پژمان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 57
رهبر امير رضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
مويدى محمدرضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 52
بيات رويا انسانی حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 37
تركمان شيوا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17
ونائى محمد جواد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 11
فاضلى پرور ريحانه هنر ارتباطتصويري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى سيد مهدى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
سالارالبرزى نيلوفر انسانی حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 22
بهادرى امير حسين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 67
عمرانى فاطمه ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
فضل اله ئى اميرحسين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
رشيدى شكيبا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 41
مجلسى حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 37
فيروزبخت محمد عرفان ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 43
كريمى رفيع آتنا انسانی حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
بختيارى مريم انسانی روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 28
صادقى مريم انسانی روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 30
روضاتى عطيه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 25
گوهرى هانيه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 38
كاوندى راهنما سينا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 59
مرادى همت مائده انسانی حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 30
امامى پارسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 43
سليمانى نازنين انسانی حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 28
رضائى دانيال ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 36
شاهبداغى كيميا انسانی حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 28
وجدانى نوذر نگين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 25
زارعى مينا زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال از اول دبيرستان 39
صاحب اختيارى كيانوش تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 57
سلطانى تيمور مائده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 41
جامه بزرگ كيارش تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 35
بهرامى پاكرو سجاد ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 46
كاروان عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 56
غفارى نگار هنر ارتباطتصويري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 24
بيات بزرگمهر ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسنى مهران تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 48
جعفرى امير محمد ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 53
سلطانى پگاه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 30
خليلى محمد ايمان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 46
مهديان خو فائزه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 36
بهزادى كيا ريحانه هنر نقاشي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
طوبائى شاهين ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 30
حضرتى زهرا انسانی حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
امين ارمان ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 35
معصومى سيد عليرضا انسانی حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 34
ميثاقى فرزانه انسانی حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 34
لاهوتى آنيتا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 44
لطيفى پرناز ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
تولايى مقدم فاطمه ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 24
بصيرى پارسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 62
اسدى پارسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال از اول دبيرستان 58
قاسمى فائزه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 10
جوادى سحر ریاضی معماري داخلي | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 3سال از دوم دبيرستان 37
مهرى آى سا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 38
پورعبدالله فريبا انسانی حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 40
اصغرى آرمين انسانی حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
حاتمى مهران تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 86
شكرى مهيا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 6سال از دوم راهنمايي 87
رئوفى مريم السادات انسانی حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمد على زاده نگار هنر نقاشي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
عظيمى زهرا انسانی روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 26
اسدى نجمه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
داور سير حديثه انسانی حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
خلوجينى عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 29
فرخ روز سپيده انسانی حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 27
رئيسى امزاجرد غزاله انسانی روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 35
طاهر چمنى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 3سال از دوم دبيرستان 34
پاشايى انسانی روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 20
ديوازى ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 27
درويشى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
ايران فر تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 30
سرفرازى صالح تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 44
زارعى هنر باستانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
احمدوند تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 34
مرادى انسانی روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
غلامى انسانی حقوق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 23
كيانى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 52
رضوى كامران ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 27
جعفرى انسانی حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 34
ترك انسانی حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 23
قحطانيان انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
قاسميان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
صادقى جديد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
بهرامى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 56
رحيم سيرت ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 31
جواندل هنر باستانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
فرهپور تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 33
رحمانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 25
بهرامى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 34
لطفى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 17
معصوم عليزاده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 38
صوفيانى انسانی حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 27
ادريسيان ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 35
شيرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال از دوم دبيرستان 34
كنانى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 35
سيفى انسانی حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
اخوان ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 30
جهانگيرى انسانی حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 33
بختيارى انسانی حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 33
يزدان دوست ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال از دوم دبيرستان 29
نجدى انسانی حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 29
رحمانى دلجو انسانی حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
كشوريان زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 18
غنيمتى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 28
على بابائى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 17
زارعى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 22
سلطانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 26
عدالت جو انسانی حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 26
كمالى انسانی فلسفه | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
سليمانى فريسار تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
آزادى انسانی حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
حيدرى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 22
محمدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 37
نعمتى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
شيريان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
مرادى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 36
شهبازى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 24
صدر ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 21
فاضل زاده همدانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 26
بيگ زاده انسانی روانشناسي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 14
شهريارى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال از سوم دبيرستان 38
محمدى زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
طبقيان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 26
عميقى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 73
زارعى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 25
همدانى تجربی شيمي محض | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
صادقى مهر انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
برناك تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 55
سعادتى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 32
رضائى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 45
بلورى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
سلطانى نيا تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
حسينى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 13
حاتمى ریاضی روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 20
جليلى نهاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
خونساريان تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 54
رخشانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 25
صادقيان تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال از اول دبيرستان 69
حكيمى مقدم تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 90
صالح انسانی جغرافيا | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 28
رضائى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 20
شفيعى انسانی اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
جليلى نهاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 31
بخشى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 66
آقايى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 2سال از سوم دبيرستان 16
متقى لطف تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
ورمزيار انسانی علوم سياسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
يعقوب زاده باوند پور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 22
مهدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 36
ثمودى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 4سال از اول دبيرستان 50
جمشيديان زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 35
زارعى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 26
مرادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 34
عزتى مصلح تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 74
ارجمندى زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 21
خورشيدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 73
فرهنگى همت انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ميرزا اقاجانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال از دوم دبيرستان 39
فكرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 2سال از سوم دبيرستان 43
بختيارى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 32
زارعى هنر ارتباطتصويري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 47
مرتضوى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
شعبانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 56
اكبرى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 20
كرمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 48
مظاهرى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
فاميلى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 34
حسينى انسانی ايران شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
على ضمير تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 72
فرجى انسانی حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 17
غيبى انسانی علوم سياسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
مسعوديان انسانی روانشناسي | دانشگاه ملاير | شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 11
يعقوبى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 68
چراغى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 34
حداد اكباتانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 40
يوسفى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 39
عليزاده شير سوار تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 45
عظيمى انسانی روانشناسي | دانشگاه ملاير | شبانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 25
خليلى زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 22
چهاردولى خلوزينى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 39
گشانى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
قاسمى مبتكر تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
بداغى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال از سوم راهنمايي 80
طيبى محمود انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 14
معصومى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 32
اسميان انسانی حقوق | دانشگاه ملاير | شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 14
گمار تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 38
شيدانيك تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 28
بابائى انسانی علوم سياسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 12
زارعى مرام تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
زارعى مرام انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
خضريان انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 31
مهربان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال از اول دبيرستان 65
شكرى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال از دوم دبيرستان 25
مهركيا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 26
رحيمى افلاك انسانی روانشناسي | دانشگاه ملاير | شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
زارعى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 25
تقى زاده همدانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال از دوم دبيرستان 61
اكبرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 2سال از سوم دبيرستان 36
مكاريان تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 37
داودزاده انسانی جامعه شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 35
مير اسماعيلى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 20
دهنوى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 28
سليمانيان تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال از سوم راهنمايي 79
صمدى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 19
اكبر آريائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 1سال از چهارم دبيرستان 18
ميدانچى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
بختيارى هفت لنگ ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
ملكى منصور ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 21
رنجبران تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 21
ابراهيمى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 52
هاشمى انسانی ايران شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
هزاوئى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه ملاير | شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 10
كريمى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
كلوندى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
طاهرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 3سال از دوم دبيرستان 44
قمرى انسانی اقتصاد | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 26
جوينده تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 43
خداويسى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 2سال از سوم دبيرستان 22
عسگرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
محبى مرام هنر طراحي صنعتي | دانشگاه تهران | پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 34
يوسفى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 21
قادرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
مومنى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 39
قديمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 30
كرمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 2سال از سوم دبيرستان 32
معصومى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 32
اسدى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 2سال از سوم دبيرستان 32
ابريشمى فر تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 37
سليمانى نژاد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 2سال از سوم دبيرستان 33
مرادى ايرانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 40
قبادى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 33
آدينه وند تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 2سال از سوم دبيرستان 22
ميرزائى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 1سال از چهارم دبيرستان 24
رستمى سحر تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 26
تكرلى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
سرمدى داوريان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 6سال از دوم راهنمايي 74
مكارى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
رستمى بينا تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 2سال از سوم دبيرستان 31
حسن نژاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 24
قهرمانى فر تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 3سال از دوم دبيرستان 50
سهرابى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 1سال از چهارم دبيرستان 19
جبلى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال از چهارم دبيرستان 18
صفى خانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 43
طيبى محمود ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 13
موسائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 70
سمواتى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 52
شريف زاده جعفرى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 31
قادرى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال از چهارم دبيرستان 13
افشارى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 10
خداويسى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 13
جهانى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 68
جليلى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 14
غلامى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
الوانيان تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 1سال از چهارم دبيرستان 11
مجيدى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 22
شايگانى هنر تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 2سال از سوم دبيرستان 31
ستارى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 2سال از سوم دبيرستان 21
غفورى ناصر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 17
تركمان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 40
شهيدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 29
طهماسبى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 18
يزدانپرست تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
مصلائى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
آقا محمدى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 44
صادقى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
ذبيحى ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
رضايى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
هاشمى تبار تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال از اول دبيرستان 54
ملاميرزائى تجربی روانشناسي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 19
كاشى نهنجى تجربی حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال از اول دبيرستان 71
اكبرى جهانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال از سوم دبيرستان 19
محمدى حديد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
حيدرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 22
لطيفى مسبوق ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 16
بختيارى هفت لنگ ریاضی مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 20
جباريان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
سعيدى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 30
نورى تجربی حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 30
تناسان تجربی زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 16
جواهرى صفا تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 52
سيدى تبار ریاضی مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 18
محمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
حسينى فرزام ریاضی فيزيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
صادقى نيا تجربی حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال از اول دبيرستان 62
شهيدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج (محل تحصيل بيجار) 2سال از سوم دبيرستان 29
زارعى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 57
بهمنى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 57
دلير ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 13
زارعى مهرورز تجربی حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 13
سپهرنوش تجربی کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 22
بهداد نيا تجربی شيمي محض | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
ملكى رنجبر تجربی زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 4سال از اول دبيرستان 43
تشكرى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 27
غنى زاده ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
قياسوند تجربی زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 32
رضوى كامران تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار) 5سال از سوم راهنمايي 62
الماسى تجربی اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
جواهرى امير ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ملاير | شبانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 19
محمدى فر تجربی حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 51
دوات گر انسانی جغرافيا | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
گنجى راد تجربی شيمي محض | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 5سال از سوم راهنمايي 66
سامنى تجربی اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
حاجيلوئى تجربی زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 13
بهادرى تجربی بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 22
تكاوند خجسته تجربی بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 5سال از سوم راهنمايي 66
عرفانيان تجربی شيمي محض | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 28
اژدر دل همدانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار) 2سال از سوم دبيرستان 20
حدادى تجربی بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 30
زمانيان تجربی گياه پزشکي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 31
باقرى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 39
ابرار وزين تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار) 2سال از سوم دبيرستان 16
گمار تجربی بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال از اول دبيرستان 43
جعفريان تجربی گياه پزشکي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17