محلات

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر محلات

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قاسمى محمدعرفان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال از اول دبيرستان 54
مرادى مهران انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
خدا مرادى على انسانی مديريت اموربانکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
كتابى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
امينى انسانی علوم سياسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 71
ايمانى زبان زبان چيني | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
ميرزابيگى زبان زبان چيني | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
اكبرى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 39
رضايى انسانی حقوق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمد كريم نيمورى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 37
كرمعلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 22
تحصيلى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهدوى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 34
اسماعيلى انسانی روابطعمومي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 23
سلطانى تجربی اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
رضايى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 5سال از سوم راهنمايي 72
امينى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 2سال از سوم دبيرستان 39