محلات

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر محلات

قاسمى محمدعرفان

قاسمى محمدعرفان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
مرادى مهران

مرادى مهران

حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
خدا مرادى على

خدا مرادى على

مديريت اموربانکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خدايى فاطمه

خدايى فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

4سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
كتابى

كتابى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

علوم سياسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
ايمانى

ايمانى

زبان چيني | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
قربانى

قربانى

علوم تربيتي | دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
هادى زاده

هادى زاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ميرزابيگى

ميرزابيگى

زبان چيني | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
اكبرى

اكبرى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

حقوق | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
معينى

معينى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نكونام

نكونام

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
محمد كريم نيمورى

محمد كريم نيمورى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كرمعلى

كرمعلى

مهندسي برق | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تحصيلى

تحصيلى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كرمعلى

كرمعلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
غضنفرى

غضنفرى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

روابطعمومي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سلطانى

سلطانى

اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

جامعه شناسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
غضنفرى

غضنفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
امينى

امينى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
غلامرضايى

غلامرضايى

مهندسي معماري | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كوچكى

كوچكى

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی