اراك

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اراك

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فراهانى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 9سال از چهارم دبستان 155
صلابت درسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 60
حسينى سيدمحمدعلى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
بهمنى رضوان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 5سال از سوم راهنمايي 71
كريمى حسين انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال از دوم دبيرستان 57
محمدى سيدحسام الدين انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال از دوم دبيرستان 60
شهرجردى مبين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 84
طالبى فاطمه زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
لك‌ بهينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 55
سعيدى محمدرضا انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
خان محمدى امير حسين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
محمدى سيدعليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
مرادى نژاد محمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 70
عزيز آبادى نسترن ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
سليمى امين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 67
مشتاق عراقى بهار زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 28
صالحى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 65
حسنى اميرحسين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 33
شاكرى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 61
جهانى بهبهانى سيداميرعلى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
عبدالهى فر زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 39
محمدى شهريار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
رحيمى محمدصالح ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال از سوم راهنمايي 89
خليلى فاطمه انسانی حقوق | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 34
فراهانى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 34
كابوسى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 43
عليپور على ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 6سال از دوم راهنمايي 91
خواجه على زينب تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 50
اخلاقى امين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
حيدرى جونقانى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 62
آقايى نويد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال از سوم راهنمايي 61
بغدادى محمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 12
عزيزى محمدصابر تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
رنجبران قلعه على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 59
باقرى حسام الدين ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال از سوم راهنمايي 91
محمدى محمدجواد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 34
عسكرى مينا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
صدقى سحر تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 69
موسوى نيا سيدحسين ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 3سال از دوم دبيرستان 51
حسنعلى سحر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 38
حسنى محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 35
شكرى كورش تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 49
محمدى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال از اول دبيرستان 53
صادقى ساجده تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 5سال از سوم راهنمايي 96
فتحعليان محمدنويد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 19
ترابى گودرزى عماد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 19
كريمى حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال از اول دبيرستان 73
بادكوبه هزاوه آرمان تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 62
منتظرى مهشيد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 38
رضائى سينا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 62
قاسمى الهام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 59
نظرى سحر تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 17
خواجگان كيميا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 25
يزدى مبينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 54
اشرفى سيداميرحسين ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 47
عابدى آيدا سادات ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 29
كسرائى مائده ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
محمدى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 76
كى احمد ریاضی فيزيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
فرجى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 23
آقائى دمنى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 62
عسگرى تبار ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 15
خواجه ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 39
شكرى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 47
برزگر انسانی روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 20
فيروزى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 18
فتحيان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 21
مختارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 34
داودآبادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 53
پوراحمدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 23
ميراحمدى عراقى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 72
ملكى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 5سال از سوم راهنمايي 81
خدادادزاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 35
دانيالى تجربی حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
ربيعى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 73
پيرحياتى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 5سال از سوم راهنمايي 100
برقى انسانی حقوق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال از سوم دبيرستان 30
ميرزايى انسانی تاريخ | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 25
صانعى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 29
حيدرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 13
پيربداقى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 23
معلمى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 35
انعامى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 7سال از اول راهنمايي 111
بساكى انسانی اقتصاد | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 18
گودرزى هنر فرش | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 13
حسين خانى هزاوه انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 38
يزدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 10
يعقوبى منش ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 39
واحدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 67
بساكى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 26
فراهانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 44
نام آور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 3سال از دوم دبيرستان 62
طبيبى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال از دوم دبيرستان 42
هاشمى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
ظهرابى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 7سال از اول راهنمايي 124
واشقانى فراهانى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 66
رضائى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت 5سال از سوم راهنمايي 85
اميرى هزاوه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 19
خسروانى تجربی تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 14
حصارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 3سال از دوم دبيرستان 44
حسينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 13
نجفى تجربی تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 79
متين تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
مسلمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 29
اميرى پرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 87
ستوده ریاضی فيزيک | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 5سال از سوم راهنمايي 37
جعفرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 67
مرزبان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 24
دنيوى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 4سال از اول دبيرستان 51
طهماسبى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
صادقى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال از چهارم دبيرستان 25
سليمى ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 10
صفرى كرهرودى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 40
ذوالفقارى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 5سال از سوم راهنمايي 103
حيدرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسين آباد تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 65
حاجيان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 3سال از دوم دبيرستان 45
اديب نيا تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 70
يوسفى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال از سوم دبيرستان 19
نراقى پور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 23
ميرزايى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال از سوم دبيرستان 31
نباتى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 9سال از چهارم دبستان 155
جمشيدى تجربی اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 40
بخشى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 21
هاشمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 25
عيوضى تجربی تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 66
محمدى تجربی شيمي محض | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 52
مجدالاشرافى برزكى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 21
صادقى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 10سال از سوم دبستان 143
غياثى راد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 2سال از سوم دبيرستان 28
حسينخانى تجربی حسابداري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 4سال از اول دبيرستان 67
ارجلو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 71
هاشمى انسانی جغرافيا | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 13
انصارى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 14
فراهانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 42
ذوالفقارى انسانی تاريخ | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 23
خدادادى مهر آبادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال از اول دبيرستان 90
اميريان راد تجربی روانشناسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 32
ميرزاخانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال از سوم دبيرستان 29
بوالحسنى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 38
خليلى تجربی حسابداري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
مشايخى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 54
رسولى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 3سال از دوم دبيرستان 58
محمودى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند) 2سال از سوم دبيرستان 30
عزيزآبادى فراهانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال از اول دبيرستان 61
احمدلو تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 5سال از سوم راهنمايي 81
كوهى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 13
شاهمحمدى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 3سال از دوم دبيرستان 62
عادلى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 25
احمدى دانش تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 43
اسدى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 15
پيل ورى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال از سوم دبيرستان 32
منصورى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 5سال از سوم راهنمايي 97
بهرامى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 37
احمدى نيا ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 4سال از اول دبيرستان 52
مرشد تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 6سال از دوم راهنمايي 81
آهنگرانى فراهانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تفرش | شبانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 11
رودبارانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل كبودر آهنگ) 1سال از چهارم دبيرستان 20
مومنى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 3سال از دوم دبيرستان 49
قضات ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 17
عربيان تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 5سال از سوم راهنمايي 86
شيخى مرزيجرانى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال از سوم دبيرستان 36
مهرپرور تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 23
موحدى پور تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
فرجى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تفرش | شبانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 22
حياتى آشتيانى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تفرش | شبانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 14
غريبى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تفرش | شبانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 15
فيروز تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمودى فراهانى ریاضی مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | شبانه مركز اموزش عالي محلات 2سال از سوم دبيرستان 32
سنجرى تجربی زيست شناسي دريا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 28
كميجانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 14
بيرامى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 3سال از دوم دبيرستان 35
اكبرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 41
مسعودپور تجربی بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 30
كلهر تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 3سال از دوم دبيرستان 26
حسين آبادى ریاضی مهندسي برق | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 13