سروآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سروآباد

محمدى سينا

محمدى سينا

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدى حكمت

محمدى حكمت

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فتاحى ژينا

فتاحى ژينا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نادرى

نادرى

حقوق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
رحيمى شادمان

رحيمى شادمان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

علوم ارتباطات اجتماعي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
الياسى

الياسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شامحمدى

شامحمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی