دهگلان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر دهگلان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حبيبى پارسا انسانی جامعه شناسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 46
يدالهى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
خدامرادى هنر صنايع دستي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 25
كريمى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
جوان مردى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
خالديان انسانی روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 16
رحيمى دهگلان تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 56
ذوالقدرى انسانی حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
مهدى زاده انسانی فقه وحقوق شافعي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 19
قادرمرزى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 56
رنجبر خودلان انسانی روانشناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 29
محمدى انسانی حقوق | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 51