بانه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بانه


احمدى هانا

احمدى هانا

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
عزيززاده

عزيززاده

زبان وادبيات اسپانيايي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
شاويسى

شاويسى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
مجيدى

مجيدى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
صالح نژاد

صالح نژاد

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 42 آزمون

زبان
رحيمى

رحيمى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

زبان
رنجبرى

رنجبرى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
رحمانى

رحمانى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
فرجى

فرجى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
رضايى

رضايى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

زبان