بانه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بانه


فتاحى اوين

فتاحى اوين

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
طريقتى

طريقتى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
شربتى

شربتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اويسى

اويسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شافعى

شافعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قادرى

قادرى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسن پور

حسن پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
احمدپور

احمدپور

علوم تربيتي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عبداله زاده

عبداله زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدپور

محمدپور

حقوق | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسن پور

حسن پور

علوم تربيتي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضاپور

رضاپور

مشاوره | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
اسماعيلى

اسماعيلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
كريم پور

كريم پور

زبان وادبيات کردي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

جغرافيا | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فرجى

فرجى

جغرافيا | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی