بانه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بانه


مصطفى پور اميد

مصطفى پور اميد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خدايى ثريا

خدايى ثريا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سلامى

سلامى

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مصطفايى

مصطفايى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
امينى

امينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بايزى

بايزى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خندانى

خندانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رئوفى

رئوفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عبدالقادرى

عبدالقادرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
احمدزاده

احمدزاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
وثوقى

وثوقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
وطن دوست

وطن دوست

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمى

فاطمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شريف پور

شريف پور

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رستم زاده

رستم زاده

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صديقى

صديقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مدرسى

مدرسى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قادرپور

قادرپور

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدى پور

محمدى پور

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريمى زاده

كريمى زاده

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صحرانورد

صحرانورد

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رسولى صدبار

رسولى صدبار

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خالدى

خالدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رسول برده رش

رسول برده رش

شيمي محض | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مولوى

مولوى

گياه پزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زمين شناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی