بانه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بانه


كريمى ساوان بهنام

كريمى ساوان بهنام

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

مهندسي شيمي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
لاوى

لاوى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فقيه زاده

فقيه زاده

مهندسي عمران | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فتح اله زاده

فتح اله زاده

مهندسي برق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی