بانه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بانه

محمودى دانا

محمودى دانا

عکاسي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
كريمى ساوان بهنام

كريمى ساوان بهنام

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
باروئى بهنام

باروئى بهنام

نوازندگي موسيقي ايراني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
فتاحى اوين

فتاحى اوين

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
احمدى هانا

احمدى هانا

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
مصطفى پور اميد

مصطفى پور اميد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خدايى ثريا

خدايى ثريا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شكورى اوين

شكورى اوين

فرش | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
طريقتى

طريقتى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عزيززاده

عزيززاده

زبان وادبيات اسپانيايي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
شاويسى

شاويسى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
احمدى

احمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شربتى

شربتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ويسى

ويسى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
سلامى

سلامى

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مصطفايى

مصطفايى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
امينى

امينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صالح نژاد

صالح نژاد

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 42 آزمون

زبان
بايزى

بايزى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اويسى

اويسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خندانى

خندانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شافعى

شافعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رئوفى

رئوفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

زبان
رنجبرى

رنجبرى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
رحمانى

رحمانى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
حسن پور

حسن پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حسين پور

حسين پور

مهندسي شيمي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عبدالقادرى

عبدالقادرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
كريمى

كريمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

زبان
احمدزاده

احمدزاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
وثوقى

وثوقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
وطن دوست

وطن دوست

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمى

فاطمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

علوم تربيتي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شريف پور

شريف پور

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عبداله زاده

عبداله زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
لاوى

لاوى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدپور

محمدپور

حقوق | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسن پور

حسن پور

علوم تربيتي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فقيه زاده

فقيه زاده

مهندسي عمران | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضاپور

رضاپور

مشاوره | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رستم زاده

رستم زاده

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صديقى

صديقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان-بومي کردستان

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مدرسى

مدرسى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فتح اله زاده

فتح اله زاده

مهندسي برق | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قادرپور

قادرپور

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كريم پور

كريم پور

زبان وادبيات کردي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدى پور

محمدى پور

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريمى زاده

كريمى زاده

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صحرانورد

صحرانورد

حسابداري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رسولى صدبار

رسولى صدبار

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خالدى

خالدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

جغرافيا | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فرجى

فرجى

جغرافيا | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رسول برده رش

رسول برده رش

شيمي محض | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مولوى

مولوى

گياه پزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زمين شناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی