راميان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر راميان

هدايتى مهدى

هدايتى مهدى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
طاهرى

طاهرى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

7سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
يازرلو

يازرلو

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
باى

باى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی