كردكوي

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كردكوي

توكلى نسترن

توكلى نسترن

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
ساورسفلى نگين

ساورسفلى نگين

مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
قربانى زاده جميله

قربانى زاده جميله

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ساورسفلى نگار

ساورسفلى نگار

مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
درزى ديبا

درزى ديبا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
افغان نژاد

افغان نژاد

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كياء

كياء

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
مازندرانى

مازندرانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم تربيتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شعبانى

شعبانى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كنارشهرى

كنارشهرى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
روح افزايى

روح افزايى

مهندسي پليمر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فرصاد خراسانى

فرصاد خراسانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مسلمى

مسلمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رادكانى

رادكانى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
موسوى

موسوى

مهندسي صنايع | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مسعود كر

مسعود كر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مازندرانى

مازندرانى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهركى

شهركى

مديريت بازرگاني | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پارسايى

پارسايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بكراى

بكراى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صباغى كردمحله

صباغى كردمحله

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سرگزى

سرگزى

اقتصاد | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كبيرى

كبيرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قزل

قزل

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ويدا كر

ويدا كر

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كرد

كرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى برنجستانكى

محمدى برنجستانكى

مهندسي انرژي | مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رادكانى

رادكانى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

روابطعمومي | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی