مينودشت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مينودشت

حيدرى زاده

حيدرى زاده

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ممشلى لعيا

ممشلى لعيا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
موسوى سيدمحمد

موسوى سيدمحمد

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
موسوى سيدعلى

موسوى سيدعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسينى سيدمحمد

حسينى سيدمحمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

7سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
قزلسفلو

قزلسفلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

9سال کانونی / 156 آزمون

انسانی
قابى

قابى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
بسطامى فرد اصيلا

بسطامى فرد اصيلا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عرب

عرب

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قزلسفلو على

قزلسفلو على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ممشلو

ممشلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

ارتباطتصويري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

هنر
گرايلو

گرايلو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ايمان زاده

ايمان زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
قزلسفلى

قزلسفلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

7سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي گلستان

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قزلسفلى

قزلسفلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
داودى

داودى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كرامتلو

كرامتلو

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

زبان
تيمورى

تيمورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قره محمدلو

قره محمدلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسينى كوهى

حسينى كوهى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي گلستان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
قزل سفلو

قزل سفلو

گفتاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ناصرى پور

ناصرى پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
بزى

بزى

مددکاري اجتماعي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بهشتى زاده

بهشتى زاده

حسابداري | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كوهى

كوهى

فقه وحقوق اسلامي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سرايلو

سرايلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ممشلى

ممشلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پسر كلو

پسر كلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
مصطفى لو

مصطفى لو

مهندسي برق | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
كرابى

كرابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
ممشلى

ممشلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ممشلى

ممشلى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پسركلو

پسركلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

باستان شناسي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نصرتى

نصرتى

روانشناسي | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

5سال کانونی / 37 آزمون

تجربی