آزادشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر آزادشهر

سميعى پاقلعه كوثر

سميعى پاقلعه كوثر

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
باى

باى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
سادين على

سادين على

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
مسعودى على

مسعودى على

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
سديدى مبين

سديدى مبين

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
راهدارى ابوالفضل

راهدارى ابوالفضل

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
راهدارى رسول

راهدارى رسول

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
منتظرى

منتظرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى مجددبولاغى

محمدى مجددبولاغى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
جرجانى

جرجانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سليمى نژاد

سليمى نژاد

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جاهدى

جاهدى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
كوهسارى

كوهسارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دلدارى

دلدارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
كوهسارى

كوهسارى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
منصورى رضى

منصورى رضى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سليمان پور اول

سليمان پور اول

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خان محمدى

خان محمدى

مهندسي دريا | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

6سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
كهسارى

كهسارى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
توابع و نمودار های مثلثاتی از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی