گنبد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر گنبد

بيات كوهسار مهدى

بيات كوهسار مهدى

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رجبلى زهرا

رجبلى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
موسوى سيدمهدى

موسوى سيدمهدى

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ناظرى قوجق آى ناز

ناظرى قوجق آى ناز

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
موسى زائى نرگس

موسى زائى نرگس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صاحبدل سعيد

صاحبدل سعيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
درى فرزاد

درى فرزاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
منتظرى محمد

منتظرى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نورتقانى احسان

نورتقانى احسان

عکاسي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

6سال کانونی / 46 آزمون

هنر
گلدى زاده ياسين

گلدى زاده ياسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محبى محمد

محبى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عباسى اناركى مهشاد

عباسى اناركى مهشاد

طراحي صحنه | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
محمدامانى دانيال

محمدامانى دانيال

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
قاسمى محمد

قاسمى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شيرمحمدلى زكريا

شيرمحمدلى زكريا

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
قوجق متين

قوجق متين

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
وزيرى زهرا

وزيرى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
صفائى حنيفه

صفائى حنيفه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نمازى سينا

نمازى سينا

زبان چيني | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
نوربخش اميرارسلان

نوربخش اميرارسلان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسينى باى سيدبهرام

حسينى باى سيدبهرام

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
استادپور محمدامين

استادپور محمدامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسكندرلى هانيه

اسكندرلى هانيه

طراحي لباس | دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
سقلى نگار

سقلى نگار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سرايلى على

سرايلى على

مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قربان زاده آيدا

قربان زاده آيدا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كاسب اميرحسين

كاسب اميرحسين

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دوله گلدى راضيه

دوله گلدى راضيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
آق اتاباى محبوبه

آق اتاباى محبوبه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جهان آرا

جهان آرا

حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مهروز موسى

مهروز موسى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ساتليخ محمدى رضا

ساتليخ محمدى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ملبوسى اسماعيل

ملبوسى اسماعيل

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فرخندى شيره جينى

فرخندى شيره جينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تيمورى

تيمورى

ارتباطتصويري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
ناحيد عليرضا

ناحيد عليرضا

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
تقى زاده سعيد

تقى زاده سعيد

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بزى سجاد

بزى سجاد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
ايزدى امير

ايزدى امير

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان محل خدمت مينودشت

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مختومى راضيه

مختومى راضيه

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
استيرى

استيرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رستگار

رستگار

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شجاعى على

شجاعى على

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 54 آزمون

زبان
صيادى

صيادى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كاظميان

كاظميان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان محل خدمت مينودشت

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حصارى

حصارى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان محل خدمت مينودشت

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آقچه لى

آقچه لى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
جرجانى

جرجانى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جرجانى

جرجانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مومنى مهموئى

مومنى مهموئى

حقوق | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عطائى نمينى

عطائى نمينى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اسكندرنژاد

اسكندرنژاد

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آخوندى

آخوندى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
آقچه لى

آقچه لى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جوادى

جوادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
اقدسى

اقدسى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
مختومى

مختومى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي گلستان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
باش قره

باش قره

مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
علومى

علومى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وحيدى پور

وحيدى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ايرى

ايرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
معادل

معادل

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كمى

كمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
افسرى

افسرى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
سلامتى

سلامتى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
برزمينى

برزمينى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
حسينى

حسينى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حصارى

حصارى

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي گلستان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
سيد‌

سيد‌

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بگنجى

بگنجى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قاضلى كر

قاضلى كر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
موحد

موحد

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

4سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
آشورى

آشورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قوجق نژاد

قوجق نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مشرقى

مشرقى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پدرام براهوئى

پدرام براهوئى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سميعى پاقلعه

سميعى پاقلعه

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نقى زاده موسوى

نقى زاده موسوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شرقى

شرقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نازى

نازى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ساتلخى

ساتلخى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
خدادادپوركنارى

خدادادپوركنارى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پورعلى

پورعلى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
حاجى صادقى

حاجى صادقى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
علاقى

علاقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ايگدرى

ايگدرى

مهندسي صنايع | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
هلاكوئى

هلاكوئى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
آق اركاكلى

آق اركاكلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مساحى اسكوئى

مساحى اسكوئى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آذرشب

آذرشب

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
آق آتاباى

آق آتاباى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم تربيتي | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
چشمكى

چشمكى

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نواعى

نواعى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

زبان
زبرجدى

زبرجدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سارلى

سارلى

مهندسي عمران | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
آق اتاباى

آق اتاباى

مهندسي عمران | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

زبان روسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
نصرتى

نصرتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دريايى

دريايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قرناس قمش

قرناس قمش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ايگدرى

ايگدرى

روانشناسي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مصطفى لو

مصطفى لو

علوم قران وحديث | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مكارى

مكارى

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
چركزى

چركزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قره باش

قره باش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فضه

فضه

مديريت بازرگاني | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ديدار

ديدار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شيخ

شيخ

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شيرمحمدلى

شيرمحمدلى

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پارسه

پارسه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پوراهرى

پوراهرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كوسه غراوى

كوسه غراوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پهم لى

پهم لى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ابوالحسنى اردهائى

ابوالحسنى اردهائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مفيدكوچك

مفيدكوچك

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زيتونلى

زيتونلى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

زبان
دازگنبدى

دازگنبدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حاج محمدى

حاج محمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نديمى فر

نديمى فر

فيزيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مقيمى اينچه برون

مقيمى اينچه برون

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شيخ ويسى

شيخ ويسى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قزلجه

قزلجه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مختومى

مختومى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سميعى

سميعى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
آق اركاكلى

آق اركاكلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضائى نردين

رضائى نردين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آموزگار ايزى

آموزگار ايزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سارلى

سارلى

اقتصاد | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدعلى پوراهرى

محمدعلى پوراهرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اق اركاكلى

اق اركاكلى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
مصلح

مصلح

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بارانى

بارانى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گنبد | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

زبان
عليپور

عليپور

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
طبرى

طبرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رستگار

رستگار

اموزش زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
شيرمحمدلى

شيرمحمدلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صادقلو

صادقلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مفيدى

مفيدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پاليزوان

پاليزوان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدپورمولا

محمدپورمولا

زبان روسي | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
پرديس

پرديس

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خسروى خسرويه

خسروى خسرويه

علوم تربيتي | دانشگاه اراک | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خرمالى

خرمالى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
يارجانى

يارجانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زاهدى راد

زاهدى راد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نورى

نورى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
پورقاز

پورقاز

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه زابل | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

زبان
رحيمى داشلى برون

رحيمى داشلى برون

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
بهروز

بهروز

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صلاحى شيره جينى

صلاحى شيره جينى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

5سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حاجى لى دوجى

حاجى لى دوجى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
توغدرى

توغدرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
حاجى رضوانى

حاجى رضوانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حبيبى

حبيبى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سليمان زاده

سليمان زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رادفر

رادفر

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سبحانى

سبحانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كاوه

كاوه

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيبانى پور

شيبانى پور

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
باوقار

باوقار

زيست شناسي جانوري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مختومى

مختومى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قليچى قوجق

قليچى قوجق

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
لقمانى

لقمانى

اقتصاد | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سرگزى

سرگزى

مهندسي برق | دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ميربهاءالدين

ميربهاءالدين

علوم ورزشي | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ممشلى

ممشلى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه-

7سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
قرنجيك

قرنجيك

زبان وادبيات عربي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ميرزاعلى

ميرزاعلى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مختوم نژاد

مختوم نژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گنبد | روزانه

5سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كيوانفر

كيوانفر

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نعيمى توماج

نعيمى توماج

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

زبان روسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

زبان
اجتماعى

اجتماعى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضوانى

رضوانى

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نصرت زاد

نصرت زاد

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جان پرور

جان پرور

اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پاليزوان

پاليزوان

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صدرجهانى

صدرجهانى

مديريت دولتي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ابراهيمى پيرى

ابراهيمى پيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان-بومي گلستان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

علوم ورزشي | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
شكاريان

شكاريان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جهانى تخت شاه

جهانى تخت شاه

فقه وحقوق اسلامي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كيوانفر

كيوانفر

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمودى نيا

محمودى نيا

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قوانلو

قوانلو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
كمى

كمى

جامعه شناسي | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
يونس زاده

يونس زاده

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شيبانى نيا

شيبانى نيا

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سراوانى

سراوانى

شيمي محض | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خرمالى

خرمالى

گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ابوالحسنى اردهائى

ابوالحسنى اردهائى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه گنبد | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
طاطارى

طاطارى

گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدارازى

محمدارازى

زيست شناسي دريا | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خرمالى

خرمالى

گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قره مشك غراوى

قره مشك غراوى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بلخانى

بلخانى

زمين شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضوانى

رضوانى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی