گرگان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر گرگان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اكبرى نوده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 24
عباس نايبى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 43
ايزدپناه مبينا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 37
خوشابى سروش ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
كشيرى امين ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
فرج اللهى رامتين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 32
جليليان كيان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
جليلى محمدامين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 26
بخشيانى اميرجواد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 18
حمزه پور اميرمحمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 27
آيينه ايمان هنر نوازندگي موسيقي ايراني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 5
علاقى دانيال تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 15
حسينى سيد على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 30
فتاحى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 19
درزى ژاله تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 41
نظرى گلناز تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 38
فيضى على انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 18
خوشحال سيدسينا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 31
عباسى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
مسلمى عقيلى سيدعلى انسانی حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 15
مهدوى پوريا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 32
كردى محمدامين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 88
پايين محلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 31
نذيرى نامى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 26
روشن انديشه هنر اهنگسازي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 13
كاظمى مريم تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 31
بانى على ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
نظرى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 27
اميرلطيفى پدرام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 39
رحيم زاده آرزو ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 37
تندكار كيارش تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 26
حسين پور تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 44
توكلى پيرزمان على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 37
على عرب تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 7سال کانونی 75
آل جليل ابراهيم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان محل خدمت گميشان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 18
عقيلى محمدمهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | شبانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 24
صالح عقيلى سيده مبينا ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 3سال کانونی 32
پائين محلى اميررضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 51
عابدى آرشيا انسانی اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 15
نوروزى مهرشاد ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 23
حدادى حافظ تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 33
عرب يارمحمدى سينا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 15
باقرى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 30
نادرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
جعفرى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 33
قريشى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 15
شوقى زهرا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 28
قرنجيك تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
الازمنى نوده تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 30
بهرامى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 34
عليرضا پقه عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال کانونی 33
سليمانى انسانی علوم سياسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 30
هوزيارى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
مجرب نايى كورش ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
صالحى كيارش ریاضی مديريت مالي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 11
كبير سارا زبان زبان وادبيات اسپانيايي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 7
نجومى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 45
محمدشفيع عليرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 48
خان احمدى زينب تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 48
بهمنى عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 30
پايمرد انسانی حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
خورشيدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
صادقى عقيلى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 11
كبير كوثر ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 23
حسينى قلندرى سيده فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 40
نوروزى محمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 37
جغتائى اميرحسين ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 25
اسداللهى شهير نيايش ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 7
باقرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 36
محمدنياى عشرت آبادى زهرا هنر ارتباطتصويري | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 6
عبدى محترم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 51
جعفرى پويان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال کانونی 58
مهاجراورسجى امين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 31
سعادتفر روژين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 17
اميريانى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 15
محمديان رويا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 36
طلوعى تويسركانى بهزاد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 19
اريس تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 29
سلمانى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 39
غفارى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 33
آلوستانى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 10
پقه ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 34
تيمورى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 10
تجرى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 8سال کانونی 113
ملكى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 13
لشكربلوكى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
بلندنظر تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 27
ايزدپناه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 32
كلته تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان محل خدمت بندرگز دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 29
تازيكى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 11
تمسكنى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 13
سلمان ماهينى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 26
مقصودلو تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
رجبيان تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 16
رجبى محمدآباد زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 8
دانشيار ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 28
فرزادمهر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان محل خدمت آزادشهر دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 35
قاضى پور انسانی حقوق | دانشگاه دامغان | شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 8
پيمانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 6
نصراللهى تجربی روانشناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 23
صداقت تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 58
يزدويى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 19
جلالى هنر طراحي صنعتي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
حق شناس تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 34
ترابى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 14
گرايلى مقدم ریاضی حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 15
محمدآلق تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 18
حامديفر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 30
شرفى زبان زبان وادبيات اسپانيايي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 8
در ى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان محل خدمت گنبدکاووس دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 53
باباپور ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال کانونی 27
نيايى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 26
ميرزاعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 38
شاهينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 59
پوريا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 20
اميرخانلو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 16
روشندل ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 15
ناصرى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) 3سال کانونی 39
نقوى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 28
حيدرزاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
عاطفى نژاد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 35
كاظمى نژاد ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال کانونی 20
وهميان ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 19
گرزين ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
آهنگرى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 46
بطيارى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 31
دباغيان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 18
قائم خواه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 15
نوروزى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 5سال کانونی 66
شمس آبادى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 29
سياه بالائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 6
شكوهى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 21
ژوله تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 41
حسينى جبلى تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 18
سعيدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 14
مولودى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 2سال کانونی 24
مازندرانى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 5سال کانونی 82
مهدوى نيك ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 6
فرقانى فر تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 15
ميرزا نژاد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 35
رضوى تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 24
ابراهيم زاده ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 24
حسام تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 25
اميرلطيفى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 11
على عرب تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 13
رمضان زاده نمينى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 7
مقصودلو ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 1سال کانونی 6
ميرزاعلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 11
ملاعلى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 32
نوشك ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
مقصودلو تجربی زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 21
برادران كنارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 2سال کانونی 9
كاظمى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 38
حسين پور انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
صحتى تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 14
شيخ لنگى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 34
باقرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 5
شعبانيان علوى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
يوسفى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 20
ايرى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 31
پورى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 30
شيخ انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد 5سال کانونی 43
كياء ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 26
واعظ زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 12
پاك منش زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 13
عبداله پور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 18
مهشاد تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
كبيرى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 18
سلامت تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 3سال کانونی 28
مهرجويى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 10
بالارستاقى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 22
قازيان شهركى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 8
مهاجر تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 21
قرنجيك ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 39
نظرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 29
حسينى نژاد تجربی زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 6
عبداللهى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 19
ذهبى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 46
زوارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 52
باقرى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 40
نظرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 8
يازرلو ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 8
كوه زادنائى ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 17
قجر ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت) 1سال کانونی 9
غلامى لمراسكى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 17
مازندرانى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 9
حدادى كوهسار ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 17
گرگانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 23
فلاح مهنه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 22
امينى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 33
مهدى نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 34
حبيبى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 8
پهلوان تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 5
افتخارالدين تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال کانونی 46
زمانى انسانی فلسفه | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 12
حسنيه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 20
ثقينى كاخكى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد) 1سال کانونی 23
نظرى تجربی علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال کانونی 24
مقصودلومحلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 42
حسنى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 18
نظرى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 9
تاجيك ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 27
بهرامى آهنگر محله انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 17
حسن پور تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 17
حسينى تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 14
طهرانى پور ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 10
عباس نژاد تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 14
رضازاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 37
گران ادريسى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 42
جرجانى چالكى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 12
افضلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 36
طالبى ریاضی مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 13
مهرداد زينكانلو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 25
فرزانه مهتركلاته تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 26
داديان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 43
مهرداد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 22
سالار تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 6
عباسى رستمكلاته ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 12
خطيرى تجربی زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 42
اصطبار ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 27
نوروزى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 8
محمدى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 12
محمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 21
مباركى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) 1سال کانونی 16
گزمه تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 43
دست آويز تجربی زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 16
تازيكى بالاجلينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 11
على محمدى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 35
نورانى كلته تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 16
فتحعلى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 15
قائم خواه تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 12
دزيانى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 14
پورتوماجى انسانی جغرافيا | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 17
خيرآبادى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 62
ايرى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 2سال کانونی 25
قجر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 13
حسينى نسب تجربی حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 33
موجنى نژاد تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 8
كمالى تجربی زمين شناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
گلابى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 7
كامياب تجربی حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 21
صفرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 22
لشكرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال کانونی 16
ملك شاهكوهى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 30
محسنى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 1سال کانونی 8
پاسبان خمرى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 5سال کانونی 79
زين العابدين پور ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 17
تازيكى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 9
سبحانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 3سال کانونی 56
يزدى زاده ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال کانونی 13
بندانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 16
زيارتى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 16
شعبانى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 13
حيدرزاده تجربی گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 8
بختيارى سعيد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 9
تاج گردان تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 10
ملاعباسى تجربی حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 25
آتشباز ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 21
طاشى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 27
كريمى گرجى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 30
فندرسكى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 13
الهى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 32
حسينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 11
آلتنى انسانی اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 12
شايسته پور تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 7
كاظمى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال کانونی 6
يلقى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 28
شيخ لنگى انسانی مترجمي زبان عربي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 28
مصدقى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال کانونی 25
شيرنگى تجربی شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
صيفوريان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 13
طلوعى تويسركانى تجربی حسابداري | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد 3سال کانونی 27
مسلمى پور تجربی اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 23
رحيمى كر تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 3سال کانونی 41
حسينى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 1سال کانونی 11
وحيديان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3سال کانونی 42
مجتهدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد 3سال کانونی 31
طبرسا ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 9
اودك تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 24
گلوى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 13
ملك شاهكوهى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 19
طهماسبى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
نوده ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال کانونی 9
جعفريان انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 9
جعفرى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 20
آسيابان تجربی گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 20
تربتى تجربی اقتصاد | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 28
عليمى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال کانونی 13
رستمى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 17
نورى تيرتاشى ریاضی مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 19
زاقوئى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 18
آقاجانى افروزى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4سال کانونی 60
تمسكنى تجربی علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 47