روانسر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر روانسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كريمى آرش انسانی حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 39
مظفرى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 38
ويسى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
ويسى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 56
منوچهرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 3سال از دوم دبيرستان 54
رسولى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 46
حقانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 29
محمدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال از اول دبيرستان 58
مصطفايى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زابل 4سال از اول دبيرستان 60
حيدرى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 35