روانسر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر روانسر

كريمى آرش

كريمى آرش

حقوق | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
مظفرى محمد

مظفرى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مصرى

مصرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه محل خدمت پاوه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ويسى

ويسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ويسمرادى

ويسمرادى

مهندسي نفت | دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ويسى

ويسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
منوچهرى

منوچهرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حقانى

حقانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پريزن

پريزن

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رحيمى نژاد

رحيمى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مصطفايى

مصطفايى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

شيمي محض | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی