كنگاور

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كنگاور

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كريم آبادى كيوان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 55
پيراحمدى محمد ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
پورحسينعلى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 54
بياتى فر نرگس تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
فقيرى پويا انسانی حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
سزاوار تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 25
عمادى لطفى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 77
خزايى تجربی پرستاري | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال از چهارم دبيرستان 20
نيك مرام تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 35
خزائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 49
اكبرى انسانی حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 20
طيب انسانی روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 26
كوليوند تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه) 1سال از چهارم دبيرستان 18
بياتى فر تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 52
گودينى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 28
رحمتى انسانی مديريت مالي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 1سال از چهارم دبيرستان 13
قاسم آبادى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 20