كنگاور

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كنگاور

كريم آبادى كيوان

كريم آبادى كيوان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
پيراحمدى محمد

پيراحمدى محمد

مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پورحسينعلى على

پورحسينعلى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زمانى فاطمه السادات

زمانى فاطمه السادات

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بياتى فر نرگس

بياتى فر نرگس

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فقيرى پويا

فقيرى پويا

حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
طاهراصلانى على

طاهراصلانى على

مهندسي معماري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
سرابى شبنم

سرابى شبنم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه محل خدمت کنگاور

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
سزاوار

سزاوار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه محل خدمت سرپل ذهاب

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

6سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عمادى لطفى

عمادى لطفى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
خزايى

خزايى

پرستاري | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نيك مرام

نيك مرام

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

زبان
طاهرآبادى

طاهرآبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
طاهرآبادى

طاهرآبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
گودينى

گودينى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صابرى

صابرى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طيب

طيب

روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
تپه رشى

تپه رشى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كوليوند

كوليوند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رشتيانى

رشتيانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بياتى فر

بياتى فر

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
چشمه نوشى

چشمه نوشى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

روانشناسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آقائى

آقائى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گودينى

گودينى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خان محمدى بنان

خان محمدى بنان

مهندسي مکانيک | دانشگاه ايلام | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رحمتى

رحمتى

مديريت مالي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

مهندسي برق | دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كارخانه

كارخانه

شيمي محض | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قاسم آبادى

قاسم آبادى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فرجى

فرجى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گودينى

گودينى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی