جوانرود

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر جوانرود

نورى ژينا

نورى ژينا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مرادى اسوه

مرادى اسوه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حسينى سينا

حسينى سينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حسامى عبدالرحمن

حسامى عبدالرحمن

حقوق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مرادى سيدياسر

مرادى سيدياسر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ميركى فاطمه

ميركى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مجيدى انصار

مجيدى انصار

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى احسان

حسينى احسان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظرى رضا

نظرى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
مرادى كاوه

مرادى كاوه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
پيكرى آرين

پيكرى آرين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه محل خدمت جوانمرد

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عبدى سازان

عبدى سازان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عزيزى محمد

عزيزى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه -نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه محل خدمت جوانمرد

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
رامين

رامين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عليزاده

عليزاده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
رحيمى نژاد

رحيمى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خالصى

خالصى

حقوق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كريمى مير عزيزى

كريمى مير عزيزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ميرى

ميرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ياراحمدى

ياراحمدى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رمضانى

رمضانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه -نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گل محمدى

گل محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
گرگانى

گرگانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
ويسمرادى

ويسمرادى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قلقله اى

قلقله اى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمدى رنجبر

محمدى رنجبر

علوم تربيتي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
يعقوبى

يعقوبى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پيرمرادى

پيرمرادى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كامران پور

كامران پور

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

علوم تربيتي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

باستانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

هنر
ويسى

ويسى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پژوهى

پژوهى

گياه پزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

ترويج واموزش کشاورزي پايدار | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی