سرپل ذهاب

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سرپل ذهاب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نورى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال از اول دبيرستان 43
جاسمى سيد على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 43
مرادى مجد ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 25
نصورى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 18
بابايى انسانی مديريت مالي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 1سال از چهارم دبيرستان 11
يارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر) 4سال از اول دبيرستان 67
قلعه شاهينى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 18
ويسى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 15
رضايى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 4سال از اول دبيرستان 62
مرادى انسانی علوم سياسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 12
مرادى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 27