سرپل ذهاب

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سرپل ذهاب

بابائى

بابائى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
نورى زهرا

نورى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جاسمى سيد على

جاسمى سيد على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شكوهى فر محمدمهدى

شكوهى فر محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه -نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بابلى

بابلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
دوستى

دوستى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه محل خدمت سرپل ذهاب

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مشاوره | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
صحرايى

صحرايى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
مرادى مجد

مرادى مجد

مهندسي نفت | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عظمى

عظمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نصورى

نصورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

مديريت مالي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
يارى

يارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رضائيان

رضائيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فتحى مهكى

فتحى مهكى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

مهندسي معماري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عزيزى صفا

عزيزى صفا

جامعه شناسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
قلعه شاهينى

قلعه شاهينى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ويسى

ويسى

علوم تربيتي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
على پناه

على پناه

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نيريزى

نيريزى

مهندسي شيمي | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم سياسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
افريستم

افريستم

جامعه شناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
جانى

جانى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حاتمى

حاتمى

زمين شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرهمند

فرهمند

زمين شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی