گراب

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر گراب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كوشكى انسانی حقوق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 19
خدايى روستايى انسانی روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 4سال از اول دبيرستان 70
نورى گزافه انسانی مشاوره | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 35
عليپورى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 19
موسايى انسانی حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 3سال از دوم دبيرستان 45
كاكى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
نقدى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 42
كوشكى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 54