ازنا

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ازنا

امامى محمد مهدى

امامى محمد مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسكندرى شكوفه

اسكندرى شكوفه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ميرزايى ميلاد

ميرزايى ميلاد

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
وجديان شيوا

وجديان شيوا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خلفى احسان

خلفى احسان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ربانى محمد

ربانى محمد

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قيطاسوندى

قيطاسوندى

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
چوگان

چوگان

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي لرستان

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
حاجيوند

حاجيوند

فيزيک | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گرجى

گرجى

مهندسي پزشکي | دانشگاه اصفهان | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جوكار

جوكار

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نعمتى

نعمتى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
هيبدى

هيبدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
عبدالوند

عبدالوند

مشاوره | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
عبدالوند

عبدالوند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی