الشتر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر الشتر

فلاح مهدى

فلاح مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دهقانى سوسن

دهقانى سوسن

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
يوسفوند حسين

يوسفوند حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
شرفى

شرفى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ملكى صادقى

ملكى صادقى

مهندسي برق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رشنودى

رشنودى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
مرادپور

مرادپور

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي لرستان

7سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
چگنى

چگنى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نورى آرا

نورى آرا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ندرى

ندرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فولادوند

فولادوند

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فلاح

فلاح

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
منصورى

منصورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
على پورى

على پورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

3سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نورمحمدى

نورمحمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يوسف نژاد

يوسف نژاد

ارتباطتصويري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

هنر
نورى

نورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
بلواسى

بلواسى

علوم تربيتي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فلاح

فلاح

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميرزا نيا

ميرزا نيا

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
كريمى طالب

كريمى طالب

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زمانيان

زمانيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رشنو

رشنو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فولادوند

فولادوند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

علوم سياسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اميرسردارى

اميرسردارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدى دكا موند

محمدى دكا موند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي لرستان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان محل خدمت اليگودرز

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدالهى

اسدالهى

مهندسي مکانيک | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عطايى

عطايى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي لرستان

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسنوند

حسنوند

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خزايى

خزايى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
فولادوند

فولادوند

مهندسي مکانيک | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تقى پور

تقى پور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كرم نيا

كرم نيا

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
جوانمرد

جوانمرد

ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حسنوند

حسنوند

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
محمدى ورمزيار

محمدى ورمزيار

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عبدى نيا

عبدى نيا

حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
على جانى

على جانى

علوم قران وحديث | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

اقتصاد | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
زارع نصيرى

زارع نصيرى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پورجمشيدى

پورجمشيدى

اقتصاد | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يوسفوند

يوسفوند

مديريت دولتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

اقتصاد | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جمعه اى

جمعه اى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی